Skyldigheter och ansvar vid förorenad mark

Vilka skyldigheter och vilket ansvar finns det vid förorenad mark? Här hittar du svaren:

Om en förorening upptäcks på en fastighet är det fastighetsägarens eller verksamhetsutövarens skyldighet att omgående underrätta tillsynsmyndigheten (miljökontoret). Enligt miljöbalkens tionde kapitel är det verksamhetsutövaren som är utrednings- och saneringsansvarig, men även fastighetsägaren kan bli ansvarig. Med begreppet ”förorenade områden” menas mark- och vattenområden, grundvatten samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att de kan innebära skada eller besvär för människors hälsa eller för miljön. Du kan läsa mer om detta i 10 kap 1 § Miljöbalken.

Förorenade områden i Sundsvall

I Sverige finns det idag cirka 85 000 områden med känd eller misstänkt förorening, av dessa ligger ca 700 i Sundsvalls kommun. Områdena har identifierats enligt MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden). Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri och glasbruk, som har orsakat giftiga ämnen i mark och vatten.

Förorenade områden kan innebära stora risker för människors hälsa, naturresurser och biologisk mångfald på kort eller lång sikt. Det är därför viktigt att utreda vilka förorenade eller misstänkta områden som finns. I det arbetet ser man även över hur föroreningarna ska hanteras. I kommunen finns flera pågående och planerade saneringsarbeten av förorenade områden.

Du kan även läsa mer om kommunens arbete för en giftfri vardag i Sundsvalls kemikalieplan. Du kan besöka länsstyrelsens webbplats för mer information om MIFO, förorenade områden och misstänkt förorenade områden.

Upplysningsskyldighet

Enligt upplysningsskyldigheten i miljöbalken ska miljökontoret omgående underrättas om man upptäcker en förorening.

Saneringsanmälan

Sanering och grävning i förorenade områden är miljöfarlig verksamhet och ska anmälas till miljökontoret. Anmälan om saneringsåtgärder och anmälan om grävning i förorenad jord ska skickas in minst sex veckor innan arbetena påbörjas.

Även undersökningar kan vara anmälningspliktiga. Kontakta därför alltid oss på miljökontoret innan undersökning/provtagning, kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Ditt ansvar när du köper eller säljer en förorenad fastighet

Du kan läsa mer om detta i Länsstyrelserna och Statens geotekniska instituts broschyr om att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar, Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor.

Miljökontorets ansvar

Miljökontoret har tillsyn över förorenade områden och har bland annat till uppgift att granska och besvara de upplysningar och anmälningar som kommer in. Miljökontoret kan komma med råd, upplysningar eller förelägganden.

Läs gärna Samhällsekonomisk analys av arbetet med förorenade områden i Sundsvall, Enveco mfl 2011, som är en analys för hur kommunen kan arbeta med förorenade områden på bästa sätt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.