Inbjudan till ansökan om tilldelning av mark: Alliero

Sundsvalls kommun bjuder härmed in att lämna anbud på den kommunala marken inom Detaljplan 1 för Alliero

Kommunfullmäktige antog den 22/2 2021 detaljplanen för Alliero (DP1) för ett markområde centralt i Sundsvall. Detaljplanen reglerar i huvudsak bostäder med verksamhet i bottenvåningen. Området ägs delvis av kommunen och vid genomförandet av detaljplanen har kommunen valt att gå vidare med ett anbudsförfarande.

Då kommunen har höga ambitioner vad gäller arkitektonisk utformning strävar kommunen efter alternativa och kreativa lösningar vad gäller estetik, hållbarhet och livskvalitet. Dessa kvalitéer syftar till att skapa mervärden för både de boende i Alliero och för staden och dessa kvalitéer kommer att ligga till grund vid tilldelning av marken.

De exploatörer som är intresserade av ett eller flera exploateringsområden har nu möjlighet att lämna anbud på den kommunala marken. Förfrågningsunderlag och formulär till anbud finns tillgängligt nedan.

Förfrågningsunderlaget består av specificerade förutsättningar, krav och kvalitetskriterier.

Kommunen utvärderar inkomna anbud och fattar ett marktilldelningsbeslut där en eller flera exploatörer tilldelas markområdet. Slutligen tecknas ett köpeavtal med vald/valda exploatörer. Anbud är bindande.

Processen

1. Förfrågan tilldelning av mark
2. Senast dag för inlämning av anbud 2021-09-29
3. Granskning, utvärdering och tilldelning
4. Köpeavtal tecknas
5. Kommunen bygger ut områdets infrastruktur och byggaktörerna arbetar parallellt med bygglov- och produktionsförberedelser
6. Produktion etappvis per område (A,B,C,D,E)

Områdesindelning: Ansökan om tilldelning av mark

Kommunen kommer att sälja marken och ansökan om tilldelning av mark kan göras för områdena A, B , C, D och E. Se bild nedan.

Områdeskarta Alliero

Foto: Sundsvalls Kommun

Illustrationsfilm över Detaljplan Alliero

Här är en illustrationsfilm, över ett framtida Alliero, som togs fram till granskningshandlingen.

För att exploatera inom området Alliero DP1 gäller nedanstående specificerade förutsättningar, krav och kvalitetskriterier.

Dessa ska ligga till grund vid ansökan om tilldelning av mark och kommer att skrivas in i kommande avtal för tilldelning av mark. De åtaganden som exploatören åtar sig att uppfylla tas med i köpeavtalet och förenas med vite.

Specificerade förutsättningarna, krav och kvalitetskriterier framgår under följande handlingar:

1. Formulär till anbud daterad 2021-06-23

2 Förutsättningar rev 20210705

3. Kvalitetskriterier daterad 2021-06-23

4. Övriga handlingar
4.1 Exploateringsområden daterad 2021-06-23
4.2 Tider och etableringsområden daterad 2021-06-23
4.3 Plankarta DP-513 i pdf daterad 2021-03-25
4.4 Planhandling DP-513 daterad 2021-03-25
4.5 Förutsättningar X-99-1-001 och X-99-1-002 daterad 2021-05-10
– Spontlägen och ledningar i allmän platsmark
– Befintliga ledningar och ledningar i nya lägen
– Anslutningspunkter:  El och fiber, V, S och DV
4.6 Geoteknik (MUR Geoteknik 180202 och PM Geoteknik 180202)
4.7 Buller daterad 2019-05-28
4.8 Befintliga och nyplanterade träd ritning T-01-1-001 daterad 2020-09-18
4.9 Höjder T-31-1-001 och T-31-1-002 daterad 2020-09-18
4.10 Mobilitetsnorm för Sundsvalls kommun
4.11 Vitesmall Alnarpsversionen för skador på träd daterad 2015-09-23
4.12 Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd – Alnarpsmodellen 2.0 LTV-rapport 2015:24
4.13 Strategi för ökat träbyggande i Sundsvalls kommun daterad 2019-09-30

Ansökan om tilldelning av mark ska göras på blanketten ”1. Formulär till anbud”.

Formulär ska skickas till Sundsvalls kommun och märkas ”Anbud tilldelning mark Alliero”.

