Lantmäteriförrättningar

Här hittar du olika typer av lantmäteriförrättningar.

Man kan bilda en gemensamhetsanläggning för en anläggning som är till nytta för två eller flera fastigheter. Vanliga gemensamhetsanläggningar är vägar och privata VA-anläggningar, men även kvartersgårdar, fasader, tak och tvättstugor förekommer. Gemensamhetsanläggningar kan förvaltas av en samfällighetsförening.

Bilda samfällighetsförening

En samfällighetsförening bildar man genom att ha ett kalla till ett sammanträde med andelsägarna i gemensamhetsanläggningen. Vid det mötet utser man styrelse och antar stadgar. Även styrelsens ordförande utses vid detta tillfälle. I vissa mindre gemensamhetsanläggningar förekommer även delägarförvaltning. Vid delägarförvaltning krävs att delägarna är överens om alla förvaltningsåtgärder.

Statliga lantmäteriet, samfällighetsföreningar.

Bidrag till enskilda vägar

Det är vanligt att samfällighetsföreningar sköter och får bidrag för enskilda vägar och fastigheter.

En fastighet som ägs av flera personer delas upp så att alla delägare får en egen ny fastighet.

Fastighetsbestämning kan innebära utredning och beslut om:

  • Hur tomtgränser går mellan olika fastigheter
  • Om ett servitut eller en ledningsrätt överhuvudtaget gäller och i vilken omfattning
  • Om byggnader och/eller andra anläggningar tillhör en viss fastighet.

Det som beslutas vid förrättningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Ledningsrätt kan upplåtas för allmänna ledningar. Ledningsrätten upplåts i regel av den som äger ledningen.

Ledningar som kan upplåtas för ledningsrätt är till exempel kommunala VA-ledningar, kraft- och teleledningar och optokabel.

När man reglerar en fastighet innebär det att mark förs över från en fastighet till en annan för att till exempel utöka en fastighet (mark/tomt).

En reglering kan också vara att skapa, ändra eller ta bort en samfällighet eller ett servitut. En samfällighet innebär att du äger viss mark utanför din fastighet tillsammans med andra fastighetsägare. Servitut är en rätt för en fastighet att använda en del av någon annans fastighet (mark/tomt), till exempel rätt att använda en väg eller en brunn.

Flera fastigheter med samma ägare läggs ihop till en ny fastighet.

Om du köpt ett område av en större fastighet, måste området skiljas från den större fastigheten (stamfastigheten). Det gör man genom avstyckning.

 

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.