Projektplan för minskad klimatpåverkan

Projektplan inom Miljöstrategiskt program. Godkänd av styrgrupp den 4 mars 2021.
Diarienummer: KS-2021-00110

De globala klimatförändringarna utgör en av de största utmaningar som mänskligheten någonsin har ställts inför. Sättet vi lever på i Sundsvall och i de flesta andra samhällen medför  stora utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Växthusgaserna hindrar värme från att lämna jorden – med en global uppvärmning som följd. Den mest omtalade växthusgasen är koldioxid där halten i atmosfären ökat avsevärt sedan den industriella revolutionen. Klimatpåverkande utsläpp kommer i huvudsak från direkta källor vid omsättningen av material och energi. Med direkta källor menas produktion, konsumtion och hantering av slutprodukter, men även från vår markanvändning och de transporter som sker av material, produkter och personer.

För att minska klimatpåverkan och leva upp till ambitionerna i det internationella Parisavtalet och Agenda 2030 krävs en omfattande omställning av samhället.

Sveriges kommuner är stora arbetsgivare och stora inköpare av varor och tjänster. De största möjligheterna för en kommun att påverka omställningen är att nyttja de resurser som kommunen förfogar över på ett sådant sätt att effekterna av resursanvändningen leder till minsta möjliga klimatpåverkan eller, i bästa fall, minska klimatpåverkan.

Projekt Minskad klimatpåverkan handlar om att minska klimatpåverkan från Sundsvalls kommunkoncern, inte att anpassa verksamheten till de klimatförändringar vi ser ske i vår omvärld. Klimatanpassningsarbetet i Sundsvalls kommun sker och har skett i den dagliga verksamheten och projekt som ”Klimatanpassa Sundsvall” och ”CLIMATE”.

Bakgrund

Illustration av hur det miljöstrategiska programmet hänger ihop med andra styrdokument inom miljöområdet i Sundsvalls kommun.

Figur 1: Illustration av hur det miljöstrategiska programmet hänger ihop med andra styrdokument inom miljöområdet i Sundsvalls kommun. Foto: Grafik: Sundsvalls kommun

Sundsvalls Miljöstrategiska program 2020-2030 antogs av kommunfullmäktige 2020-05-25. Det Miljöstrategiska programmet har haft Agenda 2030 som en utgångspunkt. Programmet håller ihop miljöfrågorna i ett flertal underliggande miljörelaterade styrdokument dokument, och utgör ett koncentrat och ett övergripande paraply för det strategiska arbetet med miljö och klimat i Sundsvalls kommun, se Figur 1.

Verksamhetens övergripande mål och strategier

Utöver ovanstående anges i Mål- och resursplanen 2021-2022 (med plan för 2023-2024):

 • Mål:
  År 2030 ska Sundsvall vara en klimatneutral kommun. [Med detta avses Sundsvalls kommun som geografisk yta.]
 • Önskat resultat 2024:
  En tydlig minskning av koldioxidutsläpp kan utläsas och Sundsvall beräknas nå målet om att år 2030 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Effektmål:

 • Att ett långsiktigt, strategiskt och ändamålsenligt arbete för att minska den klimatpåverkan som Sundsvalls kommunkoncern ger upphov till, säkerställs.
 • Att ett långsiktigt och strategiskt arbete som verkar för att minska klimatpåverkan från Sundsvall kommun som geografisk yta startas.

Projektmål

Framtaget förslag till en koncernövergripande strategi för minskad klimatpåverkan som kan arbetas in i det Miljöstrategiska programmet. Strategin ska minst sträcka sig till 2030.

Framtaget förslag till en plan (Klimat- och energiplan) för att uppfylla ovanstående strategi om minskad klimatpåverkan till 2030 för Sundsvalls kommun med:

 • koncernövergripande och verksamhetsspecifika mål, delmål och aktiviteter för reducering av kommunkoncernens klimatpåverkan.
 • ett förslag till struktur för arbetet med minskad klimatpåverkan från Sundsvalls kommun som geografisk yta.

Förslaget ska uppfylla att-sats fyra och fem i Kommunfullmäktiges beslut §106, 2020-05-25 samt utgöra en plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen, det vill säga en energiplan i enlighet med lagen (1977:439) om kommunal energiplanering.

