Vindkraft

Fem områden i kommunens anses lämpliga för prövning av stora vindkraftsanläggningar.

Områden med förslag på vindkraft

Inom de brun-orangefärgade områden på kartan föreslås vindkraft. Därutöver kan prövning ske för alla typer av anläggningar inom det gröna enfärgade området.

Förslag på områden för vindkraft i Sundsvalls kommun

Förslag på områden för vindkraft i Sundsvalls kommun[ Foto: Sundsvalls kommun

Planförslagets gränsdragningar är dragna ungefärligt. En mer exakt gränsdragning görs i samband med att ansökningar inkommer.

Hur planeras vindkraft i olika områden?

Söder om Ljungan avsätts ett område där inga stora vindkraftsanläggningar föreslås i dagsläget. Detta för att bevara delar av kommunen relativt vindkraftsfria så att det även i framtiden kommer vara möjligt att bedriva ett aktivt friluftsliv i tysta vildmarksområden.

I Ljungan och Indalsälvens dalgångar föreslås det endast vara tillåtet att uppföra gårdskraftverk.

Vindkraft till havs

Till havs föreslås ingen vindkraftutbyggnad. I dagsläget krävs det att vindkraftverk till havs placeras på ett grund. I Sundsvall finns endast tre större grundområden och de är alla viktiga för fiskens reproduktion. Därför bedöms det i dagsläget inte lämpligt med en utbyggnad av vindkraft till havs.

I övriga områden prövas utbyggnad av vindkraftsverk och vindkraftsanläggningar i och med att en ansökan inkommer.

Kommunens planförslag antogs av kommunfullmäktige den 16 april 2012 och vann laga kraft den 15 maj 2012. Detta betyder att planen inte har överklagats under överklagandetiden. Planen är ett tillägg till kommunens översiktsplan.

Bygglov eller miljötillstånd ett måste

Kommunens planförslag innebär inte per automatik att någon har tillstånd att etablera en vindkraftsanläggning. Det krävs fortfarande att man söker bygglov eller miljötillstånd innan en byggnation kan starta.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Vindkraftsprövningar, Länsstyrelsen Västernorrland

Vindlov

Kontakt

Helen Lundahl Kollektivtrafikstrateg

060-19 49 99

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.