Störande lukt – fastighetsägarens ansvar

Lukter som tränger in i bostaden kan vara störande. Om lukten är tydlig och förekommer ofta eller under längre tid bör orsaken undersökas.

Kan lukter ge hälsobesvär?

Lukter i bostäder kan bedömas som olägenhet för människors hälsa beroende på typ av lukt men även beroende på hur mycket och hur ofta det luktar. En del lukter kan komma från ämnen som är hälsofarliga. Andra lukter kanske inte kan anses ge direkta hälsobesvär, men om lukten är omfattande och ofta förekommande kan den ändå i vissa fall bedömas som en olägenhet enligt miljöbalken. Dessutom kan lukten vara ett tecken på att det finns skador i fastigheten.

Undersökning

En undersökning om störande lukt bör ge svar på vad det är som luktar och hur den kommer in i bostaden Det är alltid nödvändigt att kontrollera att bostadens ventilation är korrekt utformad och fungerar väl. I undersökningen kan det också vara nödvändigt att använda sig av exempelvis röktester och/eller spårgasundersökningar.

  • Stängda friskluftsventiler – om alla fönster och ventiler där frisk luft kan komma in är stängda kan det skapas ett undertryck i lägenheten jämfört med övriga huset. Luften kan då sugas då in i lägenheten från andra lägenheter via ventiler i kök och badrum, brevinkast med mera.
  • Otäta ventilationskanaler
  • Installation av köksfläkt – en köksfläkt som kopplats till en ventilationskanal som är gemensam för flera lägenheter kan orsaka bakdrag i kanalen. Detsamma gäller för installation av så kallade paxfläktar i badrum.
  • Otätheter i huset – i många äldre hus finns otätheter mellan lägenheter. Sprickor och hål i väggar och golv/tak gör att rörgenomföringar, gamla spikhål med mera blir kanaler där luft och därmed lukter kan passera.
  • Trapphus – lukt i trapphus är vanligt. Lukter från exempelvis sopnedkast eller underliggande garage kan komma in via trapphuset. Lukterna i trapphuset kan sedan tränga in i lägenheter via brevinkast och springor kring ytterdörren.
  • Lukt utifrån – lukten kan komma in i bostaden genom öppna fönster, friskluftsventiler vid fönstret eller via andra ventilationsdon.
  • Lukt inifrån – det kan även uppstå lukt i samband med fukt- och mögelskador eller på grund av ett uttorkat vattenlås eller golvbrunn.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.