Strandskydd

Strandskyddet värnar djur- och växtlivet i vattennära miljöer. Strandskyddet gäller vid hav, insjöar och vattendrag.

Om du ska bygga nära vatten

Din planerade åtgärd kan innebära att du behöver söka dispens från strandskyddet hos stadsbyggnadsnämnden. För att få dispens krävs särskilda skäl. Läs mer om strandskydd i Bygglovguiden.

Det är kommunen som har tillsynen över de strandskyddade områdena (undantaget områden som har annat skydd enligt 7 kap. miljöbalken, till exempel områden som också är naturreservat eller vattenskyddsområden).

Frågor om strandskydd och blankett eller e-tjänst för att ansöka om strandskyddsdispens

Du kan använda e-tjänsten både på din dator och din läsplatta. Tänk på att du behöver e-legitimation för att kunna använda tjänsten.

Har du frågor som gäller strandskydd för den plats du vill bebygga kan du kontakta en bygglovhandläggare via vår e-tjänst eller skicka ett mejl till bygglovavdelningen.

Kom i kontakt med en bygglovhandläggare

E-tjänst

Ansökan om strandskyddsdispens

Ansökan - strandskyddsdispens

Blankett

Ansökan om strandskyddsdispens (fyll i och skriv under)

Ansökan om strandskyddsdispens skickar du till:

Stadsbyggnadskontoret
Bygglovavdelningen
851 85 Sundsvall

eller lämna den i kommunhusets reception, Norrmalmsgatan 4.

Strandskyddsbestämmelser

Det strandskyddade området är vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Vid vissa platser är strandskyddet 200 meter upp på land (Miljöbalken 7 kapitlet).

Länsstyrelsen har beslutat om utvidgat strandskydd. Strandskyddet gäller då 200 meter från strandlinjen för stränderna vid öarna i Bottenhavet och dess vikar och i Ljungan upp till Harabergsbron.

Inom ett strandskyddat område får inte:

  1. nya byggnader uppföras
  2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller andra anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
  3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkt 1 och 2
  4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter
  5. andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter

Inom områden som omfattas av detaljplan kan strandskyddet ibland vara upphävt.

För mer information

På Boverkets hemsida finns mer information om Strandskydd: Boverkets information om strandskydd.

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 08.00-09.00 och 13.00-14.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.