Exempel på byggprojekt

Här finns exempel på olika byggprojekt och vad som gäller för respektive projekt.

Här får du svar på de flesta av dina frågor kopplat till lov, anmälan, förhandsbesked och strandskydd. Här får du även beskrivning av vilka handlingar som du behöver lämna in för ditt planerade byggprojekt. Gå vidare till Bygglovguiden.

Om ditt byggprojekt inte finns nämnt på denna webbsida eller om du är osäker på var ditt projekt hör hemma kan du kontakta oss på bygglovavdelningen för mer information. Kom ihåg att prata med din granne även om dina byggplaner inte kräver bygglov.

 • bygglov@sundsvall.se
 • Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag (OBS! Fram till den 30 september 2021 kommer våra handläggare bara kunna ha telefontider mellan 8-9 och 13-14).

Oavsett vilken storlek eller funktion åtgärden innebär, exempelvis skyltar, fasadändringar, parkeringar, tillbyggnader, nybyggnader med mera. Kontakta alltid bygglovavdelningen om du är osäker.

Exempel på olika byggprojekt

Om du ska bygga ett altandäck vid ditt en- eller tvåbostadshus krävs inte bygglov om altanen följer följande punkter:

 • Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshusets fasad.
 • Däcket görs max 1,8 meter högt.*
 • Det placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.

* Höjden mäts från markens naturliga nivå upp till altandäckets ovansida.

Ta kontakt med en bygglovhandläggare om du bor inom ett område med särskilda kulturmiljövärden, där strandskydd råder eller om du planerar att bygga utanför detaljplanelagt område då andra eller ytterligare regler kan gälla.

Kom i kontakt med en bygglovhandläggare

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett attefallshus.

Nya regler från 1 augusti 2020 – alla Attefallshus får vara upp till 30 kvadratmeter

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25 kvadratmeter till 30 kvadratmeter. Ursprungligen fick alla Attefallshus vara högst 25,0 kvadratmeter. Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 mars 2020 ökades storleken till 30,0 kvadratmeter men enbart för Attefallshus som uppförs som ett komplementbostadshus. Men nu har alltså riksdagen beslutat att från och med den 1 augusti 2020 kommer även Attefallshus som uppförs som komplementbyggnader få vara högst 30,0 kvadratmeter.

OBS! Även om ditt Attefallshus inte kräver bygglov så måste du ändå göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du börjar bygga. Anmälan gör du på samma blankett som Ansökan Bygglov, använd alltså inte e-tjänsten när du vill bygga ett Attefallshus. Du får inte påbörja ditt bygge innan du fått startbesked.

Attefallsåtgärder utan krav på bygglov

 • Uppföra ett komplementbostadshus på högst 30 kvadratmeter (för ansökan innan 1 mars 2020 gäller 25 kvadratmeter) eller en komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter byggnadsarea där maxhöjd är 4 meter från mark till taknock
 • Bygga till ett en- och tvåbostadshus med en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea
 • Bygga till ett en- och tvåbostadshus med högst två takkupor
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

I områden med stora kulturvärden krävs trots detta sannolikt bygglov för dessa åtgärder.

Attefallsåtgärder gäller inte för hyreshus, bostadsrättsföreningar och verksamheter.

Även om det inte krävs bygglov kan det krävas strandskyddsdispens om fastigheten ligger inom strandskyddat område. Länsstyrelsen har också information om strandskydd.

Läs mer på Boverkets sida om bygglovsbefriade åtgärder.

Anmälan till kommunen och beslut om startbesked krävs för komplementbyggnad på 30 kvadratmeter, det så kallade Attefallshuset, tillbyggnad på befintligt hus med 15 kvadratmeter samt att inreda ytterligare en bostad.

Du får betala en avgift för anmälan baserad på vår taxa. I normalfallet ca 2000 – 5000 kronor. Anmälan ska innehålla situationsplan, plan- och fasadritning och om det gäller ett komplementbostadshus även sektionsritning.

Även om du inte behöver bygglov måste ett Attefallshus uppfylla samma krav som andra byggnader. Det betyder att det du bygger ska följa kraven i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder.

Gäller bara för enbostadshus.

