Vedeldning

Vedeldning är bra för miljön men kan vara en hälsofara, här kan du läsa mer om vad du ska tänka på för att elda rätt.

Utsläppen från skorstenen kan vara farliga för människors hälsa. Personer med allergier eller annan överkänslighet drabbas särskilt av utsläpp från småskalig eldning. Man behöver inte vara särskilt känslig för att irriteras av röken. Bristande eldningsteknik, gamla pannor och kaminer samt eldning med förbjudna eller felaktiga bränslen, kan ge stora problem i bostadsområden.

  • Elda med torr ved!
  • Eldning med fuktig ved ökar utsläppen av tjära och cancerframkallande ämnen upp till trettio gånger.Dessutom minskar energiutbytet med en fjärdedel. Du kan alltså spara mycket arbete och pengar på att hantera veden rätt, samtidigt som grannarna slipper stinkande och hälsofarlig rök.
  • Ved ska lagras luftigt och torrt i helst två år. För både ved och pellets gäller att förvaringen ska ske på sådant sätt att kvalitén bevaras. Se upp med dammet, en del får besvär av flis- och pelletsdamm!
  • Tänk på att klyvar och motorsågar bullrar. Ska du klyva veden på tomten bör du i god tid kontakta grannarna för att diskutera lämpliga tidpunkter.
  • Tänd rätt när du tänder brasan, använd finhuggen ved och vid behov tändpapper, inte mjölkkartonger, dieselolja eller annat olämpligt material att tända med!
  • Elda rejäla brasor. Du behöver en ackumulatortank om du eldar för uppvärmning. Minimivolym för villa är 1500 liter men det varierar en del, beroende av panntypen och på hur stort uppvärmningsbehovet är
  • Det syns om du eldar fel! Det ska inte ryka (annat än vattenånga) från skorstenen förutom direkt i samband med att man tänder pannan. Man kan också kontrollera koloxidhalten i skorstenen. Den bör inte vara över ca 10-12 %.
  • Rökgastemperaturen bör inte vara över 350ºC. Högre rökgasgastemperatur innebär minskad verkningsgrad och risk för skorstensbrand. Hög rökgastemperatur är ett tecken på att anläggningen är felkonstruerad eller att förbränningen är dålig.

 

Det är förbjudet att elda impregnerat virke eller målat virke eftersom det avger farliga ämnen när det förbränns. Det är också förbjudet att elda sopor.

Det är bra att elda med biobränsle!

Biobränslen är en billig och miljövänlig uppvärmningskälla för många och påverkar inte klimatet som olja, kol och gas gör.

Pellets

Pellets är ett utmärkt bränsle, det är lätt att hantera och ger sällan problem för grannen.

Byta bränsle

Innan du byter bränsle måste du kontakta skorstensfejarmästaren eftersom utrustningen kan behöva sotas med andra intervall eller andra ändringar kan behöva göras. Att byta uppvärmningsform är bygglovspliktigt. Kontakta stadsbyggnadskontoret. Om du har frågor eller klagomål kan du vända dig till miljökontoret.

Luft är viktigt vid all förbränning. Se till att det finns ventilation  i pannrummet och att pannan har rätt inställning av lufttillförsel. Hög temperatur är lika viktig.  Försöker man få veden att brinna länge genom att strypa lufttillförseln, sjunker temperaturen. Då bildas stora mängder sot och tjära, samtidigt som verkningsgraden sjunker kraftigt.

Sot- och tjäravsättningar på glasluckor, pannväggar och i rökgången tyder på att lufttillförseln är dålig. Om förbränningen varit bra får du bara kvar lite ljusgrå aska i eldstaden.

Vedeldning är en vanlig orsak till konflikter mellan grannar. Man kan man lösa mycket genom att prata med varandra. Störs du av grannens rök – gå över och tala om det! Tänker du börja elda med ved, kan det vara en bra idé att höra om grannen har några synpunkter innan du sätter igång med investeringar och byggarbete.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.