Bygglovhandlingar, termer och exempelritningar

På den här sidan har vi sammanställt vanliga handlingar, termer och exempel på ritningar som kan krävas för att göra en ansökan eller anmälan till oss på bygglov.

Tips till dig som söker bygglov eller vill göra en anmälan

Ansöknings- eller anmälningsblankett

Du hittar våra blanketter och digitala e-tjänster på sidan E-tjänster och blanketter för bygglov och anmälan. Om du är osäker på vilken typ av ansökan eller anmälan som du behöver göra kan du ta hjälp av vår Bygglovguide eller kontakta oss på bygglov.

Här nedan visas ett exempel på hur en detaljritning för ett plank kan se ut.

Fasadritningar visar byggnadens eller åtgärdens utvändiga utseende sett från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulörer för aktuella fasader.

Fasadritningen ska:

 • Vara i en vanligt förekommande skala, till exempel skala 1:100.
 • Beskriva alla fasader som ärendet gäller.
 • Visa det färdiga yttre utseendet och utformningen av åtgärden.
 • Visa både nuvarande och blivande, förändrade marklinjer ut till tomtgräns.
 • Skriv mot vilket väderstreck varje fasad vetter mot, till exempel “fasad mot syd”.

Bild nedan visar ett exempel på hur en fasadritning kan se ut.

Fotomontage är fotografier med inklippta tillägg som är tänkt att illustrera hur den planerade åtgärden kommer att se ut när den är på plats. Fotomontage är vanliga i exempelvis ärenden som gäller uppsättning av skyltar där fotomontaget ofta kan vara en gatubild där skylten klippts in.

Fotomontage ska:

 • Visa tydligt det färdiga resultatet av hur åtgärden kommer att se ut på plats.
 • Vara i färg för att bäst visa innehållet och budskapet.

Aldrig användas istället för fasadritningar i ett bygglov för nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad av en byggnad.

En certifierad kontrollansvarig, ofta kallad KA, är en utomstående och oberoende person som hjälper dig som byggherre att se till att ditt byggprojekt byggs enligt gällande lagstiftning och förordningar samt ser till att nödvändiga kontroller utförs.

Det krävs ingen kontrollansvarig (KA) vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden. Till exempel vid mindre ändringar av en privatpersons byggnad, byte av färg eller fasadbeklädnad eller nybyggnad av ett villagarage. Då förväntas du som byggherre att kunna ansvara för ditt byggprojekt på egen hand.

Du hittar blankett för att anmäla en kontrollansvarig (KA) på vår sida E-tjänster och blanketter för bygglov och anmälan.

Register över personer som är certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets hemsida.

Markplaneringsritning visar hur marken inom tomten ska planeras och är vanlig vid större nybyggnationer och i de fall det ska genomföras mer omfattande markförändringar. Du kan ofta utgå från en situationsplan över fastigheten/tomten när du skapar en markplaneringsritning.

Markplaneringsritningen ska:

 • Vara i en vanligt förekommande skala, till exempel skala 1:500.
 • Visar hur marken ska planeras med utfyllnader och schaktning av jordmassor.
 • Visa var nya byggnader, murar, plank, parkeringsytor med mera ska placeras inom den aktuella tomten.

Bild nedan visar ett exempel på hur en markplaneringsritning kan se ut.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta behövs vanligtvis när du ska bygga en ny huvudbyggnad på en tidigare obebyggd tomt. Den här typen av karta krävs därför inte när du vill bygga en extra byggnad på en redan bebyggd tomt, då räcker det med en enklare situationsplan.

Nybyggnadskartan ska:

 • Vara i en vanligt förekommande skala, till exempel skala 1:500.
 • Visa fastighetens exakta mått och läge i området.
 • Visa markförhållandena i form av höjdlinjer eller plushöjder.
 • Visa om det finns befintliga byggnader och om någon kommer att rivas.
 • Anslutningspunkter för vatten- och avlopp.
 • Visar fastighetsrättsliga och anläggningstekniska uppgifter, servitut med mera.