”Anbud tilldelning mark Alliero”
Sundsvalls kommun
Mark och exploateringsavdelningen
Att: Malin Lingell
851 85 Sundsvall

Sista dagen för ansökan är 2021-09-29.

Ansökan ska vara kommunen tillhanda inom angiven tidsram.

Ansökan kan göras för ett eller flera områden inom Alliero DP1.

Viktigt att ansökningshandlingen är tydlig om de olika områdena skiljer sig från varandra. Vid skillnader i områdena kan intressent upprätta flera ansökningshandlingar (1 stycken per område).

Ansökan ska vara undertecknat av behörig företrädare för firmatecknare.

För att få en mix av aktörer och en blandad bebyggelse inom området kommer kommunen i första hand att tilldela marken till 5 olika aktörer men kommunen förbehåller sig rätten att tilldela en aktör flera områden.

Utvärdering av inkomna anbud görs i anslutning till avslutad ansökningstid.

I utvärderingsfasen sker en prövning av om anbud uppfyller ställda krav avseende förutsättningarna för tilldelning av mark och att handling ”1. Formulär till anbud” är komplett ifyllt, därefter sker en utvärdering utifrån kvalitetskriterierna.
Se vidare information i handling ”3 Kvalitetskriterier”.

Område A, B, C

Tilldelning av område sker enligt utvärdering av kvalitetskriterierna och genom rangordning av poäng. Kvalitetskriterierna inom Arkitektur och Variation är obligatoriska att uppfylla för att tilldelas marken. Det är den basnivå som krävs för att ansökan ska ses som komplett avseende kvalitetskriterierna.

Utöver dessa är övriga kvalitetskriterier valfria och grund för poängsättning.

Vid utvärdering av kvalitetskriterierna sker en rangordning, den exploatör som fått flest poäng per område tilldelas området.

Får en exploatör flest poäng på flera områden förbehåller sig kommunen rätten att tilldela exploatören ett eller flera områden.
Vid lika poäng förbehåller sig kommunen rätten att tilldela området till den exploatör som kommunen anser mest lämpad. Beslutet går inte att överklaga.

Område D, E

För intresse av område D och område E lämnas en intresseanmälan via handling ”1. Formulär till anbud” och vidare kontakt tas med kommunen gällande krav och förutsättningar. Utvärdering och tilldelning av dessa området sker inte via poängsystem. Kommunen förbehåller sig rätten att tilldela området till den exploatör som kommunen anser mest lämpad.

Beslut

När beslut om tilldelning fattats sänds information om detta till samtliga anbudsgivare genom e-post.

Hur ställer jag en fråga

Skicka in din fråga via alliero@sundsvall.se och märk ämnesraden med: ”Alliero tilldelning mark: ämnet frågan handlar om”.

Behöver jag skicka in färdiga ritningar som redovisar hur jag tänkt uppfylla kvalitetskriterierna?

Svar: Inga färdiga ritningar behöver skickas in för att redovisa en tänkt lösning för att uppfylla kvalitetskriteriet, däremot ska anbudsgivaren beskriva hur kvalitetskriteriet uppnås så att utvärdering kan ske, det finns möjlighet att bilägga enklare skisser eller förtydliganden för att på så sätt lättare beskriva lösningen för att visa på hur man tänkt uppfylla kvalitetskriteriet.

Finns underlag i dwg-format?

Svar: DWG-underlag blir aktuellt då utvärdering och tilldelning skett samt att fastighetsindelningen är utförd.

Kan inlämningen av ansökan om tilldelning av mark ske via mail?

Svar: Inlämningen av ansökan ska ske via post då all post sparas och öppnas samtidigt.

Om materialet ska skickas på post räcker då en datumstämpel 2021-09-29 eller ska underlaget vara er tillhanda den aktuella dagen?

Svar: Det räcker med att brevet har datumstämpel senast 2021-09-29.

Vilka uppgifter i ”1. Formulär till anbud” behöver jag fylla i om jag är intresserad av område D och E för att ansökan ska anses komplett?

Svar: Om du är intresserad av område D eller E behöver ”1.Formulär till anbud” enbart fyllas i för sidorna 2, 3 och 4. Uppgifter om kvalitetskriterier berör inte område D och E och kan lämnas tomma.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.