Frågor och svar om bygglov och anmälan

Här har vi samlat återkommande frågor om bygglov och anmälan.

Vi har grupperat frågorna så här:

 • Bra att veta inför ett planerat byggprojekt
 • Anmälan
 • Bygglov, marklov och rivningslov
 • Bygga inom eller utanför detaljplanerat område
 • Bygga för en verksamhet, förening eller inom en jordbruksfastighet
 • Strandskydd
 • Underhåll av byggnad och tomt
 • Olovligt byggande (för åtgärder som genomförts utan beviljat lov och/eller startbesked)
 • Det digitala ritningsarkivet

Här får du svar på de flesta av dina frågor kopplat till lov, anmälan, förhandsbesked och strandskydd. Här får du även beskrivning av vilka handlingar du behöver lämna in för ditt planerade byggprojekt. Gå vidare till Bygglovguiden.

Bra att veta inför ett planerat byggprojekt

Det här är en vanlig fråga som det är svår att ge ett kortfattat svar på. Använd gärna vår digitala tjänst Bygglovguiden, läs mer på vår sida med exempel på byggprojekt eller ta kontakt med oss på bygglov så hjälper vi dig att ta reda på vad som gäller för just ditt byggprojekt.

Om du vill använda vår utskriftsbara blankett hittar du den på vår sida med e-tjänster och blanketter. Välj då blanketten som heter ”ansökan om bygglov – anmälan” och fyll i de uppgifter som känns relevanta för ditt byggprojekt. Fyll inte i de delar som du eventuellt inte förstår, till exempel tekniska uppgifter.

Ett beviljat bygglovsbeslut innebär att den åtgärd som du ansökt om har bedömts lämplig att genomföra på den aktuella platsen. Efter att du fått ditt bygglov beviljat krävs sedan ett startbesked. Ett beslut om startbesked innebär att du får påbörja själva åtgärden som du fått bygglov för. OBS! Tänk på att vänta tills ditt bygglovs verkställandetid har gått ut. Du måste alltid vänta i fyra veckor från att ditt lov beviljats innan du sätter igång med ditt byggprojekt. Det här gäller fr.o.m. 1 juli 2018 då förvaltningslagen ändrades och betyder att det under den här tiden finns en möjlighet att överklaga beslutet. Det här är för att ditt lovbeslut ska hinna vinna laga kraft innan du börjar bygga. Tänk på att det här gäller även om du fått ett startbesked samtidigt som ditt lovbeslut.

Det varierar beroende på vad det är för typ av åtgärd som du vill göra en ansökan eller anmälan för. Använd gärna vår digitala tjänst Bygglovguiden, läs mer på vår sida med exempel på bygghandlingar och termer eller ta kontakt med oss på bygglov så hjälper vi dig att ta reda på vad som gäller för ditt planerade byggprojekt.

Alla ärenden behöver inte tas upp för beslut vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden. Det är den beslutade delegationslistan som visar vem på bygglovavdelningen som har rätten att fatta beslut i olika ärenden. Generellt behöver beslut om förhandsbesked och negativa beslut (förslag till att ge avslag) alltid beslutas av nämnden. Kontakta stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se om du vill ta del av den gällande delegationsordningen för stadsbyggnadsnämnden.

Anmälan

En anmälan krävs om du ska genomföra någon av dessa åtgärder:

 • Installera eller ändra en eldstad/rökkanal.
 • Bygglovfria Attefallsåtgärder för de som bor i ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus:
  • Bygga ett Attefallshus (komplementbyggnad eller komplementbostadshus).
  • Göra en Attefallstillbyggnad på ett bostadshus.
  • Skapa max två takkupor.
  • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Riva en byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplanerat område. Krävs endast om byggnaden är fastighetens huvudbyggnad.
 • Väsentligt ändra en byggnads bärande konstruktion eller planlösning.
 • Installera eller väsentligt ändra en hiss.
 • Underhålla byggnadsverk som bedömts som särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Gäller endast om de har särskilda skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • Installera eller väsentligt ändra en byggnads ventilation.
 • Skapa eller väsentligt ändra vattenförsörjningen eller avloppet i en byggnad, bostad i flerfamiljshus eller inom en tomt.
 • Ändra en byggnad som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd.
 • Bygga eller väsentligt ändra ett vindkraftverk.

