Kommunens saneringsarbeten

Sundsvalls historia som industristad gör att det kan finnas föroreningar i marken. Se pågående och planerade saneringsarbeten i Sundsvall.

Kontakta oss om du vill ha ytterligare information om de olika projekten.

Pågående

Under 2020 kommer föroreningarna i mark att avgränsas för att få ett bättre underlag för kommande sanering. Dessutom kommer ett underlag tas fram som avser rivning av de gamla byggnaderna. Detta är den första av tre etapper som planeras för Nyhamn. Under etapp två kommer byggnaderna att rivas och under den sista etappen kommer föroreningarna i marken att åtgärdas. Alla etapper bedöms ta cirka 4 år att utföra. Det är endast etapp 1 som har fått bidrag hittills. Du kan läsa mer om Nyhamn på: www.sundsvallvaxer.se/nyhamn.

Saneringen av kvarteret Förrådet mellan Sidsjövägen och Dalgatan kommer att avslutas under juni 2020. Arbetet omfattar även byggnation av ny lokalgata, nya ledningar för fjärrvärme och avlopp mm. När saneringen är klar kommer Svenska Studenthus i Sundsvall AB att bygga studentbostäder i området. Du kan läsa mer om kvarteret Förrådet på: https://www.sundsvallvaxer.se/forradet

En kompletterande utredning om risk för människors hälsa görs våren 2020. Under hösten 2020 kommer bidrag att sökas för åtgärd av området. Du kan läsa mer om arbetet med Fönsterfabriken på: www.sundsvallvaxer.se/fonsterfabriken.

En ansökan till mark- och miljödomstolen om tillstånd för vattenverksamhet och sanering, kommer att lämnas in under 2020. Därefter kommer bidrag att sökas för åtgärd av föroreningarna. Du kan läsa mer om arbetet med Nyviks sågverk på: www.sundsvallvaxer.se/nyvik.

På fastigheten Verkstaden 3 i Skönberg, kommer en sanering att påbörjas under maj 2020. Syftet med saneringen är att göra fastigheten lämplig för industriändamål. Saneringen beräknas vara klar juni 2020. Du kan läsa mer om arbetet med Verkstaden 3 på: www.sundsvallvaxer.se/verkstaden-3-skonsberg

Planerade arbeten

Under 2020 planerar Stadsbyggnadskontoret att söka bidrag till en förstudie av området. Projektet är beroende av att bidrag beviljas av Naturvårdsverket för genomförandet.

Under 2021 planerar Stadsbyggnadskontoret att söka bidrag för förberedelser för åtgärd av Essviks gamla industriområdet. Projektet är beroende av att det finns en godkänd ansvarsutredning och att Naturvårdsverket beviljar bidrag för projektet.

Under 2021 planerar Stadsbyggnadskontoret att söka bidrag till en huvudstudie av området. Projektet är beroende av att bidrag beviljas av Naturvårdsverket för genomförandet.

Under 2020 planerar Stadsbyggnadskontoret att söka bidrag till en komplettering av förstudien av området. Projektet är beroende av att bidrag beviljas av Naturvårdsverket för genomförandet.

Avslutade saneringar

Sanering har genomförts under 2016 och arbetet är avslutat.

Sanering är klar och avslutades 2019.

Sanering är klar och avslutades 2019.

Saneringen av området slutfördes våren 2020.

Sanering är klar och avslutades 2017.

Sanering är klar och avslutades 2010.

Sanering är klar och avslutades 2018.

Sanering är klar och avslutades 2017. En efterkontroll av grundvattnet pågår under 2020.

Kontakt

Sven-Åke Westman Miljöhandläggare, Projektledare

060-19 12 66

Sundsvalls kommun
Mark och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.