Ventilation

Som husägare är du skyldig att kontrollera ventilationssystemet, att göra en så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

En så kallad OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant.

Protokoll från tidigare ventilationskontroller finns i kommunens arkiv, men tidigast från 1991 då det blev ett krav att byggnadsnämnder skulle utöva tillsyn av fastigheter. Kontakta Ritnings-, geo- och bygglovarkivet för mer information om aktuell fastighet.

Det är fastighetsägaren, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att ventilationskontroller utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant.

Obligatoriska ventilationskontroller ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången.

Kontroller ska göras med viss regelbundenhet beroende på vilken typ av fastighet det rör sig om.

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid kontrollen åtgärdas omgående.

När en besiktning har genomförts i en byggnad ska fastighetsägaren sätta upp intyget som kontrollanten lämnar på en väl synlig plats i byggnaden.

Du kan läsa mer om obligatorisk ventilationskontroll på Boverkets hemsida.

Vid varje ventilationskontroll ska det kontrolleras att:

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid besiktningen ska funktionskontrollanten:

  • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Efter besiktning ska kontrollanten påtala eventuella fel och brister i ett protokoll samt redovisa att kontrollen genomförts. Det undertecknade protokollet ska lämnas till både fastighetsägaren och till stadsbyggnadsnämnden. Dessutom ska kontrollanten utfärda ett intyg som berättar när besiktningen har gjorts, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning.

Det är stadsbyggnadsnämnden som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för obligatorisk ventilationskontroll. Om fastighetsägaren inte genomför kontrollen kan nämnden kräva att ägaren ska genomföra den. Om det framgår i protokollet att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan nämnden kräva att ägaren åtgärdar bristerna.

Om du bor i en bostadsrätt är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för ventilationen. Om den förre ägaren av bostadsrätten, utan föreningens godkännande, gjort förändringar så att ventilationen inte fungerar kan föreningen be dig att på egen bekostnad återställa detta eftersom att du nu tagit över ansvaret för bostaden gentemot föreningen. Är det en hyresrättsfastighet är det ägaren av fastigheten du ska kontakta och som också har ansvaret för fastigheten.

Om du påtalat för fastighetsägaren att det finns fukt och/eller mögel i din bostad och fastighetsägaren inte åtgärdar problemet kan du kontakta miljökontoret. Du kan läsa mer om fukt och mögel på vår hemsida.

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 08.00-09.00 och 13.00-14.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.