Om du vill göra en anmälan för ett Attefallshus behöver du lämna in ritningar som visar byggnadens utformning och placering, konstruktionshandlingar (som visar tekniska lösningar såsom bärande stomme med mera) och eventuellt godkännande av granne/grannar innan du kan få ditt startbesked som betyder att du får börja bygga. Läs mer om Attefallshus i Bygglovguiden.

En väsentlig ändring innebär en betydande förändring. Om du är osäker på vad som gäller kan du läsa mer på vår sida med exempel på byggprojekt eller ta kontakt med våra byggnadsinspektörer.

Handläggningstiden för en anmälan är fyra veckor och börjar räknas från det datum då vi bedömt att vi fått in komplett, fullständigt underlag för att hantera din anmälan. Det finns dock vissa tillfällen då handläggningen tar längre tid. Om det händer ska vi innan de fyra veckorna passerat meddela dig om detta. Om vi inte meddelat dig ska vi enligt lag reducera, minska kostnaden för vår hantering av ditt ärende.

Bygglov, marklov eller rivningslov

Handläggningstiden för ett lovärende är tio veckor och börjar räknas från det datum då vi bedömt att vi fått in komplett, fullständigt underlag för att hantera din ansökan. Det finns dock vissa tillfällen då handläggningen tar längre tid. Om det händer ska vi innan de tio veckorna passerat meddela dig om detta. Om vi inte meddelat dig ska vi enligt lag reducera, minska kostnaden för vår hantering av ditt ärende.

Marklov krävs om du bor inom detaljplanerat område och planerar att ändra marknivån (schakta ut eller fylla upp) 0,5 meter eller mer.

Nej, det beror på var din fastighet/tomt är belägen. Rivningslov krävs inom detaljplanerat område för alla byggnader förutom bygglovfria åtgärder, till exempel friggebod eller svartbyggda, olagliga åtgärder. Om din fastighet är utanför detaljplanerat område krävs istället en rivningsanmälan om du önskar att riva fastighetens huvudbyggnad. Om du inte vet vilken av byggnaderna på en fastighet som är huvudbyggnad kan du höra av dig till oss.

Ja, generellt hanteras alla bygglovsärenden på samma vis fram tills bygglovet beviljats. Förslaget behöver alltid granskas av en handläggare som då undersöker om åtgärden är lämplig att genomföra på den aktuella platsen enligt det redovisade förslaget. Vanligtvis är granskningen av nybyggnad av ett bostadshus mer omfattande än för ett inglasat uterum. Läs mer på vår sida om hanteringen av lov- eller anmälningsärenden.

Bygga inom detaljplanerat område

Detaljplanerade områden är områden där stadsbyggnadsnämnden beslutat om att det ska finnas en plan som beskriver vad som är lämpligt att genomföra och inte. I detaljplanen står det vanligtvis information om vad för typ av byggnader som får byggas, hur stort och högt du får bygga samt hur nära tomtgräns du bör hålla dig. Du hittar mer information om vad en detaljplan är och hitta gällande detaljplaner via Sundsvalls kommuns detaljplanekarta.

