Arrendera eller använda, nyttja, kommunal mark

Sundsvalls kommun äger och förvaltar mark. Vi arrenderar ut eller upplåter en del av kommunens mark med nyttjanderätt.

Arrende är när en fastighetsägare (jordägare) upplåter mark till någon annan. Arrendatorn kan vara en fysisk eller juridisk person. Det betyder att kommunen gett någon annan rätt att använda marken genom ett avtal.

Du kan ansöka om att få använda/nyttja eller arrendera kommunal mark för olika användningsområden som till exempel odling, bete, upplag, parkeringar eller för idrott med mera. Företag, föreningar eller privatpersoner kan ansöka om att använda kommunal mark. I samband med att vi handlägger ditt ärende måste vi undersöka om marken kan arrenderas ut. När vi ser att det inte finns några hinder skriver vi ett avtal mellan dig som ansöker och kommunen. Avtalet reglerar villkoren, bland annat storleken på markområdet som du ska använda, aktuell period, avgift och uppsägning. Villkoren i avtalet kan variera beroende på vad marken ska användas till. För att få använda marken betalar du en arrendeavgift varje år. Avgiften beror bland annat på markområdets storlek, läge, vad marken ska användas till och andra villkor i avtalet.

Du kan läsa reglerna om vad som gäller för arrende i Jordabalken.

Det finns fyra olika typer av arrende: jordbruks-, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrende.

Om du är intresserad av att arrendera kommunal mark använder du vår e-tjänst

Infoga Länk.

Du kan även skicka en ansökan till:

Sundsvalls kommun
Mark och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Vad måste jag skicka med min ansökan om arrende?

Du måste alltid bifoga en karta till din ansökan om arrende

Tänk på att din ansökan ska kompletteras med en karta där du markerat det område du är intresserad av. Till din hjälp kan du använda Planeringskartan som du hittar på karta.sundsvall.se. Bifoga fastighetsbeteckning eller adress, vad du ska använda marken till, ändamål, under vilken period du vill arrendera marken samt kontaktuppgifter.

(ny hänvisning när vi har ny karta)

  • Gå till bygg och exploateringskartan
  • Välj Meny – Planeringsunderlag – Fastigheter och byggnader – Kommunalägda byggnader.
  • De kommunalägda fastigheterna visas då markerade med rött eller gult.

(Ändra beroende på vilken karta vi får tillgång till)
Sundsvalls kommun kan arrendera ut mark där vi är fastighetsägare, men olika regler kan gälla för kommunens mark. Det styrs av hur markanvändningen beskrivs enligt Detaljplan.

Om marken omfattas av en detaljplan kan endast mark som anges som Kvartersmark arrenderas ut. I bygg och exploateringskartan kan du i menyn klicka dig fram via Bo och bygga, Detaljplaner, bocka i rutan Användningsform. Då färgläggs de områden där det finns en detaljplan.

  • Gul markering visar att det är Kvartersmark.
  • Grön markering visar på Allmän platsmark, den får vi inte arrendera ut enligt Plan och bygglagen men vi kan i vissa fall bevilja kortare upplåtelse. I bygg- och exploateringskartan kan du få information om vilken typ av mark som är aktuellt i ett område.

Vi gör alltid en bedömning när du skickar in en förfrågan om att använda kommunal mark för enskilt användande/nyttjande. Vi tar hänsyn till vad marken ska användas till, markegenskaper, lämplighet, olika bestämmelser eller andra hinder som kan begränsa markanvändningen.

Här ser du exempel på varför viss kommunal mark inte är tillgänglig för arrende eller nyttjanderätt:

Kommunen hanterar endast kommunalägd mark

Kommunen hanterar endast kommunalägd mark. Lantmäteriet kan svara på frågor om vem som är markägare.

Detaljplanen medger ej viss användning av mark

En detaljplan visar hur mark- och vattenområden får användas. Den visar bland annat om mark är allmän platsmark eller kvartersmark.

Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och får därför bara upplåtas tillfälligt, exempelvis för torghandel eller för att ställa upp en container. Tillstånd för att tillfälligt använda allmän plats söks hos polisen enligt ordningslagens regler.

Kvartsmark är all mark inom ett detaljplaneområde som inte är allmän plats eller vattenområde. Detaljplanen visar vilken användning som är tillåten inom kvartersmark såsom bostäder, detaljhandel eller industri. Att nyttja kvartersmark kan vara möjligt så länge det inte strider mot detaljplanen.

I vår webbkarta kan du se vilken mark som är allmän platsmark, kvartersmark eller om marken ligger utanför detaljplan.

Bestämmelser och riksintressen kan vara ett hinder

Det kan vara bestämt eller planerat att marken ska användas för specifika ändamål. Det kan handla om exempelvis friluftsliv, naturvård, vindkraft, framtida byggande av vägar, järnväg eller annan infrastruktur. Du kan läsa om olika riksintressen och om planerad markanvändning i den kommunala översiktsplanen.

Mark kan vara skyddad

Vissa områden skyddas av olika anledningar, det kan exempelvis finnas naturreservat, djur- och växtskyddsområden eller byggnadsminnen som måste bevaras. Markens användning kan också begränsas av strandskydd eller fornlämningar.

Förorenad mark

Mark kan vara förorenad. Mark som är sanerad kan ändå vara olämplig beroende på vad man ska använda den till. Vi har även en del gamla soptippar som idag är övertäckta men inte alltid lämpliga för viss användning.

Marken är inte lämplig eller begränsas av rättigheter

Markens beskaffenheter kan göra att den inte är lämplig. Vissa områden kan se torra och fina ut men vid större nederbörd kan marken vara olämplig att använda på grund av exempelvis dålig ytavrinning. I vissa fall kan det finnas erosionsproblem, till exempel nära vatten. Det kan också vara så att någon annan redan har rättighet till marken.

När du arrenderar mark avtalar vi om hur lång tid som är lämplig. Vi kan antingen komma överens med dig om en viss tid eller utifrån reglerna i jordabalken. Det beror på vilken sorts arrende det handlar om. Bryter arrendatorn mot vad som avtalats, eller låter bli att betala arrendeavgiften, kan avtalet sägas upp innan arrendeperioden löper ut.

I ditt arrendeavtal finns en ömsesidig uppsägningstid, det betyder att både du som arrendator och kommunen kan säga upp avtalet. Du kan läsa i ditt avtal när uppsägningen ska göras för att den ska vara giltig. Om arrendet sägs upp betyder det att du måste lämna arrendeområdet när tiden löpt ut.

Om avtalet inte sägs upp i tid, alltså enligt vad som står i avtalet, fortsätter det ofta att gälla på samma villkor som tidigare men stäm av med oss om vad som gäller. Du kan läsa mer om olika uppsägningstider under frågan ”Jag vill säga upp mitt arrende – vilken uppsägningstid gäller?”.

Du som arrenderar mark betalar en årlig avgift. Avgiftens storlek beror bland annat på villkoren i avtalet, markområdets storlek och läge, varför du vill arrendera marken och vad du vill göra med den.

Tillfälliga upplåtelser på allmän platsmark har egna regler för avgifter och tillstånd. Du kan få information om allmän platsmark på webben.

Både kommunen och du som arrenderar mark kan säga upp arrendeavtalet. Upplåtelsetiden och uppsägningstiden regleras alltid i avtalet. Om du inte säger upp avtalet i tid enligt avtalets uppsägningstid, fortsätter det att gälla på samma villkor som tidigare.

Avtalet ska sägas upp skriftligt. Skicka din uppsägning till mark- och exploateringsavdelningen.

