Klimatanpassning

Det är av största vikt att vi lokalt så väl som globalt ställer om till ett hållbart samhälle och minskar våra utsläpp av växthusgaser.

Men även om vi inom en snar framtid lyckas med att drastiskt minska de globala utsläppen av växthusgaser så kommer det dröja innan uppvärmningen av vår planet stannar av. Därför är det väldigt viktigt att vi arbetar med klimatanpassning så att lokala negativa konsekvenser kan minimeras.

Sundsvalls kommun har som ett av sina mål att vara en klimatsäker plats. Förutsatt att vi människor lyckas begränsa den globala uppvärmningen så har Sundsvall goda möjligheter att bli mer klimatsäkert genom ett förebyggande anpassningsarbete av samhället.

Det står klart att vårt klimat förändras och blir varmare men det finns osäkerheter i exakt hur snabbt förändringen sker och vad konsekvenserna blir. Orsaken till osäkerheter i klimatprognoserna är dels att klimatsystemen är väldigt komplexa och påverkas av många olika faktorer, men det beror också på att vi inte vet i vilken grad vi människor kommer fortsätta påverka klimatet negativt genom utsläpp av växthusgaser.

Forskning visar att vår del av världen står inför en höjning av årsmedeltemperaturen på mellan 3-6 grader i slutet av seklet. En ökad temperatur kommer ge oss längre växtperioder och fler riktigt varma dagar. Ett varmare klimat kommer också resultera i ökad årsmedelnederbörd och större maximal dygnsnederbörd.

Vi lever i en globaliserad värd och konsekvenser av ett förändrat klimat i andra länder kommer få stor inverkan även på oss i Sverige. Det är dock svårt att förutspå exakt vilka effekter det kommer få för oss i Sundsvall när andra delar av världen hotas av till exempel höjda havsnivåer, torka och minskade skördar. Nedan ges exempel på lokala effekter av ett varmare och blötare klimat.

Positivt

 • Längre växtsäsong
 • Längre badsäsong
 • Lägre uppvärmningsbehov

Negativt

 • Ökat kylbehov.
 • Kortare skidsäsong.
 • Ökad risk för ras och skred.
 • Fler skyfall och ökad risk för översvämning.
 • Förändrad vattenkvalité.
 • Fler värmeböljor och perioder med torka.
 • Torrlagda enskilda brunnar.
 • Fler naturbränder.
 • Fukt- och mögelskador i byggnader.
 • Smitta via livsmedel, vatten och djur.
 • Fler skadedjur.

Projektperiod 2017-2020

Projektet bedrivs i samverkan med ett flertal olika nationer inom EU och finansieras med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Västernorrland. Från Sverige medverkar förutom Sundsvalls kommun, Mittuniversitetet, Härnösands kommun, SMHI och Länsstyrelsen i Västernorrland.

Genom CLIMATE har Sundsvalls kommun bland annat tagit fram en handlingsplan för att minska risken för samhällsviktiga objekt vid skyfall samt riktlinjer för anpassning av kommunala grupp- och äldreboenden för värmeböljor. Resultaten i Sundsvall har fungerat som stöd för andra i projektet som inte kommit lika långt med sitt klimatanpassningsarbete.

Projektperiod 2009-2011

Projektet undersökte förväntade klimatförändringar, vilka effekter på samhället klimatförändringarna kan få och vad vi kan behöva göra för att anpassa oss. Nya riktlinjer för planering och förslag på nya arbetssätt togs fram genom projektet.

Vill du veta mer?

Framtidsklimat i Västernorrland, pdf
Slutrapport Klimatanpassa Sundsvall, pdf 
Skyfallsplan för Sundsvalls kommun, pdf
Riktlinjer för anpassning av kommunens grupp- och äldreboenden mot värmeböljor, pdf

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västernorrlands län, Länsstyrelsen
Klimatanpassningsportalen

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.