Vägledning: undersök och sanera förorenad mark

Här finns information och checklista för dig som behöver undersöka och sanera mark, sediment eller byggnader med förhöjda halter av miljöfarliga ämnen

När du ska undersöka och åtgärda ett förorenat område måste du ta fram och lämna in handlingar till oss på miljökontoret. Nedan finner du information om vad handlingarna bör innehålla. Låt en sakkunnig konsult hjälpa dig att göra handlingarna

För att få reda på om marken behöver undersökas ska en historisk beskrivning sammanställas och lämnas in till miljökontoret.

Områdets historia visar var det kan finnas föroreningar, hur många provpunkter som behövs och var de ska placeras. En bra historisk beskrivning kan optimera kommande undersökningar och är ett underlag för att ta fram ett provtagningsprogram för miljötekniska markundersökningar. Hos verksamheten, miljökontoret, stadsbyggnadskontoret, Länsstyrelsen med flera kan du hitta information.

Innehållet i en historisk beskrivning:

Den historiska beskrivningens omfattning varierar från fall till fall men ska alltid redovisas i en rapport med tillhörande kartor. Av rapporten ska till exempel följande framgå:

Verksamheter

 • Beskrivning av verksamheter och processer som bedrivits i området, genom tiderna.
 • Föroreningar som kan ha uppkommit till följd av respektive verksamhet.
 • Karta som visar var respektive verksamhet har legat.

Punktkällor

 • Cisterner, tankställen, oljeavskiljare samt annan hantering och lagring av bränslen och oljor
 • Verkstäder, smörjgropar och lagring av farligt avfall
 • Kända spill och olyckor
 • Fyllnadsmassor, upplagsställen och deponier

Kartor och ritningar

 • Översiktskarta.
 • Situationsplan (historiska och aktuella).
 • Flygfoton
 • Fotografier.

Utifrån det som kommit fram i den historiska beskrivningen tar den sakkunnige fram ett förslag för hur området kan undersökas.

Förslaget till provtagningsprogram skickas till miljökontoret tillsammans med den historiska beskrivningen.Börja inte undersökningen förrän du fått svar från miljökontoret om att vi har godkänt förslaget.

Innehållet i ett provtagningsprogram:

Bakgrund:

 • Syfte och avgränsning (varför behövs undersökningen och vilken omfattning har den).
 • Misstänkt föroreningssituation.
 • Exponeringsvägar, skyddsobjekt samt nuvarande och framtida markanvändning.

Metodik:

 • Undersökningsstrategier (vilka prover som ska tas och hur).
 • Provtagningsmetoder och kvalitetssäkring (enligt riktlinjer från Naturvårdsverket och Svenska geotekniska föreningen).
 • Provtagningsdjup och nivåer.
 • Planerade fält och laboratorieanalyser.
 • Provtagningsplan/skiss där provpunkternas läge framgår.

När undersökningarna är gjorda enligt provtagningsprogrammet ska en undersökningsrapport skickas in till oss på miljökontoret. I rapporten ska du beskriva föroreningssituationen. Du ska också bedöma riskerna för människors hälsa och miljö.

Innehållet i en undersökningsrapport:

Allmänna uppgifter

 • Kontaktpersoner och faktureringsadress.
 • Bakgrund, syfte och metod.

Objektsbeskrivning

 • Historik.
 • Nuvarande och planerad användning av marken.

Övergripande mål för området

 • Hur området ska kunna användas efter saneringen.

Områdesbeskrivning

 • Topografi.
 • Recipienter.
 • Skyddsvärden.
 • Mark- och grundvattenförhållanden.

Föroreningssituation

 • Analysresultat.
 • Föroreningsmängder.
 • Volym/mängd förorenade massor.
 • Utbredning i plan och profil.

Riskbedömning

 • Beskrivning av risker för människors hälsa och miljö.
 • Beskrivning av behovet av att minska riskerna.

Jämför uppmätta halter med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV rapport 5976). Det finns generella riktvärden för ”känslig markanvändning” såsom bostäder och skolor samt ”mindre känslig markanvändning” såsom industrimark och vägar.

Jämför uppmätta halter med platsspecifika riktvärden (om förutsättningarna i ditt område inte stämmer med den generella modellen). Platsspecifika riktvärden för just ditt område kan en sakkunnig ta fram med hjälp av Naturvårdsverkets beräkningsmodell. Det är viktigt att antaganden och värden som används i beräkningen är tydligt beskrivna och motiverade.

