Överklaga bygglovbeslut

Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Överklagandet ska ske inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet.

Så här överklagar du:

  • När du skriver överklagan ska du tala om vilket beslut som du vill överklaga, varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Kom ihåg att ange fastighetsbeteckning.
  • Skicka med handlingar och annat som du tycker stödjer din uppfattning.
  • Skriv under överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
  • Om du anlitar ombud, ska du skicka med fullmakt för ombudet.

När du vill överklaga ett beslut ska du skriva till Länsstyrelsen men skicka överklagan till adressen: Stadsbyggnadsnämnden, 851 85 Sundsvall.

Handläggaren bedömer om överklagandet har kommit in i rätt tid och om så är fallet skickas överklagandet vidare till Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 13-14

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.