PAH i Sundsvall

Här hittar du allmän information om PAH och föroreningssituationen i Sundsvall.

Vad är PAH?

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en grupp organiska ämnen som bildas vid förbränning. PAH förekommer i komplexa blandningar och de enskilda ämnena uppvisar stor variation vad gäller kemisk-fysiska egenskaper. De visar även stor variation vad gäller dess farlighet, vissa enskilda PAH-föreningar och blandningar är cancerframkallande.


Den allmänna befolkningen exponeras för PAH på olika sätt och från olika källor. PAH förekommer i mat och vi andas in PAH som kommer från vägtrafik, värmekällor, industriutsläpp och tobaksrök.

Vi kan också exponeras för PAH som fäster vid  de grönsaker som vi odlar och genom att vi kommer i kontakt med jord som förorenats av utsläppen. Framförallt är det små barn som löper störst risk om de kommer i kontakt med förorenad jord eftersom de är, dels känsligare och leker på ett sätt som gör att de kan komma i kontakt och få i sig jord.

PAH i Sundsvall

Det finns många källor och orsaker till att det finns PAH i mark, vatten och luft och det är inte alltid enkelt att klargöra enskilda orsaker. Sundsvall är en gammal industristad, vilket har lämnat ett arv med föroreningar i mark och vatten. Det finns förhöjda halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i marken som kommer från trafik och olika industrier. I Sundsvall har det sedan 1940-talet funnits ett aluminiumsmältverk som tidigare släppte ut PAH till luft. Luftföroreningarna har i sin tur lagrats på mark och i vatten. Genom åren har utsläppen från aluminiumsmältverket minskat och sedan 2010 har de utsläppen helt upphört.

Idag ser vi förhöjda halter av PAH i marken kring smältverket men det finns även flera andra källor till PAH i samhället.

Efter en rad studier av sallad och grödor utfärdade Livsmedelverket år 1984 rekommendationer angående att begränsa odling i Skönsmon samt att odlade grönsaker skulle sköljas väl. Dessa rekommendationer var kopplade till de PAH som släpptes ut från aluminiumsmältverket och fastnade på grödorna som odlades i närområdet.

År 2005 genomfördes en ny studie av PAH i Sundsvall. Vid den tidpunkten hade smältverkets utsläpp till luft minskat och Livsmedelsverket rekommendationer ändrades så att man kan äta grönsaker från området kring smältverket men att man även fortsättningsvis ska skölja grödorna. Några senare rekommendationer finns inte.

Mot bakgrund av att utsläppen har upphört sedan 2010 finns nu behov av att se över de gamla rekommendationerna från 2005.


Ja, toxikologiska enheten Livsmedelsverket kom år 2006 fram till att det inte finns någon anledning till ängslan för ökade hälsorisker av att äta grönsaker som har odlats i området runt smältverket. Mer information finns i den rapport som IMM (Institutet för miljömedicin) har gjort 1/2006:


IMMs (Institutet för miljö medicin) rapport visade förhöljda halter inom tre förskolor (Linjalen, Skönsmon och Tallbacken) och kommunen sanerade därför Skönsmon och Linjalen. Tallbacken sanerades inte eftersom verksamheten där skulle flyttas.

Skönsmons förskola (sanerad 2005), Enhörningen (sanerad 2007) och Tallbacken är idag sammanslagna och flyttade till det som idag heter Förskolan Kuben. Marken där Förskolan Kuben ligger är undersökt och sanerad.

Även Grevebäckens förskola och Södra Bergets förskola är undersökta och sanerade.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.