En övergripande bedömning av vilka konsekvenser det får för kommunkoncernen att genomföra:

 • det övergripande målet att Sundsvalls kommunkoncern ska vara klimatneutral till 2030.
 • framtagna förslag till mål, delmål och aktiviteter i Klimat- och energiplanen.
 • ett ”nollalternativ” där kommunkoncernen arbetar vidare som idag.

samt:

 • om det finns målkonflikter mellan framtagna förslag till mål, delmål och aktiviteter i Klimat- och energiplanen och andra mål inom kommunen.
 • om framtagna förslag till mål, delmål och aktiviteter i Klimat- och energiplanen är tillräckliga för att nå det övergripande målet att Sundsvalls kommunkoncern ska vara klimatneutral till 2030.

Projektet ska inte ta fram mål och åtgärder för klimatanpassning, det vill säga att åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar syns redan idag och som kommer ske i framtiden. Exempelvis förhöjda temperaturer, ökade nederbördsmängder, torka och erosion. Klimatanpassning hanteras i andra processer och styrdokument.

Den politiska behandlingen av Klimat- och energiplanen samt uppdateringen av Miljöstrategiska programmet anses vara för osäker att tidsbedöma för att vara möjlig att ta med inom ett projekt. Därför avslutas projektet i och med framtagande av förslag till Klimat- och energiplan samt förslag till revidering av det Miljöstrategiska programmet.

I uppdragsbeskrivningen daterad 2019-12-17 ingår även att utveckla och implementera en systematisk uppföljning av kommunkoncernens klimatpåverkan. Uppföljningsdelen har lyfts ur detta projekt för att istället hanteras i ett separat projekt som ska titta på all uppföljning av kommunens strategiska arbete inom miljöområdet.

I uppdragsbeskrivningen daterad 2019-12-17, anges förslag på områden som bör utredas för att ta fram mål och åtgärder för kommunkoncernen under 2020. Till detta har lagts att uppdraget från Kommunfullmäktige att utreda en övergripande målsättning för Sundsvall som geografisk yta (2020-05-25, §106, att-sats fem) samt målsättningen i Mål- och resursplan 2021-2022 att Sundsvall som geografisk yta ska vara klimatneutral 2030. Därför har projektet två delar – en som rör kommunkoncernens egen verksamhet och en som rör Sundsvalls kommun som geografisk yta och hur kommunkoncernen kan påverka den senare. Projektet är också uppdelat i fem delområden. Respektive område betraktas som ett delprojekt med en delprojektledare. Delprojekten har beröringspunkter och överlappar varandra till viss del. Nedan beskrivs övergripande vad som behöver göras i det övergripande projektet samt inom respektive delprojekt.

Projektövergripande

Det projektövergripande arbetet kommer främst att bestå av samordning och projektadministration samt kommunikationsdelar:

 • Definiera vad Sundsvalls kommun avser med begreppet ”klimatneutral”.
 • Upphandling av konsultutredningar, samt leverans av underlag till och godkännande av konsulternas arbete.
 • Sammanställande av delprojektens arbete till en Klimat- och energiplan samt inarbetade av övergripande mål i Miljöstrategiska programmet.
 • Remiss av förslag till mål och aktiviteter samt struktur för arbetet med Sundsvalls kommun som geografisk yta.
 • Samordning av delprojekten.
 • Kommunikation.
 • Projektadministration.

De projektövergripande utredningar som kommer tas fram är:

 1. En nulägesbeskrivning i form av en övergripande kartläggning av klimatpåverkan från Sundsvalls kommunkoncern samt från Sundsvalls kommun som geografisk yta, inklusive en rangordning av klimatpåverkan från olika kategorier.
 2.  En ”framtidsspaning” som redovisar de trender och beslut som redan finns och kommer att nå effekt fram till 2030 inom området ”minskad klimatpåverkan”, oavsett Sundsvalls kommuns agerande, till exempel nationella beslut om inblandning av biodrivmedel i bränslen.
 3. En övergripande beskrivning av vad det skulle innebära för Sundsvall att vara klimatneutral till 2030, både som kommunkoncern och för Sundsvall som geografisk yta. Vilka åtgärder/förändringar skulle krävas?
 4.  En konsekvensbedömning av framtaget förslag till Klimat- och energiplan, inklusive konsekvensbedömningar av två alternativa strategier (ett nollalternativ samt ovanstående beskrivning av vad det skulle innebära för Sundsvall att vara klimatneutral till 2030). Konsekvensbedömningen ska också innehålla en beskrivning av de målkonflikter som finns mellan framtaget förslag till Klimat- och energiplan och kommunens övriga mål samt en sammanfattande diskussion/utvärdering kring om föreslagna mål, delmål och aktiviteter i Klimat- och energiplanen är tillräckliga för att nå det övergripande målet att Sundsvalls kommunkoncern ska vara klimatneutral till 2030.

