Kommunal mark

Är du intresserad av att köpa, arrendera eller använda kommunal mark? Här finns information som hjälper dig vidare.

Det är mark- och exploateringsavdelningen som ansvarar för kommunens mark och som kan svara på fastighetsjuridiska frågor.

Vi förvaltar mark, hanterar markärenden av olika slag, förhandlar med byggherrar med mera.

Kontakta oss om du har frågor kring kommunal mark

Innan du kontaktar oss vill vi gärna att du bifogar en kartbild om du har möjlighet där du markerar vilket område det gäller och en fastighetsbeteckning om du har den. I vår bygg- och exploateringskarta kan du markera ditt område, där hittar du även fler detaljer om din fastighet.

E-post markavdelningen@sundsvall.se

Vill du skicka brev till oss är adressen:

Mark- och exploateringsavdelningen
Stadsbyggnadskontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

För besök måste du boka tid innan

  • Telefontid vardagar 09.30-11.00
  • Telefonnummer: 060-19 13 00.

I kommunen finns kommunal mark som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor. På vår webbplats Ledig kommunal mark för småindustri och kontor hittar du information om planlagd kommunal mark till försäljning.

Är du intresserad av att köpa mark för bebyggelse av villor, flerbostadshus eller liknande ska du kontakta oss för mer information. Se kontaktuppgifter högst upp på sidan.

Om du vill begära ett planbesked kan du läsa mer om detta på vår webbplats Begäran om planbesked för ny eller ändrad detaljplan.

Sundsvalls kommun har ett antal småhustomter till försäljning. Vi skiljer på befintliga och nya tomter. På sidan Småhustomter hittar du information om bland annat befintliga småhustomter, nya småhustomter, prisuppgifter, regler vid lottning av nya småhustomter med mera. Du kan också hitta småhustomter via karta.

Du som vill använda annans mark måste alltid fråga fastighetsägaren om lov. Om du vill använda kommunens mark så upplåter vi marken, den offentliga platsen eller ett område som kommunen jämställt som en sådan mot en avgift. Du kan läsa mer om detta på sidan Använda offentlig mark, torghandel, uteserveringar med mera.

Du kan även läsa mer om:

Uteserveringar

Torghandel

Trottoarpratare, blommor och annan utsmyckning

Råd och riktlinjer för skyltning

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.