Bostadsförsörjning

Handlingsplan för bostadsförsörjning

Sundsvall växer och vi behöver bostäder. Kommunfullmäktige antog 27 juni en handlingsplan som sträcker sig till 2021. I den står hur förvaltningar och bolag ska samverka för att tillgodose invånarnas bostadsbehov. Kommunen ska medverka till ett ökat bostadsbyggande och även anpassa och göra befintliga bostäder tillgängliga.

Sundsvalls handlingsplan för bostadsförsörjning 2016-2021

Sundsvalls handlingsplan för bostadsförsörjning.

Sundsvalls handlingsplan för bostadsförsörjning. Foto: Torbjörn Bergkvist

Handlingsplanen finns också i tryckt format, se kontaktperson nertill.

Syftet med handlingsplanen är att

 • fördjupa och komplettera översiktsplanens riktlinjer för bostadsförsörjning
 • utifrån en aktuell analys av bostadsmarknad och befolkningsutveckling redovisa en handlingsplan som ska bidra till att vi når vår vision och målbild
 • skapa en samsyn hos bostadsmarknadens aktörer om vilka insatser som behövs för att tillgodose efterfrågan på bostäder i kommunen.

Därigenom tar vi ett viktigt steg för att åtgärda bostadsbristen för Sundsvallsbor i olika livssituationer.

Vision och målbild för Sundsvalls bostadsförsörjning

Vision

 • Alla Sundsvallsbor ska kunna finna en bostad som motsvarar behovet genom tillgång till ett varierat utbud av bostäder på marknaden.
 • Kommunen ska aktivt motverka segregation i boendet genom att stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper.
 • Tätorten och stadskärnan förtätas och utvidgas med nya bostäder.

Målbild

(hämtat ur kommunens översiktsplan och strategi för hållbar tillväxt)

 • Sundsvall ska erbjuda attraktiva boendemiljöer för 100 000 invånare år 2021.
 • I Sundsvall finns en mångfald av människor och idéer. Vi gillar det som är nytt och utmanande.
 • Sundsvall erbjuder trygghet och livsmiljö i toppklass där alla ges möjlighet att växa i ett klimatsmart och klimatsäkert samhälle.

Kommunens uppgifter

Kommunen bygger inga bostäder förutom särskilda bostäder för vårdbehövande personer inom till exempel äldreomsorgen. Det är bostadsföretagen som bygger bostäder. För att bidra till en fungerande bostadsmarknad i Sundsvall är det därför viktigt med samverkan mellan kommunen, bostadsföretag och mäklare.

Stadsbyggnadskontoret och avdelning Strategisk samhällsutveckling har därför regelbundna träffar med olika aktörer för att utbyta kunskap om bland annat aktuell efterfrågan på bostäder.

Kommunens uppgift är bland annat att:

 • bevaka utvecklingen inom bostadsmarknaden
 • undersöka bostadsbehovet
 • erbjuda attraktiva områden för bostadsbyggande i samverkan med exploatörer
 • förmedla och sälja tomter
 • ge bidrag till bostadsanpassning för funktionshindrade.

Fakta, utvecklingstendenser och behov

Under 2013-2014 har fakta och underlagsmaterial om Sundsvalls bostadsmarknad och olika boendefrågor sammanställts i en rapport med titel “Planeringsförutsättningar – Boendet”

De snabba förändringarna under 2015-2016, med ökad flyktingström och ökad bostadsbrist, har analyserats i ett kompletterande dokument med titeln ”Förändrat bostadsbehov”.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning finns i kommunens gällande översiktsplan ”Översiktsplan Sundsvall 2021”. Så här lyder de:

 • Kommunen ska genom god mark- och planberedskap ge förutsättningar för nyproduktion av bostäder i såväl flerbostadshus som småhus. En blandning av olika boendeformer bör eftersträvas.
 • Kommunen ska ha en aktiv markpolitik som bidrar till att goda bostäder med hyresrätt till rimliga kostnader byggs.
 • I syfte att stimulera intresserade att kunna bygga småhus bör tomter i flera attraktiva områden erbjudas samtidigt.
 • Bostadsområdenas behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård, omsorg och socialt boende vid nyproduktion ska hanteras tidigt i planprocessen.
 • Kommunen ska verka för att det i samband med nyproduktion av bostäder finns hållbara system för energi, vatten, avlopp och avfallshantering.
 • Bostadsbyggandet ska i huvudsak ske i områden där infrastruktur i form av vatten och avlopp, gator, kollektivtrafik och övrig kommunal och privat service redan finns, eller i anslutning till sådana områden. Förtätningen kommer att öka belastningen på befintliga förskolor och skolor varför tidig dialog med Barn- och utbildningskontoret är viktig.
 • God fysisk tillgänglighet till bostäder och deras omgivningar ska vara en självklarhet.
 • Lokalisering av ny bebyggelse ska främja en hållbar utveckling och en god hushållning med markresurser.

Kontakt

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.