Sundsvalls kommunkoncern

Delprojekt: Upphandling och inköp

Inköp av energi hanteras inom Delprojekt Energi.

Nulägesbeskrivning

Kartläggning av klimatpåverkan från olika kategorier av varor och tjänster som köps in inom Sundsvalls kommunkoncern, samt en rangordning av klimatpåverkan från dessa inköp med hänsyn tagen till hur stora mängder som köps in och hur stor påverkan det har.

Områden för framtagande av förslag till mål, delmål och aktiviteter

Minimering av klimatpåverkan från relevanta kategorier av varor och tjänster, beroende på resultatet av kartläggningen (se under nulägesbeskrivning).

Exempel på kategorier som kan tänkas vara relevanta är:

 • klimatpåverkan från användning av engångsartiklar/kortlivade produkter.
 • klimatpåverkan från serverade måltider inom kommunkoncernen.
 • klimatpåverkan från varor i bygg- och anläggningsprojekt.

Delprojekt: Energi

Delprojekt Energi innehåller både frågor kring energiproduktion, inköp av energi och användning av energi. Inom delprojektets arbete kommer framtagande av förslag till plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen i enlighet med lagen (1977:439) om kommunal energiplanering att ingå, som en del av Klimat- och energiplanen. Energifrågor kring transporter behandlas i Delprojekt Resor och transporter. Delar av Delprojekt Energi kommer att handla även om Sundsvall som geografisk yta, till exempel nulägesbeskrivningen som ska ingå i en ”Energiplan” i enlighet med lagen (1977:439) om kommunal energiplanering.

Områden för framtagande av förslag till mål, delmål och aktiviteter:

 • Minimering av mängden fossil plast som förbränns i fjärrvärmeproduktionen.
 • Minimering av klimatpåverkan från omhändertagande av organiskt avfall och matavfall.
 • Klimatneutrala inköp av el och övrig energi inom kommunkoncernen.
 • Ökning av kommunkoncernens egen produktion av klimatneutral el.
 • Minimering av energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter.
 • Minskning av energianvändningen för övriga verksamheter med betydande energianvändning inom kommunkoncernen.

Delprojekt: Resor och transporter

Delprojekt Resor och transporter syftar till att se över kommunkoncernens interna resor och transporter samt också ta fram incitament för minskad klimatpåverkan från anställdas, elever och vårdtagares resor till och från arbete och skola. Delprojektet ska också se över kommunkoncernens Resepolicy samt Regler för fossilbränslefria kommunala transporter för att se om de är möjliga att integrera i Klimat- och energiplanen samt titta på en modell för klimatkompensation av resor inom kommunkoncernen. Utgångspunkten för arbetet med resor och transporter ska vara att först ifrågasätta om resan eller transporten behövs, till exempel genom att anamma synsättet ”Digitalt först” eller ”Digitalt som norm”.

En nulägesbeskrivning ska tas fram för att se hur kommunkoncernens transporter ser ut samt hur personresor inom Sundsvalls kommun fördelas. En kartläggning av kommunkoncernens transporter omfattandes fordon, körsträckor, energiförbrukning, utsläpp och kostnader ska göras samt en sammanställning av senaste resvaneundersökningen.

Nedan följer ett antal områden att arbeta med i delprojektet Resor och transporter.

