Bygglovhandlingar och bygglovtermer

Det är viktigt att skicka med rätt och kompletta handlingar när du söker bygglov.

Några av de vanligaste handlingarna för bygglovansökan eller anmälan.

Handlingar ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga och måttsatta. De får inte vara ritade i perspektiv. Här beskriver vi några av de vanligaste handlingarna som du kan behöva i din bygglovansökan. Längre ner på sidan kan du läsa mer om vad de olika handlingarna innebär. Vi har även listat några andra myndigheter och deras olika ansvarsområden.

En kontrollansvarig, KA, för ett bygge ska vara certifierad, ha kunskap om byggnadsarbete och gällande bygglagstiftning.

Kontrollansvarig deltar i byggsamrådet och är med vid kontroller och besiktningar.

Du som är byggherre ska utse en kontrollansvarig om ditt byggprojekt kräver anmälan. Den kontrollansvarige ska bland annat se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor följs samt att nödvändiga kontroller genomförs.

När behövs en kontrollansvarig, KA?

För de flesta bygg-, mark- och rivningsprojekt ska det finnas en kontrollansvarig, en så kallad KA. Den kontrollansvarige har samma funktion som tidigare men arbetsuppgifterna är mer omfattande.

Det behövs inte alltid en KA för en liten tillbyggnad av ett småhus eller för ett garage, uthus eller liknande, men byggnadsnämnden kan bedöma att det behövs även vid sådana åtgärder.

Entreprenören får inte vara kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till den som bygger. Det betyder att entreprenören kan inte samtidigt vara KA. En KA ska även hjälpa byggherren att ta fram en kontrollplan för bygget och även vid ändringar eller rivningar hjälpa till med att se över om det kan finnas något farligt avfall i rivningsmassorna som till exempel PCB, kvicksilver, asbest eller något annat farligt.

Den viktigaste uppgiften för KA blir ändå att se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.

Anmälan om kontrollansvarig
Fyll i, skriv ut, skriv under och skicka in blanketten om vem du utsett till kontrollansvarig. Sedan ska stadsbyggnadsnämnden godkänna honom eller henne.

Om det blir fel

Om KA ser att det blir fel och att man avviker från kontrollplanen ska detta rapporteras till byggherren och vid behov till stadsbyggnadsnämnden.

Delta vid tekniska samråd och besök på arbetsplatsen

KA ska medverka vid det tekniska samrådet och vid byggnadsinspektörens besök på arbetsplatsen.

Dokumentation om arbetsplatsbesök och utlåtande vid slutsamråd

Kontrollansvarig ska dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde inför slutbeskedet.
Inför slutsamrådet ska KA också skriva ett utlåtande över alla sina iakttagelser.

Det är väl värt att anlita en ambitiös KA eftersom han eller hon kan förhindra att onödiga fel görs på bygget. Ett felaktigt arbetsutförande kan stå byggherren dyrt.

Kontakt Bygglov

 • bygglov@sundsvall.se
 • Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
 • Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 08.00-09.00 och 13.00-14.00

 • Ansökningsblankett
 • Nybyggnadskarta
 • Fasadritningar
 • Markplaneringsritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan/Nybyggnadskarta
 • Ventilationsritningar
 • Information om kontrollansvarig
 • Kontrollplan

Du kan också ta del av följande exempelritningar:

 • Hur tas dagvatten om hand på din fastighet?
 • Finns det misstanke om förorenad mark?
 • Är ditt projekt tillgängligt för exempelvis funktionshindrade?
 • Flera myndigheter kan behöva kontaktas i ditt projekt exempelvis om det handlar om hantering av livsmedel, djurhållning eller frågor som berör vägar med mera

Ansökan Bygglov

Fyll i och skriv under blanketten för ansökan om bygglov. Om någon annan är betalningsansvarig än byggherren måste du ange vilken adress fakturan ska skickas till. Anmälan om exempelvis Attefall gör du på samma blankett. Du kan även använda våra E-tjänster för bygglov. Du kan använda e-tjänster för ansökan om bygglov, rivningslov och/eller marklov med mera.


Fasadritningar beskriver byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader.