Det här är en svår fråga att ge ett generellt svar på. Det beror dels på förutsättningarna på platsen och vad det är du önskar att bygga. Om det du önskar att bygga inte ryms inom fastighetens byggrätt kan det i vissa fall vara möjligt att pröva det som en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser, men det går inte att ge några garantier för ett positivt beslut. Om du har en vanlig villatomt med ett en- eller tvåbostadhus eller fritidshus får du vanligtvis göra bygglovfria åtgärder som till exempel Attefallsåtgärder utöver det som står i detaljplanen. I vissa fall kan det krävas en ändring av detaljplanen. Ta kontakt med oss på bygglov om du vill att våra bygglovhandläggare ska hjälpa dig att undersöka förutsättningarna på just din fastighet/tomt.

Bygga utanför detaljplanerat område

Ja, det är skillnad mellan att bygga inom eller utanför detaljplanerat område. Utanför detaljplanerade områden finns det inte lika tydliga bestämmelser kring vad som är lämpligt att genomföra. Här är det viktigt att kolla upp om platsen till exempel är inom ett strandskyddat område eller om det finns särskilda kulturmiljövärden som du behöver ta hänsyn till. Om du önskar mer vägledande information om vad som gäller på just din plats kan du pröva vår digitala tjänst Bygglovguiden eller ta kontakt med oss på bygglov så hjälper vi dig.

Sammanhållen bebyggelse är en typ av bebyggelseområde utanför detaljplanerade områden som varje kommun beslutar om. Även här krävs det lov, anmälan och strandskyddsdispens för att få genomföra många vanliga byggprojekt. Du hittar information om vilka områden som ingår i sammanhållen bebyggelse via Sundsvalls kommuns Bygg- och exploateringskarta eller ta kontakt med oss på bygglov.

Bygga för en verksamhet, förening eller inom en jordbruksfastighet

Flerbostadshus eller verksamheter ska alltid söka bygglov för en åtgärd. Oavsett vilken storlek eller funktion åtgärden innebär, exempelvis skyltar, fasadändringar, parkeringar, tillbyggnader, nybyggnader med mera. Kontakta alltid bygglovavdelningen om du är osäker.

Ja, det finns olika regler beroende på vad du planerar att bygga och på vilken typ av fastighet/tomt du önskar bygga på. Det betyder bland annat att de utökade bygglovfria åtgärderna som till exempel att bygga en friggebodsbyggnad bara gäller inom vanliga villatomter (tomter där huvudbyggnaden är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus).

Nej, det får du generellt inte. Det beror till stor del på om du planerar att bygga något för din pågående jordbruksverksamhet eller inte. Ta kontakt med oss på bygglov så hjälper vi dig ta reda på vad som gäller för just ditt planerade byggprojekt.

Strandskydd

Strandskydd gäller längs med havet samt alla insjöar och vattendrag inklusive bäckar och diken. Det strandskyddade området sträcker sig generellt 100 meter från strandlinjen men är utökat till 200 meter på vissa platser i kommunen. Vid öarna i Bottenhavet och dess vikar inklusive delar av Alnö och längs med Ljungan upp till Harabergsbron är strandskyddet utökat till 200 meter.

Strandskydd är viktigt att tänka på även inom bebyggda fastigheter/tomter samt om platsen du vill bygga på är avskild från strandlinjen med befintliga byggnader och/eller andra fastigheter. Ta kontakt med oss på bygglov om du vill att vi hjälper dig ta reda på mer om vad som gäller på just din plats.

Underhåll av byggnad och tomt

En renovering som inte kräver bygglov eller anmälan är när byggnadens bärande konstruktion och yttre utformning inte ändras. Till exempel vid byte av fasad- och/eller takbeklädnad. Det finns dock vissa restriktioner för de byggnader som omfattas av särskilda kulturmiljövärden. Ta kontakt med oss på bygglov om du vill att vi hjälper dig ta reda på mer om vad som gäller för just din bostad eller byggnad.

Exempel på ändringar som generellt kräver bygglov:

 • Riva en byggnads väggar och tak även om grunden behålls för att sedan bygga upp en likadan byggnad på platsen.
 • Ombrytning av en byggnads tak. Till exempel en förändring från platt tak till ett tak med en brantare takvinkel.