Din anmälan om Inredande av ytterligare en bostad ska innehålla:

 • Ansökan Bygglov fyll i rutan: anmälan då bygglov inte krävs, på höger sida längst upp i dokumentet, skriv ut och skriv under och skicka in det eller använd vår e-tjänst
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Teknisk beskrivning.

Startbesked måste utfärdas innan byggnation får påbörjas.

Exempelvis garage, förråd, växthus, bastu eller liknande. Du kan bygga ett eller flera Attefallshus utan bygglov, om du bygger i anslutning till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. OBS! Även om ditt Attefallshus inte kräver bygglov så måste du ändå göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du börjar bygga. Anmälan gör du på samma blankett som Ansökan Bygglov, använd alltså inte e-tjänsten när du vill bygga ett Attefallshus. Du får inte påbörja ditt bygge innan du fått startbesked.

 • Sammanlagd byggnadsarea av alla Attefallshus på tomten är max 30 kvadratmeter
 • Totalhöjd max 4 meter från medelmarknivå
 • Byggnaden ska placeras i omedelbar närhet av huvudbyggnad
 • Om placering är närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar
 • Byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter till allmän platsmark gata eller allmän platsmark park/natur.

Din anmälan om komplementbyggnad (Attefallshus) ska innehålla:

 • Ansökan Bygglov fyll i rutan i blanketten, använd inte e-tjänst för denna anmälan: anmälan då bygglov inte krävs, på höger sida längst upp i dokumentet, skriv ut och skriv under och skicka in det
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Teknisk beskrivning.

OBS! Startbesked måste utfärdas innan byggnation får påbörjas.

Komplementbostadshus kan antingen vara en permanentbostad eller ett fritidshus. Du kan bygga ett eller flera Attefallshus utan bygglov, om du bygger i anslutning till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. OBS! Även om ditt Attefallshus inte kräver bygglov så måste du ändå göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du börjar bygga. Anmälan gör du på samma blankett som Ansökan Bygglov, använd alltså inte e-tjänsten när du vill bygga ett Attefallshus. Du får inte påbörja ditt bygge innan du fått startbesked.

 • Sammanlagd byggnadsarea av alla Attefallshus på tomten är max 30 kvadratmeter (OBS! Gäller ansökningar från och med 1 mars 2020)
 • Totalhöjd max 4 meter från medelmarknivå
 • Byggnaden ska placeras i omedelbar närhet av huvudbyggnad
 • Om placering är närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar
 • Byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter till allmän platsmark gata eller allmän platsmark park/natur.

Din anmälan om komplementbyggnad (Attefallshus) ska innehålla:

 • Ansökan Bygglov fyll i rutan: anmälan då bygglov inte krävs, på höger sida längst upp i dokumentet, skriv ut och skriv under och skicka in det
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Teknisk beskrivning
 • Energibalansberäkning eller redovisning av klimatskärmens u-värden

OBS! Startbesked måste utfärdas innan byggnation får påbörjas.Tekniskt samråd krävs och sökande måste anlita en certifierad kontrollansvarig enligt PBL.

Gäller bara för en- eller tvåbostadshus. Högst två takkupor om huset inte har några innan. Högst en takkupa om huset redan har en. Takkuporna får omfatta max halva takfallet och inga ingrepp får göras i bärande konstruktion. Anmälan behöver göras till kommunen för takkupor som uppförs inom ramen för Attefallsåtgärderna.

 • Endast en (1 st.) tillbyggnad om max 15 kvadratmeters bruttoarea. Inte högre än huvudbyggnaden
 • Om placering är närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannes medgivande
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter till allmän platsmark gata eller allmän platsmark park/natur.

Din anmälan om Tillbyggnad av huvudbyggnad ska innehålla:

 • Ansökan Bygglov fyll i rutan: anmälan då bygglov inte krävs, på höger sida längst upp i dokumentet, skriv ut och skriv under och skicka in det.
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Teknisk beskrivning.

Startbesked måste utfärdas innan byggnation får påbörjas.

Du måste alltid göra en anmälan innan du installerar:

 • Eldstad
 • Braskamin
 • Kakelugn
 • Öppen spis
 • Kassett
 • Insats

När du byter till en likvärdig eldstad behöver du inte göra en anmälan till oss däremot ska du tänka på att kontakta en sakkunnig för besiktning av eldstaden och få ett sotarintyg. Först efter att du fått en godkänd besiktning kan du använda eldstaden.

