Frågor och svar om bygglov och anmälan

Här har vi samlat återkommande frågor om bygglov och anmälan.

Använd vår digitala tjänst Bygglovguiden

Här får du svar på de flesta av dina frågor kopplat till lov, anmälan, förhandsbesked och strandskydd. Här får du även beskrivning av vilka handlingar som du behöver lämna in för ditt planerade byggprojekt. Gå vidare till Bygglovguiden.

Handläggningstiden påbörjas när ärendet är komplett, det vill säga när alla handlingar som måste vara med är korrekta. Du tjänar tid på att lämna in riktiga handlingar. Är du osäker ska du anlita en konsult som kan hjälpa dig.

Det finns många tips och idéer för dig som vill bygga miljövänligt. Här har vi samlat information om hållbart byggande utifrån energi, livsstil, material och avfall, luft och klimat samt vatten och avlopp. Du som vill bygga energismart kan läsa om det på kommunens sida om energi- och klimatrådgivning. På webbsidan Hallå konsument kan du hitta tips om miljömärkning av olika produkter. På webbsidan Ekobyggportalen finns en nätguide som ger tips på hur du bygger miljövänligt.

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Om ditt byggprojekt ligger utanför detaljplanelagt område kan andra regler gälla för ditt projekt. Kontakta bygglovavdelningen för mer information.

Karta för detaljplaner inom Sundsvalls kommun.

Bygga nytt

När du bygger nytt är det bra att fundera över energifrågan i god tid för att bygga så energieffektivt som möjligt. Du har då goda möjligheter att minska det framtida energibehovet.
Ofta vägs energieffektiva lösningar mot ekonomi och då är det lätt att välja det som är billigast. Men det som är billigast vid inköpstillfället kan kosta mer under husets livslängd. Välj att bygga energieffektivt och klimatsnålt.

Husets placering har stor betydelse för dess värmebehov. Ett soligt och vindskyddat läge kan direkt påverka husets uppvärmningsbehov med ungefär 20-30 procent. Tänk även på att välja så små fönsterytor som möjligt i fasader mot norr.
Genom att se till att byggnaden är välisolerad och har en väl fungerande solavskärmning kan du minska byggnadens kylbehov markant. Solavskärmning kan ske med hjälp av takutsprång, markiser eller solskyddsglas på fönsterrutorna. Om utrymme finns kan även träd planteras för att minska oönskad solinstrålning sommartid.

Om- och tillbyggnation

Vid om- och tillbyggnad är det bra att fundera över energifrågan i god tid för att bygga så energieffektivt som möjligt och säkerställa låga uppvärmningskostnader i framtiden. Det är lätt att välja det billigaste alternativet men det kan innebära att kostnaden under husets livslängd blir högre, jämfört med en energieffektiv lösning.
Om du ska förnya fasad, fönster, uppvärmningssystem med mera kan du påverka dina energikostnader genom flera smarta val.
Fönstren är tillsammans med balkong- eller verandadörr ofta de största energibovarna i husets klimatskal. Välj fönster med lågt U-värde, de är lite dyrare men ger lägre energikostnad och bättre komfort. I hus med gamla fina fönster kan det vara bättre att byta det inre glaset till ett energiglas eller en isolerruta istället för att byta hela fönstret

Vill du ha mer information kring hur du kan minska dina framtida uppvärmningskostnader, kontakta oss!

Energi- och klimatrådgivning

Mona Tjernström
060-19 12 77
Karl Gottberg
060-19 22 35

Konsument Sundsvall
851 96 Sundsvall
energiradgivning@sundsvall.se

Flerbostadshus eller verksamheter ska alltid söka bygglov för en åtgärd. Oavsett vilken storlek eller funktion åtgärden innebär, exempelvis skyltar, fasadändringar, parkeringar, tillbyggnader, nybyggnader med mera. Kontakta alltid bygglovavdelningen om du är osäker.

Genom att du ger oss på bygglovavdelningen fackmannamässiga ritningar (skalenliga och måttsatta ritningar) och annat material som tydligt beskriver vad du ska göra, slipper du komplettera din ansökan och kan få en snabbare handläggning. Du kan läsa mer om olika typer av handlingar på vår sida Bygglovhandlingar och bygglovtermer.

Blanketter och e-tjänster för bygglov

Kontakt Bygglov

  • bygglov@sundsvall.se
  • Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag (OBS! Fram till den 31 augusti 2021 kommer våra handläggare bara kunna ha telefontider mellan 8-9 och 13-14).

För att underlätta för dig som planerar ett byggprojekt hemma har Boverket samlat länkar till sidor som du kan ha nytta av.

Broschyr om bygglovsavdelningen

Här kan du läsa mer om bygglovsavdelningen och hur vi hjälper dig i ditt bygglovsärende: Broschyr – Vi hjälper dig i bygglovsprocessen

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.