Både en tomt och de byggnader och byggnadsverk som finns inom en fastighet ska enligt lag hållas i vårdat skick och underhållas. Det betyder att exempelvis en byggnads bärande konstruktion ska underhållas. Byggnaden måste vara säker för att människor ska kunna vara i och kring byggnaden utan risk för att skadas. Även byggnadens utvändiga utformning ska skötas om och underhållas. Detta är särskilt viktigt för de byggnader som omfattas av särskilda kulturmiljövärden.

Underhåll av tomter ska skötas oavsett om tomten är bebyggd eller inte. Det är inte tillåtet att låta en tomt hållas så pass ovårdad att det blir ett besvär för omgivningen inklusive trafiksituationen runtomkring.

Olovligt byggande för åtgärder som genomförts utan beviljat lov och/eller startbesked

Om en tidigare fastighetsägare har byggt något som personen borde ha ansökt om bygglov eller gjort en anmälan till oss om kan det påverka dig som ny ägare då du tar över ansvaret för fastigheten. Vi måste utreda frågan om det kommer in ett tillsynsärende till oss. Det kan leda till att stadsbyggnadsnämnden beslutar om ett föreläggande om att lov måste sökas i efterhand eller att det som byggts/genomförts måste rivas. Kommunen har även med stöd av plan- och bygglagen (PBL) rätt att ta ut en byggsanktionsavgift för vissa olovliga byggnationer. Beroende på vad det är för typ av åtgärd som byggt kan det dessutom påverka dina egna chanser att få igenom en ansökan eller anmälan hos oss. Kontakta oss innan du tar över en fastighet om du är osäker på om det finns åtgärder som inte har fått bygglov eller om vilka åtgärder du har rätt att göra på fastigheten framöver. Det är inte alltid en mäklare har rätt uppgifter.

En tillsynsanmälan kan exempelvis vara att du uppmärksammar att en granne bygger något nära din tomtgräns utan att ha tagit kontakt med dig. Om du vill göra en anmälan för något som ingår i stadsbyggnadsnämndens tillsynsansvar kan du göra det genom att kontakta oss på bygglov. Om du vill vara helt anonym rekommenderar vi att du lämnar in anmälan via post utan att uppge dina personuppgifter. Vid en anmälan kommer vi att höra av oss till den som blivit anmäld och låta den få möjlighet att bemöta anmälan. Har du angett dina kontaktuppgifter (personnummer, postadress eller e-post) blir du en sakägare i ärendet och kommer att kunna få information om vad som sker i ärendet.

Det digitala ritningsarkivet

Om du önskar hjälp med ritningsarkivet kan du ta kontakt med vår administration. Du når dem enklast genom att skicka ett mail till bygglovavdelningen.

Det finns tyvärr fastigheter där vi inte har några sparade ritningar eller övriga handlingar. Det kan bero på flera saker. I vissa fall, särskilt för äldre byggnader, kan det finnas sparade handlingar i det kommunövergripande arkivet. Om ärendet/åtgärden har hanterats av länsstyrelsen har Länsstyrelsen i Västernorrland ett eget arkiv.

Vi har en rutin för att med jämna mellanrum lägga in genomförda byggprojekt och avslutade ärenden i det digitala ritningsarkivet. Detta är för närvarande pausat då vi arbetar med att lansera ett nytt digitalt arkivsystem.

Om du inte hittar ett svar på din fråga på Sundsvall.se är du välkommen att ta kontakt med oss på bygglov.

 • bygglov@sundsvall.se
 • Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag (OBS! Fram till den 30 september 2021 kommer våra handläggare bara kunna ha telefontider mellan 8-9 och 13-14).
 • OBS! Under vecka 37 (13-17/9) kommer vi enbart kunna erbjuda telefontider på måndag och tisdag kl. 13-14.
 • Du kan även använda e-tjänsten “Kom i kontakt med handläggare

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.