Hållbart byggande – energi

Grönt boende energi

Ett av de områden du behöver tänka på för att bygga hållbart är energi.

Energin som behövs i ett hus brukar delas upp på uppvärmning, hushållsel och varmvattenberedning. Energieffektiva hus ska vara täta och andas genom ventilationssystemet, så att den varma rumsluften inte läcker ut genom golv, väggar och tak utan går genom ventilationssystemet där värmen kan återvinnas.

Flexibla uppvärmningsalternativ

När du bygger nytt har du möjlighet att välja ett flexibelt uppvärmningsalternativ så att du kan växla mellan olika energislag om villkor och förutsättningar ändras med tiden. Val av uppvärmningssystem beror på vilka krav och önskemål du har. Vill du till exempel ha kamin som värmekälla, solfångare för varmvatten och/eller solceller för elproduktion? Tänk också på att för varje grad du sänker medeltemperaturen sparar du ytterligare cirka 5% av uppvärmningskostnaden

Hushållsmaskiner och lampor

Belysningen står normalt för cirka 20% av villans hushållsel. Välj gärna närvarostyrd belysning inomhus och dagsljusstyrd utomhus. Energieffektiva hushållsmaskiner kan spara flera tusen kilowattimmar per år, välj därför vitvaror med bästa energiklass.

I ett småhus förloras värme genom golv, väggar, tak, fönster och dörrar (transmission). Dessutom förloras värme genom ventilationen då varm rumsluft ventileras ut. Slutligen kan varm rumsluft läcka ut genom golv, väggar och tak (infiltration).

Husets form och läge

Husets form, läge och planlösning har betydelse för energiåtgången. En kompakt byggnad med liten omslutningsarea minskar energibehovet. Ett hus med många hörn leder till ökade värmeförluster. Stora glasareor ökar behovet av energi på vintern men kan även ge problem med övervärme sommartid.

Räkna ut värmeförlusttalet

Värmeförlusttalet (VFT) är summan av byggnadens värmeförluster. Ett lågt värmeförlusttal uttrycker byggnadens förmåga att, oavsett energislag, klara mycket låg energitillförsel.

Krav för minienergihus:

Värmeförlusttal vid dimensionerande vinter-utetemperatur:

VFTDVUT < 23 W/m2Atemp.

Energieffektiva hushållsmaskiner kan spara flera tusen kilowattimmar per år. Välj därför vitvaror med bästa energiklass. Om kolfilterfläkt väljs bör den klara att reducera matoset med mer är 77 %. Viktigt är också vilket filter som väljs och var det placeras. Du hittar testade produkter på Energimyndighetens hemsida samt på Naturskyddsföreningens hemsida över rekommenderade produkter.

Belysning

Belysningen står normalt för cirka 20% av villans hushållsel. Kraven på belysningen bör gå hand i hand med att ta tillvara på dagsljuset för att uppnå en optimalt energieffektiv ljusmiljö. Välj gärna närvarostyrd belysning inomhus och dagsljusstyrd utomhus. Att använda solljus med hjälp av ljustunnlar är en möjlighet i mörka rum utan fönster, till exempel i badrum, hall, kontor. En ljustunnel, så kallat dagsljussystem, för in solljuset via en kupol eller glasfiber till en reflekterande tub och in i rummet till en ljusprisma så att du får äkta dagsljus ut i rummet.

När man bygger nytt har man möjlighet att välja ett flexibelt uppvärmningsalternativ som både är miljövänligt och håller värmekostnaderna nere. Ett flexibelt värmesystem gör att man kan växla mellan olika energislag om villkor och förutsättningar ändras med tiden.

Mycket kan påverka val energikälla

Det kan exempelvis vara energipriser, ny teknik, skatter och familjens sammansättning som förändras. Ju mindre energibehov huset har desto enklare värmesystem behövs. För varje grad du sänker medeltemperaturen sparar du ytterligare cirka 5% av uppvärmningskostnaden.

Solenergi

Solfångare producerar varmvatten och är ett komplement till värmesystemet. Det passar perfekt till ved och pellets i kombination till ackumulatortank. Solfångare kan endera ge enbart varmvatten eller, som kombianläggning, ge både varmvatten och tillskott till uppvärmning under 4 till 6 månader per år.

Vanligtvis dimensionerar man efter antal personer i hushållet, 2 till 2,5 kvadratmeter solfångare och 150 till 200 liter ackumulatortanksvolym per person.

Solceller

Solceller producerar el och är helt oberoende av andra uppvärmningsalternativ. Solceller kan även användas som solskydd. Överskottet säljs till vald elhandlare, momsredovisning krävs för såld el. Man får skattereduktion med 60 öre/kilowattimme såld el, dessutom är det möjligt att få ersättning för elcertifikat och ursprungsgaranti med cirka 20 öre/kilowattimme per producerad megawattimme (1000 kilowattimmar). Ska man sälja elcertifikat är det enklast att sälja till det elhandelsbolag som köper elöverskottet. För närvarande finns ett bidrag för installation av solceller. Ansökan görs hos Länsstyrelsen.

Uppvärmning

Val av uppvärmningssystem beror på egna krav och önskemål, till exempel kamin som värmekälla, solfångare för varmvatten och/eller solceller för elproduktion. En ackumulatortank gör värmesystemet mer flexibelt, förbättrar värmesystemets funktion och fungerar som värmelager. I princip alla värmekällor som levererar energi i form av varmt vatten kan anslutas till en ackumulatortank.

Biobränsle

Pelletspanna/kamin; en vattenmantlad kamin i kombination med solfångare och ackumulatortank eller endast en kamin som mysvärmekälla. Uppvärmning kan ske via värmeväxlarpaket i FTX aggregatet eller via en liten vattenburen krets.

Gemensam värmekälla för flera hus

När flera hus i ett område har ett litet energibehov kan man lösa uppvärmningen genom att installera en gemensam värmekälla som ägs samfällt. Från den gemensamma anläggningen läggs kulvert till respektive hus. Individuell mätning av värme och varmvatten är nödvändigt.

Varmvatten får du med hjälp av solen via egna solfångare eller solceller på respektive hustak.

Bergvärmepump

En liten bergvärmepump + borrhål i gemensamhetsanläggning som klarar att förse alla husen med värme med hjälp av kulvert till respektive hus.

Fjärrvärme

Fjärrvärmecentral i gemensam anläggning med fördelning till respektive hus via kulvert. Eventuellt sker uppvärmning via eftervärmare i FTX-aggregatet.

Husets specifika energianvändning får du fram om du summerar all energi som behöver levereras och/eller köpas för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi (Elevererad) under ett normalår och fördelar den på husets uppvärmda yta (Atemp).

Atemp är den invändiga arean, mätt från ytterväggarnas insida, för respektive våningsplan som värms upp till mer än 10°C.

I lagen om energideklaration är definitionen på specifik energianvändning: Den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år.

Husets specifika energianvändning kontrolleras med en energiberäkning (även kallad energideklaration eller energibalansberäkning).

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.