Områden för framtagande av förslag till mål, delmål och aktiviteter:

 • Se över kommunkoncernens fordonsflotta och göra en omställning av den till minsta möjliga klimatpåverkan. Fordonsflottan innefattar verksamhetsbilar samt bilpoolsbilar.
 • Göra en översyn av kommunkoncernens interna Resepolicy och ta fram förslag på hur den skulle se ut, samt om den går att inkludera i Klimat- och energiplanen. Syftet är att bättre stödja en utveckling mot minskad klimatpåverkan.
 • Utreda och ta fram en modell för klimatkompensation av resor som sker inom kommunkoncernen, i likhet med den modell som tillämpas inom Region Västernorrland.
 • Ge förslag till mål och aktiviteter för minimering av klimatpåverkan från direkta och indirekta transporter, som görs av externa leverantörer. Detta ska även omfatta kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och andra upphandlade samhällsbetalda resor.
 • Ta fram incitament för minskad klimatpåverkan från anställdas resor till och från arbetet. Arbete med Gröna resplaner för att uppmuntra anställda att resa mer hållbart.
 • Ta fram incitament för minskad klimatpåverkan från resor som görs av elever och vårdtagare till och från anvisad kommunal verksamhet.
 • Beskriv hur kommunen långsiktigt ska arbeta för att Sundsvallsbornas resor sker med minsta möjliga klimatpåverkan.

Sundsvalls kommun som geografisk yta

Delprojekt: Samhällsplanering

Områden för framtagande av förslag till fortsatt arbete:

 • Hur kommunens fysiska planering ska bidra till ett samhälle där transporter, byggande och energianvändning har minsta möjliga klimatpåverkan.
 • Hur kommunens sektorsplanering (trafikplanering, bebyggelseplanering, kollektivtrafikplanering) var för sig, och i samverkan, ska bidra till ett samhälle där transporter, byggande och energianvändning har minsta möjliga klimatpåverkan.
 • Hur de delar och verksamheter som bidrar till minskad klimatpåverkan, till exempel genom koldioxidupptag kan gynnas och på sikt öka.
 • Hur kommunkoncernen kan bidra till hållbar och ökad produktion av klimatneutral el och energi inom Sundsvalls kommun.

Delprojekt: Rådgivning och kommunikation

Områden för framtagande av förslag till fortsatt arbete:

 • Hur kommunkoncernen kan stödja övriga aktörer i Sundsvalls kommun (privatpersoner, företag, föreningar med flera) att minska sin energianvändning.
 • Hur Sundsvalls kommuns energi- och klimatrådgivning kan förstärkas för att ytterligare utveckla kontaktytorna med och rådgivningen till kommunmedborgarna.
 • Hur andra delar av den kommunkoncernens verksamheter kan utveckla rådgivande funktioner inom sina respektive områden med syfte att uppnå minskad klimatpåverkan från företag, verksamheter och medborgare i Sundsvalls kommun.
 • Hur kommunikationen av det Miljöstrategiska programmet/målen kring minskad klimatpåverkan ska ske inom kommunkoncernen och externt.
 • Hur kommunen i större utsträckning kan ta till vara initiativ från medborgare och organisationer agera som ”inkubator” för initiativ som överensstämmer med Miljöstrategiska programmets målsättningar.

Delprojekt: Näringsliv och forskning

En nulägesbeskrivning med intervjuer av företag ska tas fram, för att beskriva hur företag arbetar med att minska sin klimatpåverkan och energieffektivisera, samt vilka hinder och möjligheter de ser för detta och hur de ser att Sundsvalls kommun kan bidra.

Områden för framtagande av förslag till fortsatt arbete:

 • Hur Sundsvalls kommun kan utveckla en arena för samarbete och dialog med näringslivet och den ideella sektorn kring deras möjligheter att minska sin klimatpåverkan. Ska vi jobba med någon form av klimatavtal? En utökning av branscherna för klimatdialog?
 • Hur arbetet med ”5000 nya jobb till 2030” ska kunna ske inom branscher och på sätt som stöder Sundsvalls kommuns mål att minska klimatpåverkan.
 • Hur Sundsvalls kommun i sin samverkan kring forsknings- och utvecklingsprojekt kan premiera projekt som ligger i linje med arbete för att minska klimatpåverkan.

Projektet är beroende av delaktighet från andra förvaltningar och bolag för att mål och åtgärdsförslag ska vara relevanta och genomförbara. Projektet är beroende av att personella resurser finns tillgängliga, främst på kommunstyrelsekontoret, men även hos förvaltningar och verksamheter. Särskilt viktigt är att projektledare och delprojektledare får avsätta tid för detta.

