När behövs markundersökningar?

Om du på något sätt nyttjar, gräver eller vill exploatera ett område kan du behöva ta reda på om marken är förorenad.

Ta hjälp av en sakkunnig konsult

En sakkunnig konsult hjälper dig att undersöka marken och bedöma saneringsbehovet i samband med:

Föroreningar uppmärksammas ofta i samband med grävarbeten. Innan du börjar gräva där du vet eller misstänker att det finns föroreningar, måste du undersöka marken och ta reda på hur du på bästa sätt ska hantera föroreningen och eventuella massor.

Minst 6 veckor innan du börjar gräva i förorenad mark ska du skicka in en så kallad saneringsanmälan till miljökontoret.

Tänk på att du kan behöva gräva i marken i samband med till exempel ledningsdragningar, grundläggning av hus och anläggningar, vid om-och tillbyggnad, markarbeten och markinstallationer.

Om du planerar att lägga ner eller avveckla din verksamhet behöver du ta reda på om du har orsakat några föroreningar som du behöver sanera. Vid behov kan det bli nödvändigt för dig att sanera föroreningen innan verksamheten kan betraktas som helt avslutad.

Om du vill ändra inriktning på din verksamhet eller använda din fastighet på ett nytt sätt kan det betyda att du behöver undersöka och eventuellt sanera marken eller byggnaderna. En ändring av verksamhet eller fastighetens nyttjande kan innebära att människor kommer att vistas i området på ett annat sätt än idag. Därför måste du ta reda på om marken är lämplig att använda på det sätt som du har tänkt dig.

I samband med fastighetsöverlåtelser är det viktigt för både köpare och säljare att ta reda på om marken är förorenad och om den behöver saneras. Den som har orsakat en förorening är i första hand ansvarig för föroreningen men även den som köper en fastighet köper på sig ett ansvar.

I broschyren kan du läsa mer: Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar, Länsstyrelserna

Innan ett område kan bebyggas behöver kommunen och du som vill exploatera ta reda på om marken innehåller föroreningar som måste åtgärdas. Innan detaljplanen kan antas behöver behovet av åtgärder, saneringskostnader och ansvar för saneringen vara utrett och dokumenterat.

Du behöver utreda föroreningsituationen i samband med att du söker bygglov inom industriområden eller andra områden där marken kan vara förorenad. Om det visar sig att marken är förorenad kan det innebära att du måste sanera marken innan du får börja bygga.

Läs mer om undersökningar och saneringar:

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.