Du kan beställa din nybyggnadskarta hos lantmäterikontoret.

Bild nedan visar ett exempel på hur en nybyggnadskarta kan se ut.

Planritningen visar hur byggnaden invändigt är planerad. Om du planerar att göra en ombyggnation eller tillbyggnad (bygga ut en byggnad) behöver ritningen visa vilka delar som utgör den befintliga byggnaden och vad som utgör den planerade tillbyggnaden.

Planritningen ska:

 • Vara i en vanligt förekommande skala, till exempel skala 1:100.
 • Visa byggnadens utvändiga yttermått.
 • Visa hur byggnaden invändigt är planerad med rum, fast inredning i kök, badrum, fasta garderober samt var dörrar och fönster ska placeras.
 • Vara tydligt måttsatt.

Bild nedan visar ett exempel på hur en fasadritning kan se ut.

Sektionsritning visar en genomskärning (snitt) genom en byggnad sedd från sidan. Kom ihåg att snittets placering ska visas på planritningen.

Sektionsritning ska:

 • Vara i en vanligt förekommande skala, till exempel skala 1:100.
 • Visa byggnadens utvändiga byggnadshöjd och taklutning.
 • Visa byggnadens invändiga rumshöjd.
 • Visa bjälklagens placering inklusive eventuella trappor.
 • Visa höjd på färdigt golv (+FG) eller färdig sockelhöjd (+FSH) om inte det istället finns redovisat på nybyggnadskarta/situationsplan.
 • Om byggnaden har flera typer av konstruktioner, antal våningsplan eller olika taklutningar behöver flera sektionsritningar lämnas in för att ge en komplett redovisning av byggnaden.

Bild nedan visar ett exempel på hur en sektionsritning kan se ut.

Situationsplan är en karta över en fastighet/tomt och behövs vanligtvis när du gör en ansökan eller anmälan på en redan bebyggd tomt för att visa var den planerade åtgärden, exempelvis en ny byggnad eller skylt, ska genomföras. Om du planerar att göra en ombyggnation eller tillbyggnad (bygga ut en byggnad) behöver kartan visa vilka delar som utgör den befintliga byggnaden och vad som utgör den planerade tillbyggnaden.

Situationsplanen ska:

 • Vara i en vanligt förekommande skala, till exempel skala 1:500.
 • Visa fastighetens placering i området inklusive aktuella fastighetsgränser.
 • Visa markförhållandena i form av höjdlinjer.
 • Visa om det finns befintliga byggnader och om något kommer att rivas.
 • Nya åtgärder, exempelvis en ny byggnad, ska ritas in och åtgärdens yttermått och avstånd till fastighetsgräns ska redovisas.
 • Visa höjd på färdigt golv (+FG) eller färdig sockelhöjd (+FSH) för nya byggnader och anläggningar.
 • Aldrig vara skapat utifrån ett flygfoto över platsen.

Du kan beställa ett gratis kartunderlag via lantmäterikontorets e-tjänst Beställa kartutdrag.

Bild nedan visar ett exempel på hur en situationsplan kan se ut.


En teknisk beskrivning är en redovisning av en byggnadskonstruktion och beskriver projektets tekniska delar. Denna information beskrivs i bygglovansökan.

En ventilationsritning ska bland annat visa:

 • hur rördragningen kommer att ske
 • var tilluft respektive frånluft kommer att anslutas

Viktig information som du också kan behöva redovisa eller tänka på för ditt byggprojekt

Förutom de handlingar som du kan behöva när du söker bygglov finns det även annan information som du kan behöva redovisa eller tänka på i vissa byggprojekt. Nedan beskriver vi några av dessa.

