Avgifter och taxor för bygglov

Avgifter och taxor för bygglov beslutas av Sundsvalls kommunfullmäktige.

Det kan vara svårt att förstå vad avgifterna för bygglov innebär. Det finns vissa fasta priser, men de flesta avgifter beräknas utifrån vilken åtgärd som du söker bygglov för och vilken omfattning åtgärden innebär med mera. Nedan försöker vi förklara vad de olika förkortningarna betyder som används för att beräkna avgiftens storlek, men det är trots förklaringen fortfarande ganska svårt att förstå hur mycket bygglovet slutligen kommer att kosta. Om du har frågor om avgiften för ditt bygglov, kontakta oss på bygglovavdelningen så hjälper vi dig.

Kostnaden för ett bygglov baseras på 5 faktorer: mPBB x OF x (HF1+HF2) x N:

  • mPBB står för milliprisbasbelopp och är under 2017 44800/1000 lika med 44,8.
  • OF är en objektfaktor baserad på storleken på ditt projekt, exempel: bygger du ett tvåvåningshus som är 100 kvadratmeter i bottenplan plus ett garage på 50 kvadratmeter blir din bruttoarea 100+100+50=250. På sidan 14 i taxan kan du i tabellen läsa vad ditt OF blir. I exemplet ovan innebär det att 250 kvadratmeter ger OF=10
  • HF står för handläggningsfaktor, det är arbetsmoment som ingår i handläggningen.
    HF1 avser bygglovdelen och HF2 den tekniska delen (tekniskt samråd, start- och slutbesked, arbetsplatsbesök med mera). Vid exempelvis nybyggnad motsvarar dessa: HF1 24 och HF2 28 vilket totalt blir 52. HF1+HF2=52.
  • N är en justeringsfaktor som för en kommun med fler än 50 000 invånare är 1,2.

Enligt exemplet ovan skulle då ett bygglov kosta:

mPBB x OF x (HF1+HF2) x N
44,8 x 10 x 52 (det är alltså i det här räkneexemplet 24 + 28, se ovan) x 1,2=27 955 kronor

Alla beslut ska kungöras enligt Plan- och bygglagen i Post- och inrikes tidningar vilket är ett digitalt forum som hanteras av Bolagsverket. För detta tillkommer en avgift på 269 kronor.

Plan- och bygglovtaxan gäller från 1 juli 2011 och den beslutades av Sundsvalls kommunfullmäktige 2011-06-20 § 217.

Avgifter och taxor

 

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag

Var sidan till hjälp?