Fasadritningen ska:

 • vara i skala 1:100
 • beskriva alla fasader som bygglovet gäller
 • ha både nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns utritade – om markhöjderna kommer att förändras
 • namnge de olika fasaderna, till exempel “fasad mot syd”


En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder. Du kan utgå från situationsplanen när du skapar en markplaneringsritning.

Markplaneringsritningen ska:

 • vara i skala 1:500
 • visa nya och befintliga marklinjer
 • visa sockelhöjd


En nybyggnadskarta innehåller information om fastighetens (markens) mått och läge i plan, den visar förhållandena på marken och tomtens exakta gränser, höjd mot angränsande gata, planbestämmelser (byggrätten enligt detaljplan), befintliga byggnader och anslutningspunkter för VA. Nybyggnadskartan behövs när du ska uppföra en ny huvudbyggnad. Den visar också fastighetsrättsliga och anläggningstekniska uppgifter.

Du kan beställa din nybyggnadskarta hos lantmäterikontoret.


En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En planritning är en måttsatt ritning som ska:

 • vara i skala 1:100
 • visa rumsindelningen sett uppifrån
 • ange vad varje rum ska användas till, som till exempel sovrum, kök och så vidare
 • ange varje rums storlek i kvadratmeter
 • beskriva köksinredning och fast inredning i hygienrum och tvättstuga
 • tydligt visa hur dörrar och fönster är placerade. Samma gäller för trappor och andra nivåskillnader


En sektionsritning visar en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan..

Sektionsritningen ska:

 • vara i skala 1:100
 • visa konstruktionen
 • visa grundläggningssättet
 • visa rumshöjden
 • visa bjälklagens placering
 • visa takkonstruktionen
 • måttsättas så att rumshöjderna och byggnadshöjden framgår


En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Du kan beställa kartunderlag för situationsplan genom att använda lantmäteriets e-tjänst, Beställa kartunderlag.

Beställa kartutdrag

Situationsplanen ska:

 • vara i skala 1:500
 • visa vad som ska byggas
 • visa hur det som ska byggas ska vara placerat på tomten.
 • visa in- och utfarter
 • visa parkering
 • ange avståndet mellan det som ska byggas och närmaste fastighetsgränser.


En teknisk beskrivning är en redovisning av en byggnadskonstruktion och beskriver projektets tekniska delar. Denna information beskrivs i bygglovansökan.

En ventilationsritning ska bland annat visa:

 • hur rördragningen kommer att ske
 • var tilluft respektive frånluft kommer att anslutas

Viktig information som du också kan behöva redovisa

Förutom de handlingar som du kan behöva när du söker bygglov finns det även annan information som du kan behöva redovisa i vissa byggprojekt. Nedan beskriver vi några av dessa.

Alla fastighetsägare är skyldiga att ta hand om dagvatten från den egna tomten. Dagvatten är vatten från regn och smält snö som rinner av markytan. I vissa fall kan du behöva göra en dagvattenutredning som du beställer av en konsult.

Om området du vill bygga i misstänks vara förorenat måste du ha få ett godkännande från miljökontoret innan bygglov kan ges.

Vägledning för att undersöka och sanera förorenad mark..

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta ska du redovisa i planritning och /eller i situationsplan. Läs mer om Tillgänglig bostadsutformning på Boverkets hemsida.

Du kan behöva kontakta flera myndigheter i ditt byggprojekt

Du som ska bygga nytt, bygga till, ändra din infart, bygga en livsmedelsanläggning eller industrifastighet med mera kan behöva ta kontakt med ytterligare myndigheter kopplat till ditt byggprojekt. Nedan nämner vi några myndigheter och områden som de ansvarar för.

Miljökontoret

 • Enskilt avlopp
 • Verksamhet som förskola/skola
 • Livsmedelslokal
 • Kemikaliehantering
 • Förorenad mark
 • Lokaler för hygieniska behandling

Ansvariga för vägnätet

 • Ny infart
 • Bullerfrågor
 • Trafiksäkerhetsfrågor
 • Närhet till väg/järnväg

Räddningstjänsten

 • Publika lokaler
 • Industrifastigheter
 • Brandfarlig vara

Länsstyrelsen

 • Vattenverksamhet
 • Kulturminnen
 • Fornminnen
 • Djurhållning

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 08.00-09.00 och 13.00-14.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.