Alla fastighetsägare är skyldiga att ta hand om dagvatten från den egna tomten. Dagvatten är vatten från regn och smält snö som rinner av markytan. I vissa fall kan du behöva göra en dagvattenutredning som du beställer av en konsult.

Om området du vill bygga i misstänks vara förorenat måste du ha få ett godkännande från miljökontoret innan bygglov kan ges.

Vägledning för att undersöka och sanera förorenad mark..

Om du till exempel hyr en lokal och inte själv äger fastigheten eller bor i en bostadsrättsförening är det bra att skicka med en fullmakt som visar att du har tillåtelse från fastighetsägaren att göra den här planerade åtgärden.

Kulturmiljövärden: I Sundsvalls kommun finns det många områden med särskilt utpekade kulturmiljövärden som behöver tas i beaktning inför ett byggprojekt. Det kan betyda att en ny byggnad ska placeras, målas eller på annat sätt anpassas för att passa in i området. Områdena finns redovisade antingen i gällande detaljplaner med en Q- eller K-märkning, i kommunens kulturmiljöprogram/inventering eller som ett riksintresseområde för kulturmiljövård. Du kan själv se vilka områden som har särskilda kulturmiljövärden via i kommunens Bygg- och exploateringskarta eller ta kontakt med en bygglovhandläggare.

Byggnadsminnen: Det finns även ett flertal byggnader som Länsstyrelsen i Västernorrland har bedömt att utgör byggnadsminnen. Om en sådan byggnad ska förändras kan ytterligare tillstånd krävas från länsstyrelsen, ett tillstånd som går utanför den prövning som vi på bygglovavdelningen gör. Det här betyder att det är du som sökanden som själv ansvarar för att se till att du har alla tillstånd som krävs för att få genomföra ditt planerade byggprojekt. Register över vilka byggnader som är ett byggnadsminne finns på Länsstyrelsen i Västernorrlands hemsida.

Har du frågor om kulturmiljö kan du ta kontakt med oss på bygglov.

Om du planerar att bygga flerbostadshus (nybyggnad eller större ombyggnation av en befintlig byggnad) eller planerar att skapa nya lokaler för verksamheter behöver bil- och cykelparkeringar planeras enligt kommunens riktlinjer för hållbar mobilitet. Läs mer om vad det här betyder på sidan Mobilitetsnorm för Sundsvalls kommun eller gå till e-tjänsten för att lämna in en mobilitetsredogörelse.

Tänk på att bostäder, arbetsplatser och liknande byggnader ska vara tillgängliga för alla människor inklusive de med rörelsevariationer. Det betyder även att själva tomten ska ha lämpliga markförhållanden och inte för brant sluttande gångvägar mellan parkeringsytor och byggnadens entré. Det här gäller enligt svensk standards tillgänglighetskrav och Boverkets byggregler. Om du är osäker på vad det här betyder för dig bör du ta hjälp av en kunnig arkitekt, snickare eller liknande i utformningen av ditt byggprojekt.

Du kan behöva kontakta flera myndigheter i ditt byggprojekt

Du som ska bygga nytt, bygga till, ändra din infart, bygga en livsmedelsanläggning eller industrifastighet med mera kan behöva ta kontakt med ytterligare myndigheter kopplat till ditt byggprojekt. Nedan nämner vi några myndigheter och områden som de ansvarar för.

Ansvariga för vägnätet

 • Ny infart
 • Bullerfrågor
 • Trafiksäkerhetsfrågor
 • Närhet till väg/järnväg

Länsstyrelsen

 • Vattenverksamhet
 • Kulturminnen
 • Fornminnen
 • Djurhållning

Miljökontoret

 • Enskilt avlopp
 • Verksamhet som förskola/skola
 • Livsmedelslokal
 • Kemikaliehantering
 • Förorenad mark
 • Lokaler för hygieniska behandling

Räddningstjänsten

 • Publika lokaler
 • Industrifastigheter
 • Brandfarlig vara

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 08.00-09.00 och 13.00-14.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.