Åtgärdsförslag inklusive riskvärdering

 • Beskrivning av de åtgärder som behöver vidtas.
 • Motivering till föreslagna åtgärder.
 • Motivering till varför inga åtgärder behövs.

Svar från miljökontoret

När miljökontoret har granskat undersökningsrapporten får du ett skriftligt svar med något av följande besked:

 • Kompletterande uppgifter behövs.
 • Mer undersökningar behövs.
 • Sanering behövs.
 • Ärendet avslutas – ingen risk för människor och miljö.

Sanering klassas som miljöfarlig verksamhet och måste anmälas till oss på miljökontoret. Du ska skicka in en skriftlig anmälan om sanering senast sex veckor innan du börjar sanera. Vi granskar och svarar på anmälan och lämnar vid behov villkor för saneringen. För mindre saneringsarbeten finns en anmälningsblankett, den hittar du längst ned på sidan under fliken “Blanketter”

Innehållet i en saneringsanmälan:

Administrativa uppgifter

 • Byggherre/verksamhetsutövare
 • Organisationsnummer
 • Postadress (för beslut med mera)
 • Kontaktperson (namn, telefon, e-post)
 • Fakturamottagare
 • Fakturaadress
 • Märkning av faktura

Bakgrund

 • Beskrivning av utförda miljötekniska markundersökningar och föroreningssituationen.

Behov och mål

 • Övergripande åtgärdsmål, det vill säga hur området ska användas efter sanering.
 • Tillämpliga riktvärden, generella eller platsspecifika riktvärden (inklusive beräkning).
 • Saneringsbehov: ytor, djup volymer samt material som behöver saneras.
 • Saneringsmetod, exempelvis grävsanering, inneslutning, stabilisering, in-situ-behandling.
 • Mätbara åtgärdsmål.

Genomförande

 • Tidplan.
 • Arbetsplan som beskriver hur saneringsarbetet kommer att gå till.
 • Schaktplan som visar i vilken ordning massor kommer att schaktas.
 • Situationsplan som visar det förorenade området, arbetsområdet, infartsvägar, bodar med mera.
 • Masshanteringsplan som beskriver hur jord med olika föroreningshalter kommer att särskiljas, hanteras, mellanlagras, återanvändas samt till vilka mottagningsanläggningar som förorenad jord skickas till.
 • Återställning.

Kontrollprogram

 • För yt- och grundvatten (före, under och efter saneringsarbetet).
 • Kontroll av schaktbotten och schaktväggar.
 • Kontroll av inkommande och utgående massor.

Skyddsåtgärder

 • Risker och miljökonsekvenser som kan uppkomma under saneringsarbetet.
 • Skyddsåtgärder: strängsel, dammskydd, bodar, information med mera.

Slutredovisningen är ditt kvitto på att saneringen utförts på ett bra sätt. För mindre saneringsarbeten finns en slutredovisningsblanket, som du hittar längst ned på sidan under fliken “Blanketter”

Redovisningen ska skickas i två exemplar till miljökontoret senast tre månader efter avslutad sanering. Miljökontoret granskar slutredovisningen och skickar ett skriftligt svar tillbaka till dig.

Innehållet i en slutredovisning:

 1. Beskrivning av saneringsarbetet
 • Sammanfattning av saneringen.
 • Incidenter och avvikelse från anmälan.
 • Mängden jord, vatten, sediment och så vidare, som har omhändertagits och vart det skickats.
 • Resultat av löpande saneringskontroll.

2. Resultat

 • Analysresultat från slutkontrollen.
 • Mängden föroreningar som är kvar.
 • Beskrivning av föroreningssituationen efter avslutad sanering.
 • Skiss på sanerat område, provpunkter och kvarvarande föroreningar.

3. Bedömning och slutsatser

 • Har målen med saneringsåtgärden uppfyllts?
 • Kvarstår några risker för människors hälsa och miljö?
 • Begränsas markanvändningen i framtiden och i så fall på vilket sätt?
 • Har området fått en ny riskklass enligt MIFO?
 • Finns behov av uppföljande provtagning, ge förslag.

Informationsblad

Blanketter

Här hittar du blanketter kring förorenade områden.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.