Klimatanpassning

Sundsvall ligger i framkant när det gäller lokala kunskaper om klimatanpassning. Vi har ett bra geografiskt läge och målet är att vara en klimatsäker plats.

Med klimatanpassning och säkrade samhällsviktiga funktioner och infrastruktur, kommer vår region att delvis vara gynnad av klimatförändringarna. Det förutsätter dock att klimatförändringarna inte blir för stora i framtiden.

Varmare

Årsmedeltemperaturen väntas öka med 3-6 grader i slutet av seklet. Störst uppvärmning sker vintertid. Vegetationsperiodens längd ökar och antalet riktigt varma dagar blir fler.

Blötare

Årsmedelnederbörden väntas öka med 20-30 procent. Nederbörden ökar mest vintertid och på grund av att det samtidigt blir varmare kommer det att bli allt vanligare med regn istället för snö. Den kraftiga nederbörden ökar också, antalet skyfall kommer bli fler och mer intensiva.

Positiva förändringar är

  • bättre odlingsmöjligheter
  • lägre uppvärmningsbehov.

Negativa förändringar är

ökad risk för ras och skred

  • översvämning
  • förändrad vattenkvalité
  • torrlagda enskilda brunnar
  • naturbränder
  • fukt- och mögelskador i byggnader
  • smitta via livsmedel, vatten och djur
  • ökad risk för sjuklighet och dödlighet till följd av värmeböljor.

Projektperiod 2017-2020

Projektet bedrivs i samverkan med ett flertal olika nationer inom EU och finansieras med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Västernorrland. Från Sverige medverkar förutom Sundsvalls kommun, Mittuniversitetet, Härnösands kommun, SMHI och Länsstyrelsen i Västernorrland.

Sundsvalls kommuns roll i projektet är i huvudsak att ta fram en handlingsplan för att minimera risken för skador från skyfall, samt att ta fram riktlinjer för hur kommunala gruppboenden med personer som är särskilt känsliga för höga temperaturer, kan anpassas för framtida värmeböljor. Resultaten i Sundsvall kan sedan fungera som stöd för andra som inte kommit lika långt i sitt klimatanpassningsarbete.

Mer information om CLIMATE projektet
Interreg-projektet Climate

Facebook, Climate NPA

Mittuniversitetet

Härnösands kommun

Klimatanpassa Sundsvall (2009-2011)

Projektet visar hur klimatet förändras, hur det påverkar oss och vad vi behöver göra för att anpassa oss. Nya riktlinjer för planering och förslag på nya arbetssätt togs fram och sedan dess pågår klimatanpassning i det dagliga arbetet.

Sundsvall behöver öka tempot för att bli den klimatsäkra platsen som vi vill vara. De närmaste åren kommer en handlingsplan att tas fram för att minimera skador vid kraftiga regn. Riktlinjer för att säkerställa att inte särskilda riskgrupper lider skada av värmeböljor kommer att tas fram.

Vill du veta mer?

Framtidsklimat i Västernorrland

Slutrapport Klimatanpassa Sundsvall – länka

Kontakt

Sofie Eriksson Miljöstrateg

060-19 14 67

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.