Hållbart byggande – material och avfall

Grönt boende material

När du bygger hus kan du tänka på vilken typ av material du använder och hur du kommer att hantera avfall.

För att få ett hållbart och miljövänligt hus ska man fokusera på att använda sunda, emissionsfria och förnyelsebara material och ytskikt vid byggnation och ombyggnation.

Jämför olika material

Det finns ett flertal databaser som du kan ta hjälp av för att jämföra material och få reda på produktens egenskap, innehåll och eventuella kemiska faror. Exempel på det är Byggvarubedömningen, BASTA, SundaHus, Produktkollen, Svanen och Märkesguiden. På så sätt kan du värdera olika material och även skapa materiallistor som kan följa med huset framöver. En materiallista är även viktigt att ha för framtida husägare vid ombyggnation och eventuell rivning av huset.

Vad du kan undvika

Tropiska träslag, flamskyddsmedel och cellplast ska helst undvikas. Likaså PVC, eftersom det kan innehålla miljö- och hälsoskadliga kemiska ämnen som t ex mjukgörare.

Vid nybyggnation kan så mycket som 5-15 procent av byggmaterialet gå till spillo. Det beror på att en del material går sönder innan det byggs in, att allt byggmaterial inte går åt och att spillbitar uppstår. Genom god planering och bra hantering och förvaring kan avfallsmängden minskas. Entreprenören bör följa Kretsloppsrådets och Sveriges Byggindustriers riktlinjer ”Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning”

Resurs – och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning

Källsortera

Källsortera ditt avfall. Sortera ut och lämna matavfall till kommunens renhållare eller kompostera själv. Lämna tidningar och förpackningar till närmaste återvinningsstation.

Lämna ditt farliga avfall till en återvinningscentral. Från och med 2016 kan du lägga småelektronik (glödlampor, batterier mm) i en låda som samlas in med ditt övriga hushållsavfall.

Gemensam sophantering

Ett tips för att minska avfallstransporterna med sopbil i ditt område är att bilda samfällighet för gemensam hämtning av hushållsavfallet. Det ger dessutom lägre kostnad i renhållningsavgift.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.