Förhandsbesked – är platsen lämplig att bygga på?

Om området du vill bygga på finns utanför planlagt område.

Om du vill bygga nytt på en plats som ligger utanför planlagt område bör du ansöka om förhandsbesked, en lämplighetsprövning, innan du söker bygglov.

I förhandsbeskedet får du reda på om stadsbyggnadsnämnden anser att tomtplatsen är lämplig för den åtgärd du önskar göra. Nämnden anger också vilka eventuella villkor du måste uppfylla för att i nästa steg kunna ansöka om bygglov.

Du kan för närvarande inte använda e-tjänst för ansökan om förhandsbesked. Använd istället vår blankett.

Ansökan om förhandsbesked blankett (fyll i och skriv under)

Positivt förhandsbesked

Om den åtgärd du sökt förhandsbesked för är lämplig på platsen, får du ett positivt förhandsbesked. Du har då två år på dig att lämna in en fullständig bygglovansökan för att vara säker på att få bygga enligt de förutsättningar som redovisats i ditt beslut.

Du kan inte vägras bygglov inom de två åren, eftersom ett positivt förhandsbesked är bindande för nämnden. Men det förutsätter att din bygglovsansökan följer eventuella villkor i förhandsbeskedet samt att byggnaden får en utformning och placering på tomten som nämnden kan godkänna.

Du får inte påbörja åtgärden innan bygglovet är beviljat och du fått ett startbesked.

Negativt förhandsbesked

Nämnden anser att ditt projekt inte är lämpligt på platsen du önskat och du får inte bygga där. Anledningar kan till exempel vara att området bedöms lämpligare för annat ändamål eller innehåller fornminnen som regleras av kulturminneslagen. Risk för buller, översvämning, ras och skred är också påverkande faktorer.

Vad kostar förhandsbeskedet?

Kostnaden för förhandsbesked är enligt gällande taxa. Om det gäller fler tomter blir kostnaden högre.

Viktiga frågor för ditt förhandsbesked

Genom att själv söka svaren till följande frågor får du en uppfattning om eventuella hinder.

Gäller strandskydd där jag vill bygga?

Om du vill bygga där strandskyddsreglerna säger att det  är förbjudet så måste kommunen göra en prövning för att se om du kan få dispens. Du får betala en särskild avgift för den prövningen.

Kan jag anordna infart?

  • Tillstånd till ny infart ges av ansvarig väghållare som kan vara Trafikverket, kommunen eller en privat väghållare.

Finns det fornlämningar på platsen?

  • Registrerade fornlämningar hittar du på Fornsök

Går det att anlägga avlopp?

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 08.00-09.00 och 13.00-14.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.