Som väsentlig ändring av eldstad räknas byte av energislag som exempelvis från olja till pellets. Det kan även vara när du gör ändringar i skorsten som avsevärt påverkar byggnadens brandskydd.

Ersättning av befintlig panna eller vedspis

Om du bara ska ersätta din befintliga panna eller braskamin behöver du inte göra en anmälan.

Anmälan kan göras genom e-tjänst eller blankett

Du kan använda e-tjänsten både på din dator och din läsplatta. Tänk på att du behöver e-legitimation för att kunna använda tjänsten.

E-tjänst Anmälan av eldstad

Blankett Anmälan för eldstad/rökkanal
(fyll i och skriv under) eller beställ på telefon 060-19 13 11.
Avgiften för anmälan hittar du i vår Plan- och bygglovstaxa .

Sotare

För kontroll och sotning av eldstäder och rökkanaler kan du kontakta Sundsvalls norra eller södra sotningsdistrikt. Du kan också läsa mer om sotning på Räddningstjänsten Medelpads hemsida.

Södra sotningsdistriktet
Telefon: 060-155250

Norra sotningsdistriktet
Telefon: 060-568260

Ärenden om bryggor och sjöbodar kan omfatta både bygglov och dispens från strandskyddet. Kontakta Stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning om vad som gäller för din fastighet.

Läs mer om strandskydd om du vill bygga vid vatten som hav, sjöar eller vattendrag.

Din ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus/fritidshus ska innehålla:

 • Ansökan Bygglov
 • Anmälan om kontrollansvarig fyll i och skriv ut och skriv under
 • Fasadritningar
 • Markplaneringsritning
 • Material- och kulörbeskrivning
 • Nybyggnadskarta (vid nybyggnation) situationsplan
 • Planritningar
 • Sektionsritningar
 • Teknisk beskrivning
 • Fler handlingar kan eventuellt krävas i det enskilda fallet.

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

Du behöver inget bygglov för att sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, i bostadshusets omedelbara närhet. I områden med värdefull miljö kan även friggebodar kräva bygglov.

 • Boden får inte vara hopbyggd med en annan byggnad
 • Den totala byggnadsarean av alla friggebodar på fastigheten (utan krav på bygglov eller anmälan) får vara max 15 m2
 • Taknocken får vara högst 3 meter från marken
 • Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4.5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftlig.
 • Friggebodreglerna gäller endast för villor, parhus, friköpta radhus och fritidshus. Reglerna gäller inte för hyreshus, bostadsrättsföreningar och verksamheter. Reglerna gäller oavsett vad detaljplanen för området säger.

Du behöver inte bygglov för att plantera en häck eller ett träd, men du ansvarar för val av placering och skötsel av planteringarna. Du måste följa vissa regler för plantering och skötsel av häckar och träd, vid vägar och korsningar.

Särskilda krav för lägenhet på vind kan påverka en hel byggnad

Om du planerar att inreda en del av en vind som en lägenhet i ett flerbostadshus, är det inte säkert att det betraktas som en ombyggnad om åtgärden inte påverkar en större del av byggnaden. Däremot kan det ställas krav på den nya lägenheten. Bostaden ska uppfylla tekniska egenskaper som till exempel:

 • Ljud-, brand- och energikrav enligt Boverkets byggregler, och vara tillgänglig från entrén hela vägen in till lägenheten.
 • Det ska finnas möjlighet att utrymma bostaden om det krävs och det ska
 • Det ska finnas tillgång till bostadskomplement som till exempel förråd och tvättstuga.

Även om kraven bara ställs på den nya bostaden, kan det innebära förändringar i resten av byggnaden. Avsteg från byggnadstekniska krav eller anpassningar avgörs i varje enskilt fall.Det finns inga krav på tillgänglighet om bostäderna är max 35 kvadratmeter.

Stora förändringar i en byggnad kan komma att betraktas som ombyggnad

Om du planerar att inreda bostäder i en hel råvind och det innebär stora förändringar i byggnaden, kan det betraktas som en ombyggnad och kraven enligt Boverkets byggregler, kan komma att ställas på hela fastigheten. Om åtgärden ska betraktas som en ombyggnad tar man hänsyn till hur många våningar som finns i byggnaden och om förändringen av vinden kombineras med andra byggnadsåtgärder.