Projektet är också beroende av att SEFU (Service- och förvaltningsutskottet) fattar erforderliga politiska inriktningsbeslut samt av att styrgruppen avsätter tid och fattar beslut om projektets fortskridande.

Det efterföljande utförandet av aktiviteterna och åtgärderna som föreslås i Klimat- och energiplanen ligger utanför detta projekt och kommer att vara beroende av politiska beslut, resurser (både i form av arbetstid och pengar investerings-/driftmedel) men också av ökad kunskap och vilja att förändra beteenden.

Verksamheter kan påverkas beroende på hur projektet bemannas.

Tanken med projektet är att ta fram förslag som ska ha stor påverkan på kommunkoncernens och enskildas beteenden och val.

Genomförda beslutspunkter och milstolpar

Beslutspunkt / milstolpe

Tidpunkt

Kommentar

Beslutspunkt 0 Maj 2020 + Okt 2020 Arbetet med projektdirektivet inleddes, det vill säga fasen Förberedelse påbörjades.
Beslutspunkt 1 2021-01-04 Godkännande av projektdirektiv och beslut om start av fasen Planering.
Styrgruppsmöte:
Beslutspunkt 2 enligt projektrutin
2021-02-02 Planerat datum för godkännande av projektplan och beslut om start av fasen Genomförande. Alla delprojektledare ska ha utsetts och fått tid för att arbeta med detta.
Projektstart Januari 2021 Start av utredning för definition av begreppet ”klimatneutral”.
Delprojekten startar Januari-februari 2021 Respektive delprojektledare startar sina delprojekt.
Upphandling av konsultutredningar Februari 2021 Delutredning 1: Övergripande kartläggning av klimatpåverkan från Sundsvalls kommun.

Delutredning 2: Vilka trender och förändringar sker oavsett kommunens agerande (framtidsspaning).

Delutredning 3: Vad skulle det innebära för Sundsvalls kommun att vara klimatneutral till 2030

Delutredning 4: Konsekvensbedömning, jämför MKB (Miljökonsekvensbeskrivning).

Eventuellt kan ytterligare konsultutredningar krävas.

Planerade beslutspunkter och milstolpar

Beslutspunkt / milstolpe

Tidpunkt

Kommentar

Konsultutredningar 1-3 färdiga Juni 2021
Delprojekten levererar förslag till mål, aktiviteter etcetera. Juni-augusti 2021
Styrgruppsmöte September 2021 Beslut om att gå vidare med föreslagna mål/aktiviteter
Sammanställande av Klimat- och energiplan samt revidering av Miljöstrategiskt program September-oktober 2021
Framtagande konsekvensbedömning November-december 2021 Konsult tar fram konsekvensbedömning, jämför MKB (Miljökonsekvensbeskrivning).
Styrgruppsmöte Beslut om remissversion av Klimat- och energiplanen.
Remiss av Klimat- och energiplanen internt och externt. Januari 2022
Sammanställning av remissvar samt revidering av Klimat- och Energiplanen Februari 2022
Styrgruppsmöte
Beslutspunkt 3 enligt projektrutin
Mars 2022 Planerat datum för godkännande av projekts leverabler (förslaget till Klimat- och energiplan) och beslut om start av fasen Avslut.
Styrgruppsmöte
Beslutspunkt 4 enl. projektrutin
Mars 2022 Planerat datum för godkännande av projekts slutrapport och beslut om att stänga projektet. Eventuellt samma möte som för raden ovan.
Politisk behandling av Energi- och klimatplan samt revidering av Miljöstrategiskt program. Mars 2022 Utanför projektet.

Resurs / kompetens

Arbetstid

Säkrad

Övrigt

Linnea Mothander
Miljöstrateg KS
40 % Projektledare
Erika Hultman Eriksson Hållbarhetscontroller KS Upphandling 5 % Personkontrakt upprättas Delprojektledare
Upphandling och inköp
Bertil Carlsson
Utredare KS
25 % Delprojektledare
Energi
Angelica Lindqvist
Projektledare SBK
15 % Personkontrakt upprättas Delprojektledare
Resor och transporter
Maria Jonasson
Översiktsplanerare KS
10 % Delprojektledare
Samhällsplanering
Karl Gottberg
Energi- och klimatrådgivare, KoF
10 % Personkontrakt upprättas Delprojektledare
Rådgivning och kommunikation
Strategiska kommunikations frågor:
Anders Östman
Kommunikatör KS
Övrig kommunikation:
Eventuellt någon annan resurs.
25 % Personkontrakt upprättas Strategiska kommunikationsfrågor ingår i delprojekt Rådgivning och kommunikation.

