Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Vissa hus är extra intressanta då de berättar om vår historia. Sådana byggnader och miljöer är skyddad enligt lag.

Skyddet av kulturhistoriska byggnader och miljöer har grovt förenklat två nivåer. Dels är det byggnadsminnen som lyder under lagen om kulturminnen med mera. Dels är det byggnader av historiskt värde som inte är byggnadsminnen. De skyddas på kommunal nivå.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Sundsvall

Sundsvalls kommun har i två inventeringar pekat ut områden för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, dels Kulturmiljöer inom Sundsvalls kommun från 1993, dels Översiktlig kulturmiljöinventering från 1999. Byggnaderna inom de utpekade områdena får inte förvanskas, det vill säga, inte förändras till det sämre.

K- eller Q-märkt

Q-märkning är en bestämmelse i en kommunal detaljplan och ger skydd åt byggnad eller bebyggelse inom detaljplanens område. Skyddsbestämmelser för kulturellt värdefulla byggnader och miljöer på kommunal nivå regleras i plan- och bygglagen. En äldre benämning är K-märkning. Ett K-märkt (eller Q-märkt) hus är ett hus som tillhör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Sundsvalls museum

För att följa lagstiftning och ta kulturhistorisk hänsyn i stadsplanering medverkar Sundsvalls museum med antikvarisk kunskap i alla processer från rådgivning till bygglov och planärenden. Om ditt hus har historiska värden kan du få hjälp av byggnadsantikvarien på Sundsvalls museum. Du kan också få svar på frågor om bebyggelse- och industrihistoria.

Kontakt

Björn Paulsson Byggnadsantikvarie

060-19 18 52, 070-190 78 83

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 13-14

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.