Om planerade åtgärder inte påverkar befintliga bostäder ställs bara krav på tillgänglighet, utrymningsmöjligheter och tillgång till bostadskomplement på de nya lägenheterna. Om inredningen av vinden kombineras med andra byggnadsåtgärder bedömer man vilka krav som ställs i varje enskilt fall.

Avsteg från tillgänglighetskravet kan göras om bostäderna är max 35 kvadratmeter.

En jordkällare är som namnet säger en källare i jorden. För en sådan källare krävs bygglov inom detaljplanelagt område. Om jordkällaren placeras ovan jord och kriterierna för friggebod uppfylls är det lovfritt. Du kan läsa mer om Friggebod här på sidan. Det krävs godkännande från sakägare om friggeboden hamnar närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns. Om du vill bygga jordkällare, under jord, utanför detaljplanelagt område kan du kontakta bygglovavdelningen för mer information om vad som gäller för din fastighet.

Ett garage eller en carport kräver i de allra flesta fall bygglov och startbesked. Kontakta Stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning om vad som gäller för din fastighet.

Din ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad ska innehålla:

 • Ansökan Bygglov
 • Fasadritningar
 • Material- och kulörbeskrivningar
 • Planritningar
 • Situationsplan där garaget är inritat och måttsatt. Redovisning av in- och utfarter
 • Teknisk beskrivning
 • Fler handlingar kan eventuellt krävas i det enskilda fallet.

Exempelritning för nybyggnad av garage

Marklov krävs inom detaljplanerat område för schaktning eller fyllning på en fastighet om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 meter. Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet och att du ska klara av att hålla markvattnet på din egen tomt.

Andra åtgärder

Du behöver bygglov för andra åtgärder inom detaljplanelagt område, exempelvis för murar över 0,5 meter, skyltar och upplag.

Karta

detaljplanekartan kan du söka efter din byggnad via antingen adress eller fastighet. Genom att trycka på i-symbolen (för information) eller genom att tända lagret för detaljplaner kan du också ta reda på om byggnaden finns inom eller utanför detaljplanelagt område.

Använd samma blankett som Ansökan Bygglov och markera i rutan: Marklov, längst upp på höger sida i dokumentet, fyll i blanketten, skriv ut och skriv under.

Skicka ansökan till:

Bygglovavdelningen
Stadsbyggnadskontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Murar högre än 0,5 meter kräver bygglov. Muren kan vara fristående eller mot den ena sidan muren vara fylld med jord och stenmassor. Inom 3,6 meter från bostadshuset får du anordna skyddade uteplatser med en mur enligt friggebodreglerna.

Din ansökan om nybyggnad av mur ska innehålla:

 • Ansökan Bygglov
 • Situationsplan där murens placering är inritad
 • Ritning och beskrivning av murens utseende
 • Fler handlingar kan eventuellt krävas i det enskilda fallet.

Exempelritningar för murar och markuppfyllnad

Du får färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på en- och tvåbostadshus utan bygglov, om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Pool kräver inte bygglov. Om du förändrar marknivåerna på din tomt i samband med poolbygget kan du behöva bygglov för markarbeten och eventuella murar (se Markarbeten och murar i texten ovan).

 • Bygger du in poolen i ett högt altandäck kan hela konstruktionen vara bygglovpliktig (se rubriken Altaner)
 • Tänk på att du ansvarar för hur poolen sköts, till exempel när du ska byta vatten. Miljökontoret kan ge dig råd, telefon: 060-19 11 77.

Tänk på säkerheten om du bygger en pool

Du som bygger pool har ett stort ansvar. Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. De kan av misstag ramla i en pool utan skyddsanordningar. Du behöver bygga poolen på ett barnsäkert sätt med bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla i. I Boverkets byggregler och i ordningslagen finns bestämmelser om skydd mot drunkning. Båda innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.

Boverkets byggregler gäller för fasta pooler och bassänger på tomtmark, inte lösa pooler. Ansvaret för att uppfylla kraven vilar på fastighetsägaren. Ordningslagen omfattar alla bassänger, fasta som lösa, på tomtmark och på allmän plats. Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls.

