Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns överallt: i mark, luft och vatten. Det är farligt i höga halter och ökar risk för lungcancer, framförallt för rökare.

Mätning av radon

Mätsäsongen är från 1 oktober till 30 april. Beställer du utanför den perioden, får du inget godkänt årsmedelvärde, men kan ändå få ett rättvisande värde så länge inte utomhustemperaturen överstiger 10 grader.

Tänk på att man bör alltid ha så låg radonhalt som möjligt. I dag är referensvärdet i Sverige 200 becquerel per kubikmeter luft. Det enda sättet att veta radonhalten i ditt boende är att mäta den. Kanske finns det redan en mätning för ditt hus, vi på miljökontoret har register över radonmätningar och hus av blåbetong. Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ned på sidan.

Så här mäter du

  1. Beställ en mätning från ett godkänt laboratorium. Du behöver minst två dosor till ett enbostadshus och minst en per våningsplan med bostadsrum. Du kan beställa radonmätning hos Eurofins eller Radonova (villor), (flerbostadshus).
  2. När du fått mätpaketet, sätter du själv ut mätdosor där radonet ger utslag på en spårfilm inne i dosan. Mät minst en tvåmånaders period. Man kan också göra en vägledande korttidsmätning under minst en vecka. En sådan mätning ger ett mindre tillförlitligt svar.
  3. Skicka tillbaka mätdosorna till laboratoriet, som analyserar och skickar rapport.

Orsaker till radon:

Radon kommer oftast från marken och tränger in i husgrunden. Hus som har byggts före 1979 kan vara byggda av blå lättbetong, som avger radon. Höga halter radon ökar risken att man ska utveckla lungcancer. Risken är störst för rökare. Kontakta oss på miljökontoret om du vill veta mer, kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Det är framförallt vatten från bergborrade brunnar som kan ha höga halter radon. Riktvärdet för radon i vatten är 1000 Bequerel per liter. Det kommunala vattnet har mycket låga radonhalter.

Åtgärder mot radon:

Beroende på var radonet kommer ifrån finns olika åtgärder att vidta. Kontakta oss på miljökontoret för mer information eller läs mer i Boverkets broschyr:

Radon i vatten kan avlägsnas genom luftning. För att minska radonhalten i större vattenmängder behöver vattnet behandlas med speciell utrustning, exempelvis radonavskiljare. För att ta bort gasen ur en mindre mängd vatten räcker det ofta med att koka upp vattnet eller att vispa vattnet kraftigt i minst tre minuter under köksfläkten.

Statsbidrag för åtgärder mot radon

Du kan ansöka om bidrag för att åtgärda radon över riktvärdet. Ansökan görs hos Länsstyrelsen. Mer information om bidraget finns hos Boverket.

Andra webbplatser

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.