Lantmäteriförrättningar

Här hittar du olika typer av lantmäteriförrättningar.

Man kan bilda en gemensamhetsanläggning för en anläggning som är till nytta för två eller flera fastigheter. Vanliga gemensamhetsanläggningar är för vägar och privata VA-anläggningar (vatten- och avloppsanläggningar), men även kvartersgårdar, fasader, tak och tvättstugor förekommer. Gemensamhetsanläggningar kan förvaltas av en samfällighetsförening, om inte gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening råder delägarförvaltning. Vid delägarförvaltning krävs att delägarna är överens om alla förvaltningsåtgärder.

Bilda samfällighetsförening

En samfällighetsförening bildar vi genom att kalla till ett sammanträde med andelsägarna i gemensamhetsanläggningen. Vid mötet utser man styrelse och antar stadgar. Även styrelsens ordförande utses vid detta tillfälle.

Statliga lantmäteriet, samfällighetsföreningar.

Bidrag till enskilda vägar

Samfällighetsföreningar kan få bidrag för skötsel av enskilda vägar från Trafikverket och Sundsvalls kommun.

En fastighet som ägs av flera personer delas upp så att alla delägare får en egen ny fastighet.

Fastighetsbestämning kan innebära utredning och beslut om:

  • Hur tomtgränser går mellan olika fastigheter
  • Om ett servitut eller en ledningsrätt överhuvudtaget gäller och i vilken omfattning
  • Om byggnader och/eller andra anläggningar tillhör en viss fastighet.

Det som beslutas vid förrättningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Ledningsrätt kan upplåtas för allmänna ledningar. Ledningsrätten upplåts i regel av den som äger ledningen.

Ledningar som kan upplåtas för ledningsrätt är till exempel kommunala VA-ledningar, kraft- och teleledningar och optokabel.

När man reglerar en fastighet innebär det att mark förs över från en fastighet till en annan för att till exempel utöka en fastighet (mark/tomt).

En reglering kan också vara att skapa, ändra eller ta bort en samfällighet eller ett servitut. En samfällighet innebär att du äger viss mark utanför din fastighet tillsammans med andra fastighetsägare. Servitut är en rätt för en fastighet att använda en del av någon annans fastighet (mark/tomt), till exempel rätt att använda en väg eller en brunn.

Flera fastigheter med samma ägare läggs ihop till en ny fastighet.

Om du köpt ett område av en större fastighet, måste området skiljas från den större fastigheten (stamfastigheten). Det gör man genom avstyckning. Fastigheten får en egen registerbeteckning.

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14
Under Covid-19 måste besök bokas via telefon eller e-post.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.