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 centimeter. Lämplig skyddsanordning kan vara:

 • Ett minst 0,9 meter högt staket, så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Finns grind bör den förses med lås.
 • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Om du undrar om din pool uppfyller samhällets krav på säkerhet kan du få hjälp med en bedömning av byggnadsnämnden i din kommun.

Rivningslov krävs för alla byggnader inom detaljplanerat område (undantaget byggnader som uppförts inom ramen för friggebodreglerna). Utanför detaljplanerat område krävs en rivningsanmälan för rivning av bostadshus eller annan huvudbyggnad. Du behöver alltid få ett startbesked innan du kan sätta igång att riva.

Ansökan om rivningslov

Ansökan om rivningslov ska innehålla en situationsplan där byggnaden som ska rivas är markerad och en rivningsplan (materialinventering) som redovisar, beskriver, vilka material byggnaden du ska riva består av. Du ska i rivningsplanen också redovisa vad du gör av miljöfarligt material och hur resten av rivningsmaterialet kan återvinnas och återanvändas.

För att få startbesked kan det krävas att du kommer in med ytterligare handlingar.

På webbsidan bygglovhandlingar får du mer information om olika handlingar som du kan behöva bifoga till din ansökan.

Du kan använda e-tjänst för att söka rivningslov både på din dator och din läsplatta. Tänk på att du behöver e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten.

Rivning - ansökan om lov

Om du väljer att använda blankett, använder du samma blankett som Ansökan Bygglov och fyller i rutan om Rivningslov längs upp på höger sida på blanketten.

Anmälan för rivning

Utanför planlagt område kan det krävas en rivningsanmälan.

Anmälan ska innehålla en situationsplan där byggnaden som ska rivas är markerad samt en rivningsplan (materialinventering) som redovisar, beskriver, vilka material byggnaden du ska riva består av. Du ska också redovisa vad du gör av miljöfarligt material och hur resten av rivningsmaterialet kan återvinnas och återanvändas.

För att få startbesked kan det krävas att du kommer in med ytterligare handlingar. På webbsidan bygglovhandlingar får du mer information om olika handlingar som du kan behöva bifoga till din ansökan.

Rivningsanmälan

Fyll i och skriv under och skicka anmälan till:

Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Vad gör jag med mitt rivningsavfall?

Du kan slänga ditt avfall på någon av MittSverige Vatten och Avfall återvinningscentraler. Om något av materialet som du river kan betraktas som farligt avfall behöver du hantera det på ett särskilt sätt. Du kan läsa mer om farligt avfall hos MittSverige Vatten och Avfall.

I broschyren Miljömässig hantering av bygg- och rivningsavfall får du reda på:

 • vilka delar av avfallet du kan sortera
 • varför du ska sortera dessa delar
 • vad som händer med avfallet efter sortering

Karta

bygg- och exploateringskartan kan du söka efter din byggnad via antingen adress eller fastighet. Genom att använda ”i” verktyget eller genom att tända lagret för detaljplaner kan du också ta reda på om byggnaden finns inom eller utanför detaljplanelagt område.

Att sätta upp en skylt kräver bygglov och startbesked inom detaljplanerat område. Inom Stenstan i Sundsvall finns ett skyltprogram framtaget. Tänk på att du också kan behöva ett godkännande från mark- och/eller fastighetsägaren.

En skyltpylon kan vara en stor skylt i sig själv eller en skyltställning som man fäster skyltarna på. Du behöver söka bygglov för att sätta upp en skyltpylon om den placeras inom detaljplanelagt område.

Din ansökan om nybyggnad av skyltpylon ska innehålla:

 • Ansökan om lov skylt ljusanordning
 • Beskrivning av material, färg och belysning (anges i ansökan)
 • Gärna ett fotomontage
 • Uppställningsritning där bredd, höjd och budskap redovisas
 • Situationsplan som redovisar var på fastigheten skyltpylonen ska vara placerad, ange mått till fastighetsgräns
 • Fler handlingar kan eventuellt krävas i det enskilda fallet.

