Radon- fastighetsägarens ansvar

Här hittar du som fastighetsägare information om ditt ansvar gällande radon.

Vad är radon?

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar i luftvägarna vid inandning av radonhaltig luft.

Radondöttrarna sänder ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor och orsaka cancer. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige orsakas av radon i bostäder. Tobaksrökning förvärrar riskerna med höga radonhalter. De flesta som drabbas av radonrelaterad lungcancer är rökare.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor

  • Marken under och runt om huset, såväl i den ursprungliga som fyllnadsmassor
  • Byggnadsmaterialet
  • Vattnet som används i hushållet


Radongas varken syns, luktar eller känns och därför är det enda sättet att kontrollera om det förekommer för höga radongashalter i sin fastighet att göra mätningar. Mätningarna ska utföras enligt Strålskyddsmyndighetens metodbeskrivning och analyserna utföras av ett ackrediterat mätföretag. Mätningarna ska utföras under perioden 1 oktober till 30 april och mättiden ska vara minst två månader. Om du vill få en mätning utförd kan du vända dig till en konsult eller ett godkänt laboratorium. Laboratorier som är ackrediterade för mätning av radon i luft listas hos Swedac

Referensvärde

Om årsmedelvärdet överstiger 200 Bq/m³ bör radonhalten i bostaden eller lokalen anses utgöra olägenhet för människors hälsa och åtgärder bör vidtas.

Vill du veta mer?

Strålsäkerhetsmyndigheten

Boverket

Miljökontorets radoninformation

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.