Legionella – fastighetsägarens ansvar

Här hittar du som är fastighetsägare information om vilket ansvar du har för att förhindra Legionellatillväxt.

Vad är Legionella?

Legionella är namnet på en bakteriefamilj som kan orsaka två olika sorters sjukdomar: pontiacfeber där symtomen är influensaliknande och legionärssjuka, som är en svårartad lunginflammation, ibland med dödlig utgång.

I Sverige rapporteras årligen cirka 100-150 fall av legionellainfektion, varav runt en tredjedel har smittats utomlands. Det verkliga antalet fall anses vara betydligt fler eftersom man inte tar prover på alla som har lunginflammation.

Människor kan bli infekterade genom att andas in vattendimma med legionellabaketerier i samband med exempelvis dusch eller bubbelbad. Äldre och personer med nedsatt immunförsvar är löper en ökad risk att drabbas. Att dricka vatten anses inte vara farligt.

Legionellabakterier är vanligt förekommande i jord- och vattensamlingar. De förökar sig framförallt mellan 18 och 45°C och trivs bäst kring 38°C. Stillastående eller långsamt strömmande vatten ger goda förutsättningar för tillväxt av bakterien som ofta skyddas av den biofilm som byggs upp på innerväggar i installationer. För att hindra att legionellabakterier växer till i vattenledningarna ska system och ledningar vara rätt utformade. Tappvarmvattnet ska vara tillräckligt varmt och kallvattnet ska vara tillräckligt kallt.

Minska risken genom god egenkontroll!

Genom att ta fram och följa i förväg uppgjorda rutiner för regelbundna kontroller och åtgärder kan du genom din egenkontroll minimera risken för tillväxt av legionella. Nedan finns förslag på punkter att inkludera i egenkontrollen.

  • Kontrollera att varmvatteninstallationer är utformade så att lägst 50°C varmvattentemperatur erhålls vid tappstället.
  • Se till att varmvattenberedare och ackumulatorer har en temperatur på minst 60°C
  • Se till att temperaturen på samtliga VVC-slingor (inklusive VVC-systemets returledning) har en temperatur om lägst 50°C.
  • Ta bort tappställen som inte eller sällan används.
  • Ta bort eventuella blindledningar, exempelvis tappvattenledningar som blivit kvar när ett tvättställ, tvättmaskin eller annan installation har plockats bort.
  • Ta bort handdukstorkar som är kopplade på tappvarmvattnet.
  • Kallvatten ska hållas kallt och varmvatten ska hållas varmt! Detta åstadkoms med isolerade ledningar som är monterade så att kall- och varmvattenledningar inte påverkar med varandra.
  • Se till att vattenberörda delar av tappvatteninstallationer är utförda av sådant material och utformade så att inte exempelvis rost och sediment kan ansamlas och utgöra en grogrund för bland annat legionellabakterier.
  • För att förhindra skållning får varmvattentemperaturen vid tappställen för hushållsändamål och personlig hygien inte överskrida 60°C. Varmvattentemperaturen vid tappställen i fasta duschar som regleras från duschplatsen samt i duschar för personer som inte förväntas kunna reglera temperaturen själva får inte överstiga 38°C (Boverkets byggregler). I de fall vattnet behöver vara tempererat till 38° så ska blandningen av kallt och varmt vatten ske så nära tappstället som möjligt.

Boverkets byggregler är utformade för nybyggnationer men används även vid bedömning av varmvattentemperatur och konstruktioner i befintlig bebyggelse.


Vid misstanke om legionellatillväxt i vattensystemet, exempelvis efter längre perioder med låga temperaturer på tappvarmvattnet, kan en vattenanalys göras för att kontrollera halten legionellabakterier i tappvattnet. I Sverige finns dock i inga fastställda riktvärden för hur mycket legionella som får finnas i tappvatten, utan varje prov behöver bedömas från fall till fall genom att en riskbedömning görs. Läs mer om detta i Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställning om legionella

Om höga halter legionellabakterier konstateras i ledningssystemet bör detta åtgärdas genom sanering. Sanering kan göras genom kemiska metoder eller hetvattenspolning. Om sanering utförs på grund av legionellaförekomst är det viktigt att informera de boende om vad som görs, varför och eventuella restriktioner.

Vill du veta mer?

Mer information om legionella och regler kring tappvatten hittar du här:

 

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.