Din ansökan om skylt på fasad ska innehålla:

 • Ansökan om lov skylt ljusanordning
 • Beskrivning av material, färg och belysning (anges i ansökan)
 • Gärna ett fotomontage
 • Uppställningsritning där bredd, höjd och budskap redovisas
 • Fasadritningar med markering var skylten ska sitta samt mått på skylten
 • Situationsplan som redovisar var på fastigheten skylten/skyltarna ska vara placerad/placerade

Fler handlingar kan eventuellt krävas i det enskilda fallet.

Skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer behöver inget bygglov om de tillsammans inte har en area på över 15 kvadratmeter. Om du vill placera skärmtak närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste du ha tillåtelse från berörda grannar. Tillåter inte grannarna så ansöker du om bygglov.

Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov och startbesked för solceller, solpaneler eller solfångare. Inom detaljplanelagt område kan det kräva bygglov beroende på utformningen och den påverkan det kan innebära på byggnaden. Viktigt att tänka på är att solceller, solpaneler och solfångare kan skapa reflexer mot omgivningen. Kontakta Stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning med din fråga så kan vi göra en bedömning.

Följande kräver inte bygglov:

 • Staket upp till 1,10 meter högt mätt från marken på den sida om staketet där marken är som lägst (överliggare räknas in i höjden).
 • Mur upp till och med 0,5 meter.
 • Stängsel, spaljé eller pergola utan tak som består av minst 80 % luft oavsett höjd (glas, plexiglas, tyg räkans inte som luft utan som täckt yta).
 • Stängsel av typen Gunnebo.
 • Enligt friggebodreglerna kan du utan bygglov bygga plank och murar lägre än 1,80 meter som finns inom 3,60 meter från huset. Om du vill placera dem närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste du ha ett skriftligt godkännande från berörda grannar. (Gäller endast för villor, parhus, friköpta radhus och fritidshus)

Din ansökan om nybyggnad av plank ska innehålla:

 • Ansökan Bygglov
 • Situationsplan där planket är inritat
 • Material- och kulörbeskrivning
 • Ritning och beskrivning av plankets utseende
 • Redovisning av hur planket ska förankras i marken
 • Fler handlingar kan eventuellt krävas i det enskilda fallet.

Exempelritning på plank

Glasade uterum kräver i de flesta fall bygglov. Utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse kan det vara bygglovsfritt. Ring Bygglovavdelningen och rådgör.

Din ansökan om bygglov för tillbyggnad av inglasad altan eller uterum ska innehålla:

 • Ansökan Bygglov
 • Fasadritningar från de håll inglasningen syns
 • Material- och kulörbeskrivning
 • Planritningar
 • Situationsplan som visar tillbyggnadens placering
 • Teknisk beskrivning av grundläggning och takkonstruktion
 • Fler handlingar kan eventuellt krävas i det enskilda fallet.

Fristående uterum, med eller utan glas, av typen lusthus är bygglovfria om de kan räknas som friggebodar (se rubriken Friggebod).

Exempelritning för nybyggnad av uterum

Inglasade balkonger kräver i de flesta fall bygglov. Ring bygglovavdelningen och rådgör gällande ditt ärende.

Din ansökan om bygglov för inglasad balkong ska innehålla:

 • Fasadritning där det framgår vilken balkong som ska glasas in samt en översiktskarta över fastigheten där balkongen finns. Ritnings-, geo- och bygglovarkivet har ritningar som du kan använda dig av.
 • Fotografier som referensbilder fungerar inte som underlag.
 • Om du bor i en bostadsrättsförening måste det finnas ett skriftligt godkännande från styrelsen.
 • Bifoga en fastighetsbeteckning

Information om bygglovhandlingar

Din ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus/fritidshus ska innehålla

 • Ansökan Bygglov
 • Fasadritningar från de håll  tillbyggnaden syns
 • Material- och kulörbeskrivning
 • Planritningar
 • Situationsplan som visar tillbyggnadens placering
 • Teknisk beskrivning av grundläggning och takkonstruktion
 • Fler handlingar kan eventuellt krävas i det enskilda fallet.

