Hållbart byggande – vatten och avlopp

Grönt boende vatten

Det är viktigt att spara på vatten eftersom det kostar både energi, kemikalier och andra resurser att rena det vatten som hamnar i avloppet.

Genom att installera snålspolande toaletter och kranar kan vattenförbrukningen minskas. Det påverkar även energiförbrukningen i husen positivt då användningen av varmvatten minskar.

Tänk på vad som spolas ned i toaletten

Spola aldrig ner annat än toalettpapper och det som passerat kroppen. Skräp, som exempelvis hushållspapper, våtservetter, bindor, tops, tandtråd och hår hör hemma i soptunnan.

Kemikalier, som exempelvis aceton, färgrester och motorolja ska lämnas till en miljöstation. Läkemedel är heller inget som hör hemma i avloppet, utan ska lämnas tillbaka till apoteket. Tänk även på att använda miljömärkta disk-, tvätt- och rengöringsmedel.

Ta hand om dagvatten

Försök att återbruka fördröja dagvattnet inom din tomt och gärna använda det till bevattning av trädgården.

Tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall. Där har de reningsutrustning och oljeavskiljare som tar hand om de föroreningar som finns på bilen och i rengöringsmedlen.

I Sundsvall har vi ett av Sveriges bästa vatten, klassat som naturligt mineralvatten, som kommer direkt i kranen. Många fastigheter i kommunen är anslutna till kommunalt vatten. Vattenförbrukningen för ett normalt hushåll är ca 180 liter/person och dygn. I Sundsvall har vi inte brist på dricksvatten av god kvalitet, men det är viktigt att spara på vattnet ändå eftersom det kostar både energi, kemikalier och andra resurser att rena det vatten som hamnar i avloppet. Dessutom går det åt energi att pumpa upp och distribuera mer vatten än nödvändigt. En vanlig vattentoalett har spolvolymen 6 liter och står normalt för ca 20 % av vattenförbrukningen i ett hushåll. Genom att installera snålspolande toaletter och kranar kan vattenförbrukningen minskas. Det påverkar även energiförbrukningen i husen positivt då användningen av varmvatten minskar.

Dagvatten är det regn- och smältvatten som avrinner från hårdgjorda ytor som till exempel tak, uppfarter och gator. Alla fastighetsägare ska, om det är möjligt, ta hand om det dagvatten som uppkommer inom den egna fastigheten. Ju mer hårdgjorda ytor som anläggs, desto mer dagvatten måste tas om hand för att undvika problem inom den egna tomten eller för grannarna. Inom området för Grönt Boende ska dagvattnet från respektive tomt fördröjas, och gärna återbrukas, inom den egna fastigheten. Målet är att omgivningen inte ska tillföras högre flöden än innan exploateringen. Infartsvägen kommer att byggas med genomsläppligt material för att minska dagvattenmängderna.

Om du ska tvätta bilen, gör då det helst i en automatisk biltvätt eller i en gör-det-själv-hall. Där har de reningsutrustning och oljeavskiljare som tar hand om de föroreningar som finns på bilen och i rengöringsmedlen. Tvätt på gatan förgiftar sjöar och hav.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.