Vi arbetar för bättre luft

Kommunen spelar en viktig roll i arbetet att förbättra luften i Sundsvall.

Vi planerar för ökad gång- och cykeltrafik, satsar på kollektivtrafik och driver på användningen av renare drivmedel för bilar, lastbilar och bussar.

Luften i Sundsvall

Luften i centrala Sundsvall är inte tillräckligt ren och de höga halterna av luftföroreningar i staden beror till på vägtrafiken. Partiklarna kommer främst från personbilar med dubbdäck, medan kvävedioxiden kommer från bilar, lastbilar och bussar med dieselmotorer.

Vi arbetar för att på olika sätt minska bilåkandet i centrala Sundsvall. Färre bilar innebär bättre luftkvalitet och högre livskvalitet för alla.

Luften påverkar folkhälsan

Luften påverkar välmående och när de gränsvärdena (miljökvalitetsnormerna) överskrids får det konsekvenser för folkhälsan. Partiklar beräknas bidra till flera tusen för tidiga dödsfall per år i Sverige. Känsliga grupper är främst personer med sjukdomar i luftvägar, hjärta eller kärl samt äldre och barn. Till och med barn i mammans mage kan påverkas negativt. Flera studier har funnit samband med halten av partiklar och hjärt-kärlsjukdom. I några studier har man kunnat visa att hjärtats rytm påverkas av halten luftföroreningar.

Vårt ansvar för bättre folkhälsa

I kommunens övergripande planering har vi en del av ansvaret, att stimulera till god folkhälsa och värna om vår miljö. I Hållbar tillväxtstrategi 2021 finns en målbild för Sundsvall där vi bland annat beskriver att alla Sundsvallsbor ska ges möjlighet att växa i ett klimatsmart och klimatsäkert samhälle. Det ger stora samhällsekonomiska vinster och personliga hälsovinster.

När vi bygger nya vägar skapar vi också fysisk möjlighet till att sundsvallsbor ska kunna motionera. Exempel på åtgärder är att bygga säkra gång- och cykelvägar till skolorna och sammanhängande gång- och cykelstråk. Vi genomför även trafiksäkerhetsåtgärder för att skapa trygghet i närmiljön.

Minska utsläpp i centrum

Vi arbetar aktivt med att minska utsläppen i centrum. Sundsvallsbron över Sundsvallsfjärden, har exempelvis medfört att utsläppen i centrum har minskat med cirka 10 %.

Vi undersöker alla nybyggnationer av bostäder eller arbetsplatser i centrumområdet, så att inte utsläppen av luftföroreningar ökar.

Trafiksignaler eller timglashållplatser?

Många upprörs över att det blir mycket avgaser vid så kallade timglashållplatser när bilar måste stå stilla och vänta på att bussen ska ta emot eller släppa av resenärer. Tidigare sattes trafiksignaler upp i relation till busshållplatser för att skapa säkrare trafikmiljö i högre utsträckning. Att stå stilla vid rött ljus innebär ofta mer avgaser än att stå bakom en buss vid en timglashållplats. I snitt står bussen stilla mindre än en minut vid hållplatserna. I en signal är ofta den röda tiden mer än en minut. En avsmalnad vägbana har till följd att hastigheten sänks till skillnad från vid ett övergångsställe med signalsystem. Genom att sänka hastigheten tidigare, redan när du ser att bussen stannat vid hållplatsen, behöver inte stoppet ta så lång tid.

För att kunna uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) i Sundsvall har ett åtgärdsprogram tagits fram. 2014-09-29 antogs programmet för Friskare luft i Sundsvall av kommunfullmäktige.

Kommunen måste visa hur problemet med den dåliga luften ska lösas

Halterna av luftföroreningar har under lång tid varit höga i Sundsvall. Det gäller främst partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). De kontinuerliga mätningar som miljökontoret genomför i centrala Sundsvall visar att partikelhalterna har överskridits vid framförallt Köpmangatan under ett flertal år. Länsstyrelsen har begärt att kommunen tar fram ett åtgärdsprogram som tydligt visar hur vi ska komma till rätta med problemet.

Vilka har tagit fram programmet?

Ansvariga för uppdraget att ta fram åtgärdsprogrammet har varit Stadsbyggnads kontoret. I arbetsgruppen har det också funnits representanter från miljökontoret, trafikverket och länsstyrelsen.

Vill du veta mer?

Här kan du som vill veta mer hitta länkar till olika hemsidor som berättar mer om luftkvalité.

Andra webbplatser:

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.