Exempelritning för nybyggnad av enbostadshus

En bastu kan vara din friggebod, förutsatt att du inte redan byggt någon annan bod eller att du vill ha ett växthus som är över 15 kvadratmeter. Se vad som gäller under rubriken Friggebod. Att elda i en bastu kan upplevas som störande för grannar. Ta därför hänsyn till grannars luftintag vid placering av bastun. Kontakta gärna sotarfejarmästare/sakkunnig innan du köper din eldstad för att diskutera vad som är lämpligt i just ditt projekt.

Om du ska inreda vinden i ett befintligt flerbostadshus till bostäder måste du söka bygglov. Det behövs också bygglov om du vill höja taket, bygga nya takkupor, takfönster eller takterrasser. Detaljplanen kan ha bestämmelser som begränsar möjligheterna att inreda vinden.

Sedan 1 juli 2014 kan du inreda små vindslägenheter på högst 35 kvadratmeter utan krav på hiss. Det finns heller inget krav på att dessa små lägenheter ska vara tillgänglig inom den egna lägenheten, till exempel att badrummet är så stort att en person som använder rullstol kan använda det.

Små bostäder utan krav på tillgänglighet är endast möjliga vid inredning av befintliga vindar där vindsinredningen görs inom den befintliga volymen på vinden. Mindre takkupor som behövs för att få dagsljus till bostaden är möjliga. Tänk också på utrymmen att ersätta de eventuella förrådsutrymmen som tas i anspråk på vinden.

Vid tillbyggnader, till exempel om delar av taket höjs eller om större takkupor byggs, i samband med vid vindsinredningen gäller inte undantagen på tillgänglighetskraven. Då ska lägenheten vara tillgänglig och uppfylla krav som för bostäder större än 35 kvadratmeter enligt avsnittet nedan.

För att vinden ska vara lämplig att inreda till en bostad, bör rumshöjden i bostadsrummen vara minst 2,4 meter, i minst halva bostadsarean av rummet. Rumshöjden bör inte vara lägre än 2,1 meter under horisontella delar och 1,9 meter under snedtak, i delar av rum där ståhöjd krävs. Nya takkupor eller takfönster behövs nästan alltid för att ge tillräckligt med ljus till bostaden. Fönsterglasarean i varje bostadsrum, bör vara minst 10 % av golvarean i rummet, enligt Boverkets byggregler.

Om bostadsarean på vindslägenhet är större än 35 kvadratmeter, ska lägenheter vara tillgängliga och uppfylla krav enligt kapitel 3 i Boverkets byggregler. Planritningar i ansökan om bygglov ska vara möblerade så att det tydligt syns att kraven på tillgänglighet är uppfyllda. Om vinden ligger på tredje våningen eller högre upp, bör en hiss eller lyftanordning installeras i hus som saknar hiss. Om det finns hiss i huset bör den förlängas upp till vinden. Undantag från krav på hiss, kan prövas i en ansökan om det finns kulturhistoriska skäl eller omfattande byggnadstekniska hinder.

Om sökanden vill göra undantag från hisskrav ska skälen motiveras skriftligt i ansökan.

Redan i tidigt skede, bör du titta på hur du löser utrymning från vinden i händelse av brand. En bostad ska ha två oberoende utrymningsvägar. Brandskydd med utrymning och hur du kan förhindra spridning av brand eller rökgas, ska redovisas i en brandskyddsbeskrivning, från en brandkonsult.

Nya lägenheter ska uppfylla nybyggnadskraven för ljudnivåer inne i lägenheten. Du kan behöva ljudisoleringsåtgärder mot andra lägenheter i huset. Det krävs ofta en ljudutredning från en ljudkonsult.

Största utmaningen i äldre hus brukar vara stegljudet.

Tillkommande lägenheter genererar även parkeringsbehov för cyklar och bilar.

Ett växthus kan vara din friggebod, förutsatt att du inte redan byggt någon annan bod eller att du vill ha ett växthus som är över 15 kvadratmeter. Se vad som gäller under rubriken Friggebod.

Det krävs bygglov för ändring av en byggnad eller lokal om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis används eller inreds för ett annat ändamål än tidigare. I första hand är det byggnadens tidigare faktiska användning som är avgörande för frågan om bygglov behövs. Det kan till exempel vara ett garage som ska byggas om till en lägenhet. Om det är en teknisk ändring som ska genomföras, exempelvis installation av eldstad, eller förändringar av en bärande konstruktion krävs en anmälan i stället oavsett byggnad.

