Minskad klimatpåverkan

Planta

Vår verksamhet påverkar klimatet. Att minska vår klimatpåverkan är en viktig uppgift.

Med start i januari 2021 pågår ett projekt för minskad klimatpåverkan i kommunen. Det består av sex delprojekt som inriktar sig på olika verksamhetsområden.

Projektet ska ta fram förslag på en klimat- och energiplan för kommunen. Den ska innehålla konkreta förslag på hur vi kan minska vår klimatpåverkan fram till år 2030. Det förslag som projektet tar fram ska fungera som underlag för politiska beslut på området. Förslaget till klimat- och energiplanen ska vara klart våren 2022.

De sex delprojekten

De sex delprojekten tar fram förslag på följande områden:

  • Upphandling & inköp
  • Energi
  • Resor & transporter
  • Samhällsplanering
  • Rådgivning & kommunikation
  • Näringsliv & forskning

Miljöstrategiskt program

Projektplan för minskad klimatpåverkan

Det pågår redan arbete för att minska klimatpåverkan

Exempel på insatser för att minska vår klimatpåverkan som redan pågår är:

Den nya översiktsplanen

I den nya översiktsplanen som vi håller på att ta fram planerar vi utbyggnadsområden där det finns kollektivtrafik. Vi bedömer att det är viktigast med kollektivtrafik vid bostäder. Därför är det färre och mindre utbyggnadsområden vid kusten och i inlandet.

Många områden som föreslås för utveckling är områden där det redan finns utbyggd infrastruktur, eller där viktig infrastruktur finns i direkt anslutning.

Centralt i Sundsvall planerar vi kring parkeringsplatser på ett sätt som ska uppmuntra Sundsvallsborna att välja andra transportsätt än bilen.

Inköp av grön el på Midlanda flygplats

Sundsvall-Timrå Airport köper sedan 2020 förnybar el producerad av vattenkraft till verksamheten. Det planerar vi även att göra fortsättningsvis som en del i flygplatsens miljöarbete.

Samordnad fordonsförvaltning i hela kommunen

Som en del i kommunens arbete med att minska kostnaderna och samtidigt ge en god medborgarservice har Servicecenter Fordon och Transport under det gångna året minskat vagnparken med totalt 68 fordon. Det innebär en besparing på cirka 6,8 miljoner kronor. Och minskade klimatavtryck med 7 gram koldioxid per körd kilometer.

Kontakt

Linnea Mothander Miljöstrateg

060-19 26 35

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.