Kommunens saneringsarbeten

Sundsvalls historia som industristad gör att det kan finnas föroreningar i marken. Se pågående och planerade saneringsarbeten i Sundsvall.

Kontakta oss om du vill ha ytterligare information om de olika projekten.

Pågående

Under 2021 kommer föroreningarna i mark att avgränsas för att få ett bättre underlag för kommande sanering. Dessutom kommer ett underlag tas fram som avser rivning av de gamla byggnaderna. Detta är den första av tre etapper som planeras för Nyhamn. Under etapp två kommer byggnaderna att rivas och under den sista etappen kommer föroreningarna i marken att åtgärdas. Alla etapper bedöms ta cirka 4 år att utföra. Det är endast etapp 1 som har fått bidrag hittills. Du kan läsa mer om Nyhamn på Sundsvall växer.

En kompletterande utredning om risk för människors hälsa gjordes 2020. Under hösten 2021 kommer bidrag att sökas för åtgärd av området.

2021 genomförs en komplettering av förstudien av området. Projektet har beviljats medel från Naturvårdsverket för genomförandet.

Naturvårdsverket har beviljat 31,2 miljoner kronor i bidrag för saneringsåtgärder. Saneringsåtgärder kommer att utföras med start hösten 2021. Dessutom kommer strandlinjen att flyttas in mot land, som åtgärd mot framtida skred. Åtgärderna avslutas hösten 2022.

Du kan läsa mer om arbetet med Nyviks sågverk på Sundsvall växer.

Arbetet med en huvudstudie pågår och kommer att vara färdig 2021. Vi kommer att söka bidrag för att kunna sanera området.

Planerade arbeten

2020 söktes medel för att kunna genomföra en förstudie av området. Projektet är beroende av att bidrag beviljas av Naturvårdsverket för genomförandet.

Under 2021 planerar Stadsbyggnadskontoret att söka bidrag för förberedelser för åtgärd av Essviks gamla industriområdet. Projektet är beroende av att det finns en godkänd ansvarsutredning och att Naturvårdsverket beviljar bidrag för projektet.

Vi har sökt medel från Naturvårdsverket för att kunna genomföra en förstudie.

Avslutade saneringar

Sanering har genomförts under 2016 och arbetet är avslutat.

Saneringen av kvarteret Förrådet mellan Sidsjövägen och Dalgatan avslutades juni 2020. Arbetet omfattade även byggnation av ny lokalgata, nya ledningar för fjärrvärme och avlopp med mera.

Sanering är klar och avslutades 2019.

Sanering är klar och avslutades 2019.

Saneringen av området slutfördes våren 2020.

Sanering är klar och avslutades 2017.

Sanering är klar och avslutades 2010.

Sanering är klar och avslutades 2020.

Sanering är klar och avslutades 2018.

Sanering är klar och avslutades 2017.

Kontakt

Sven-Åke Westman Miljöhandläggare, Projektledare

060-19 12 66

Sundsvalls kommun
Mark och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.