 • Ansökan Bygglov
 • Planritning
 • Uppmätningsritning (hur den ser ut idag)
 • Fler handlingar kan eventuellt krävas i det enskilda fallet.

Ska du utföra en teknisk åtgärd som inte kräver bygglov kan du behöva göra en anmälan till kommunen.

En tekniska åtgärd kan till exempel gälla en braskamin, ändring i bärande konstruktion eller ny ventilation.

Om du ska ändra användningen av en byggnad eller lokal kan du däremot behöva söka bygglov. Se vad som gäller för olika byggnadsåtgärder under sidan Behöver jag söka bygglov?.

Anmälan behöver du för att:

 • ändra bärande konstruktioner eller avsevärt ändra planlösningen
 • installera eller göra stora förändringar på eldstäder, rökkanaler, hissar, anordningar för ventilation, vatten och avlopp.

I anmälan beskriver du byggnadens tekniska utförande och vilken kontroll och tillsyn som kommer att göras i byggprojektet.

Ansökningsblankett

Ansökan Bygglov

Om du använder blanketten kryssar du i rutan: Anmälan då bygglov inte krävs. Fyll i fälten som är aktuella för ditt projekt på blanketten och skriv under. Skicka anmälan till:

Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Det finns många tips och idéer för dig som vill bygga miljövänligt. Här har vi samlat information om hållbart byggande utifrån energi, livsstil, material och avfall, luft och klimat samt vatten och avlopp. Du som vill bygga energismart kan läsa om det på kommunens sida om energi- och klimatrådgivning. På webbsidan Hallå konsument kan du hitta tips om miljömärkning av olika produkter. På webbsidan Ekobyggportalen finns en nätguide som ger tips på hur du bygger miljövänligt.

Bygga nytt

När du bygger nytt är det bra att fundera över energifrågan i god tid för att bygga så energieffektivt som möjligt. Du har då goda möjligheter att minska det framtida energibehovet.
Ofta vägs energieffektiva lösningar mot ekonomi och då är det lätt att välja det som är billigast. Men det som är billigast vid inköpstillfället kan kosta mer under husets livslängd. Välj att bygga energieffektivt och klimatsnålt.

Husets placering har stor betydelse för dess värmebehov. Ett soligt och vindskyddat läge kan direkt påverka husets uppvärmningsbehov med ungefär 20-30 procent. Tänk även på att välja så små fönsterytor som möjligt i fasader mot norr.
Genom att se till att byggnaden är välisolerad och har en väl fungerande solavskärmning kan du minska byggnadens kylbehov markant. Solavskärmning kan ske med hjälp av takutsprång, markiser eller solskyddsglas på fönsterrutorna. Om utrymme finns kan även träd planteras för att minska oönskad solinstrålning sommartid.

Om- och tillbyggnation

Vid om- och tillbyggnad är det bra att fundera över energifrågan i god tid för att bygga så energieffektivt som möjligt och säkerställa låga uppvärmningskostnader i framtiden. Det är lätt att välja det billigaste alternativet men det kan innebära att kostnaden under husets livslängd blir högre, jämfört med en energieffektiv lösning.
Om du ska förnya fasad, fönster, uppvärmningssystem med mera kan du påverka dina energikostnader genom flera smarta val.
Fönstren är tillsammans med balkong- eller verandadörr ofta de största energibovarna i husets klimatskal. Välj fönster med lågt U-värde, de är lite dyrare men ger lägre energikostnad och bättre komfort. I hus med gamla fina fönster kan det vara bättre att byta det inre glaset till ett energiglas eller en isolerruta istället för att byta hela fönstret

Vill du ha mer information kring hur du kan minska dina framtida uppvärmningskostnader, kontakta oss!

Energi- och klimatrådgivning

Mona Tjernström
060-19 12 77
Karl Gottberg
060-19 22 35

Konsument Sundsvall
851 96 Sundsvall
energiradgivning@sundsvall.se

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 08.00-09.00 och 13.00-14.00
OBS! Under vecka 37 (13-17/9) kommer vi enbart kunna erbjuda telefontider på måndag och tisdag kl. 13-14.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.