Återanvändning av rivningsavfall/schaktmassor

Vill du använda bygg- och rivningsavfall eller schaktmassor för grundläggning av byggnationer eller vägar? Då kan det krävas en anmälan till kommunen.

För att få återanvända avfallet krävs ett tydligt anläggningssyfte och att avfallet inte utgörs av organiska material.  Avfallet ska vara rent och utsorterat och det får inte innehålla föroreningar som kan skada den nya användningsplatsen.

Bedömning om föroreningsrisk

I många fall kan det vara svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma föroreningsrisken. Börja med att fråga leverantören var avfallet kommer ifrån och om provtagning har genomförts.

Du är välkommen att kontakta miljökontoret i god tid för att få hjälp och råd, men det kan även vara bra att ta hjälp av miljökonsult med sakkunskap.

När krävs en anmälan eller ansökan om tillstånd?

Det är risken för förorening av mark och vatten som avgör om du behöver skicka in en anmälan till miljökontoret eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Bedömningen utgår från Naturvårdsverkets nivåer (tabell 4, handbok 2010:1):

  • Mindre än ringa risk – ingen anmälan krävs
  • Ringa föroreningsrisk – anmälan till miljökontoret krävs
  • Mer än ringa föroreningsrisk – ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen

Blankett återvinning av avfall för anläggningsändamål

Marklov, strandskydd och samråd

Det kan krävas marklov, strandskydd och samråd även om risken för förorening är mindre än ringa och det finns ett tydligt syfte med användningen av avfallet. Kontakta bygglovsavdelningen för information och anmälan.

Om återanvändningen av avfallet innebär en ändring som väsentligt påverkar naturmiljön, men som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt, ska samråd hållas med länsstyrelsen. Kontakta länsstyrelsen för information.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.