När du arrenderar mark avtalar vi om hur lång tid som är lämplig. Vi kan antingen komma överens med dig om en viss tid eller utifrån reglerna i jordabalken. Det beror på vilken sorts arrende det handlar om. Bryter arrendatorn mot vad som avtalats, eller låter bli att betala arrendeavgiften, kan avtalet sägas upp innan arrendeperioden löper ut. Uppsägningstiden varierar beroende på vad som står i avtalet, se exemplen nedan:

Exempel 1

Avtalstiden är från och med 2020-01-01 till och med 2021-12-31. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen senast sex (6) månader före avtalstidens utgång. I annat fall är avtalet förlängt med ett (1) år för varje gång och med samma uppsägningstid.

Om arrendatorn vill säga upp avtalet till 2021-12-31 måste en uppsägning ha kommit in till kommunen senast 2021-06-30. Har avtalet inte sagts upp i rätt tid förlängs avtalet per automatik till 2022-12-31.

Exempel 2

Avtalstiden är från och med 2020-01-01 och tills vidare. Uppsägningstiden är sex (6) månader och gäller för både kommunen och dig som arrenderar marken.

Ett avtal som gäller tills vidare måste alltid sägas upp för att det ska upphöra. Avtalet upphör att gälla den fardag, den dag arrendet upphör att gälla, som inträffar de närmsta sex månaderna efter att avtalet har sagts upp. Inom arrende är fardag den 14 mars förstår inte detta?

Det finns fyra huvudformer av arrenden:

Jordbruksarrende

Då man avtalar om att marken ska användas för jordbruksändamål, t.ex. åkermark, eller betesmark. Ett jordbruksarrende är antingen ett gårdsarrende, då ingår en bostad i arrendet, eller ett sidoarrende om det inte ingår en bostad.

Bostadsarrende

Syftet är att arrendatorn ska bo på platsen, antingen i ett befintligt hus eller i ett hus som arrendatorn själv bygger. Det kan gälla både fritidshus och permanentbostad. Marken får dock inte användas för jordbruksändamål, då gäller istället gårdsarrende (se jordbruksarrende).

Anläggningsarrende

Markupplåtelse för byggnader för annan förvärvsverksamhet än jordbruk. T.ex. en eller flera byggnader för fabrik, lagerhus, vindkraftverk. Anläggningsarrende används för verksamheter. Som arrendator har du rätt att bygga eller bevara en eller flera byggnader för din företagsverksamhet. Anläggningsarrende används för till exempel kiosker, vindkraftverk, bensinstationer, restauranger och transformatorstationer.

Lägenhetsarrende

En arrendeform för arrenden som inte är jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende. Exempel på lägenhetsarrenden är uppställnings- eller parkeringsplats, båtplats, båthus, fotbollsplaner eller för en klubbstuga till en förening eller annat som inte passar in i övriga arrendeformer.

I regel har du som arrendator inte rätt att överlåta marken till någon annan utan ägarens tillåtelse. Det finns dock undantag som beror på vilken sorts arrende det handlar om.

Skicka din förfrågan till mark- och exploateringsavdelningen.

Huvudregeln är att arrendatorn måste ha kommunens godkännande för att få upplåta arrendet i andra hand. I avtalet kan det finnas en regel som säger att förbjuda dig att upplåta arrendestället i andra hand eller att möjligheten är begränsad. Om du upplåter i andra hand utan att ha jordägarens, i det här fallet kommunens, godkännande kan din arrenderätt upphöra i förtid. Det kallas för att arrenderätten blir förverkad.

Trädfällning inom ditt arrendeområde kan vara tillåtet men det måste ske i samråd med kommunen. Personen som tar ned träd ska alltid ha försäkring och motorsågskörkort lägst klass B. Om du vill ta ned träd inom ditt arrendeområde ska du skicka en förfrågan till oss. Beskriv vad du vill göra och bifoga alltid bild på området och träden. Skicka din förfrågan till  mark- och exploateringsavdelningen.

Att olovligen ta ner träd på kommunens mark kan klassas som skadegörelse.

 

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.