Roll

Ansvar

Befattning

Namn

Beställare Tillsätta resurser, godkänna projektets leveranser, ingå i styrgrupp, beslut beslutspunkt 0,1. Kommundirektör/KS Förvaltningsdirektör Lennart Andersson
Styrgrupp Fatta beslut vid avvikelser, samt beslutspunkt 2,3 och 4 och om att gå vidare med föreslagna delmål/ aktiviteter. Kallas vid behov. KS Förvaltningsdirektör

Chef Samhällsutveckling

Chef Upphandling

Direktör SBK

VD SEAB

Region Västernorrland

Lennart Andersson

Johan Lindqvist

Magnus Ydmark

Anders Jonsson

Sofia Mackin

Politisk referensgrupp Politisk förankring och politiska inriktningsbeslut. SEFU
Projektledare Samordning samt projektets totala framdrift Miljöstrateg Linnea Mothander
Delprojektledare Upphandling och inköp Delprojektets framdrift Hållbarhetscontroller, Upphandling, KSK Erika Hultman Eriksson
Delprojektledare Energi Delprojektets framdrift Utredare, Samhällsutveckling, KSK Bertil Carlsson
Delprojektledare Resor och transporter Delprojektets framdrift Projektledare, SBK Angelica Lindqvist
Delprojektledare Samhällsplanering Delprojektets framdrift Översiktplanerare, Samhällsutveckling, KSK Maria Jonasson
Delprojektledare Rådgivning och kommunikation Delprojektets framdrift Konsumentrådgivare Karl Gottberg
Delprojektledare Näringsliv och forskning Delprojektets framdrift Utredare Samhällsutveckling, KSK Bertil Carlsson
Kommunikatör för projektet Kommunikation om projektet samt deltagande i arbetsgrupp ”Rådgivning och kommunikation”. Kommunikatör Anders Östman eller den han anvisar.
Deltagare i arbetsgrupper Utarbeta underlag, ta fram statistik, bidra med kunskap. Utifrån behov i respektive delprojekt personer från verksamheter, förvaltningar och bolag. Redovisas i projektplanen.

I stort beräknas projektet behöva sammanlagt cirka 1,3 tjänst under 2021 (se Resurser ovan) samt medel för utredningar om cirka 450 tusen kronor. Den senare siffran är en grov bedömning som kommer att uppdateras då vi upphandlat utredningarna.

Metodik

Utredningsarbete, omvärldsbevakning, workshops, förankringsarbete, kommunikation, inköp av utredningar och remissförfarande.

Kommunikation

Framtagande av en separat kommunikationsplan sker tillsammans med kommunikatör. Start på dialog med förvaltningar och bolag sker i samband med introduktion av Miljöstrateg.

Kvalitetssäkring

För att kvalitetssäkra målen och aktiviteternas tänkta effekter utvärderas dessa av en konsult i konsekvensbedömningen av Klimat- och energiplanen. Remissförfarandet är också en kvalitetssäkring. Inom ramen för den senare politiska behandlingen av framtagna förslag sker kvalitetssäkring i form av en politisk granskning.

Dokumenthantering

Projektets diarienummer är: KS-2021-00110.

Ändringshantering

Ändringar som innebär utökning av projektets tids- eller budgetram under projektets gång hanteras av styrgruppen. Projektledaren ansvarar för att kalla till styrgruppsmöte vid behov samt skicka ut information i god tid. Styrgruppen fattar beslut. Mindre ändringar samt om projektet tar mindre tid/resurser i anspråk än planerat beslutas av projektledare och kommuniceras Styrgruppen i statusrapporter.

Vill du veta mer?

Fler sidor på Sundsvall.se

Klimatanpassning

Andra webbplatser

Agenda 2030 och globala målen, Regeringen

Parisavtalet, Regeringen

Kontakt

Linnea Mothander Miljöstrateg

060-19 26 35

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.