Skyldigheter och ansvar vid förorenad mark

Vilka skyldigheter och vilket ansvar finns det vid förorenad mark? Här hittar du svaren:

Om en förorening upptäcks på en fastighet är det fastighetsägarens eller verksamhetsutövarens skyldighet att omgående underrätta tillsynsmyndigheten (miljökontoret). Enligt miljöbalkens tionde kapitel är det verksamhetsutövaren som är utrednings- och saneringsansvarig, men även fastighetsägaren kan bli ansvarig.

Upplysningsskyldighet

Enligt upplysningsskyldigheten i miljöbalken ska miljökontoret omgående underrättas om man upptäcker en förorening.

Saneringsanmälan

Sanering och grävning i förorenade områden är miljöfarlig verksamhet och ska anmälas till miljökontoret. Anmälan om saneringsåtgärder och anmälan om grävning i förorenad jord ska skickas in minst sex veckor innan arbetena påbörjas.

Även undersökningar kan vara anmälningspliktiga. Kontakta därför alltid oss på miljökontoret innan undersökning/provtagning, kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Ditt ansvar när du köper eller säljer en förorenad fastighet

Läs mer:

Miljökontorets ansvar

Miljökontoret har tillsyn över förorenade områden och har bland annat till uppgift att granska och besvara de upplysningar och anmälningar som kommer in. Miljökontoret kan komma med råd, upplysningar eller förelägganden.

Läs gärna “Samhällsekonomisk analys av arbetet med förorenade områden i Sundsvall, Enveco mfl 2011“, som är en analys för hur kommunen kan arbeta med förorenade områden på bästa sätt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

1/1 - 12/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
13/5 - 15/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00
16/9 - 31/12, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.