Arrendera eller använda, nyttja, kommunal mark

Sundsvalls kommun köper, säljer, förvaltar och utvecklar mark. Vi arrenderar ut eller upplåter en del av kommunens mark med nyttjanderätt.

Arrende är när en fastighetsägare (jordägare) upplåter mark till någon annan. Arrendatorn kan vara en fysisk eller juridisk person. Det betyder att kommunen gett någon annan rätt att använda marken genom ett avtal.

Du kan ansöka om att få använda/nyttja eller arrendera kommunal mark för olika användningsområden som till exempel odling, bete, upplag, parkeringar eller för idrott med mera. Företag, föreningar eller privatpersoner kan ansöka om att använda kommunal mark. I samband med att vi handlägger ditt ärende måste vi undersöka om marken kan arrenderas ut. När vi ser att det inte finns några hinder skriver vi ett avtal mellan dig som ansöker och kommunen. Avtalet reglerar villkoren, bland annat storleken på markområdet som du ska använda, aktuell period, avgift och uppsägning. Villkoren i avtalet kan variera beroende på vad marken ska användas till. För att få använda marken betalar du en arrendeavgift varje år. Avgiften beror bland annat på markområdets storlek, läge, vad marken ska användas till och andra villkor i avtalet.

Du kan läsa reglerna om vad som gäller för arrende i Jordabalken.

Det finns fyra olika typer av arrende: jordbruks-, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrende.

Om du vill använda mark vid offentlig plats gäller andra regler

För mark som är detaljplanelagd som offentlig/allmän plats gäller andra regler än vad som beskrivs på denna sida. Exempel på allmänna platser är torg, park eller gata. Marken får bara upplåtas under kortare tid och polistillstånd krävs för exempelvis torghandel, uteservering, uppställning av en container, byggnadsställning, placering av skylt eller scen.

Information om allmän/offentlig plats och hur du ansöker.

Om du är intresserad av att arrendera kommunal använder du vår e-tjänst. E-tjänsten guidar dig med din ansökan steg för steg.

Du kan även skicka en ansökan till:

Sundsvalls kommun
Mark och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Vad måste jag skicka med min ansökan om arrende?

Du måste alltid bifoga en karta till din ansökan om arrende.

Du måste alltid bifoga en karta till din ansökan. Använder du e-tjänsten i länken ovan ingår en kartfunktion där du kan rita in önskat område.

Väljer du att skicka in ansökan per post kommer du inom kort att kunna använda vår karta som stöd för att söka arrende.  Sök upp fastigheten via fastighetsbeteckning eller adress och använd ritfunktionen för att rit in önskat område, skriv ut kartan och bifoga din ansökan. Behöver du hjälp med att rita in aktuell plats i en karta kan du kontakta oss.

Vi vill också att du anger vad du tänker använda marken till och hur länge du vill arrendera marken. Glöm inte att ange kontaktuppgifter och om du vill arrendera mark som privatperson, företagare eller förening.

Du kan själv se vilken mark som Sundsvalls kommun äger genom att använda markkartan.

Välj Sök arrende och sen Kommunalägda fastigheter. Marken som Sundvalls kommun äger markeras då med rosa.

Större delen av marken inom Sundsvalls kommun ägs av privata fastighetsägare eller företag. Sundsvalls kommun kan bara arrendera ut den mark som vi äger och bara viss del av den marken går att arrendera ut.

Vi gör alltid en bedömning när du skickar in en förfrågan om att arrendera eller nyttja kommunal mark. När vi bedömer om ett arrende är lämpligt eller inte tar vi hänsyn till bland annat vad marken ska användas till, markegenskaper, lämplighet, olika bestämmelser eller andra hinder.

För att kunna se vilken mark kommunen äger i markkartan under rubriken Sök arrende, måste du klicka i Kommunalägda fastigheter som då markeras i rosa. Kommunalägd mark som inte går att arrendera visas när du klickar i Allmänna undantag som markeras med orange.

Om området du vill arrendera är kommunalägd och inte visas när du trycker på Allmänna undantag kan du skicka in en ansökan via vår e-tjänst.

Du kan också kontrollera i kartan om det finns Fornlämningar eller Skyddad natur. Det kan också vara ett hinder för arrende.

Observera att även om inga hinder tycks finnas för ett arrende i kartan, så kan det vid handläggningen visa sig olämpligt att upplåta marken av andra orsaker.

Du kan läsa mer om varför viss kommunal mark inte går att arrendera på denna sida under rubriken Vilka hinder, allmänna undantag, kan finnas för att få använda kommunal mark genom arrende?

Om du vill använda mark vid offentlig plats gäller andra regler

För mark som är detaljplanelagd som offentlig/allmän plats gäller andra regler än vad som beskrivs på denna sida. Exempel på allmänna platser är torg, park eller gata. Marken får bara upplåtas under kortare tid och polistillstånd krävs. Det går inte att använda vår e-tjänst om arrende.

Information om allmän/offentlig plats och hur du ansöker.

Vi gör alltid en bedömning när du skickar in en förfrågan om att använda kommunal mark. Vi tar hänsyn till vad marken ska användas till, markegenskaper, lämplighet, olika bestämmelser eller andra hinder som kan begränsa markanvändningen.

Här ser du exempel på varför viss kommunal mark inte är tillgänglig för arrende eller nyttjanderätt:

Kommunen hanterar endast kommunalägd mark

Kommunen hanterar endast kommunalägd mark. Lantmäteriet kan svara på frågor om vem som är markägare.

Detaljplanen medger ej viss användning av mark

En detaljplan visar hur mark- och vattenområden får användas. Den visar bland annat om mark är allmän platsmark eller kvartersmark.

Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och får därför bara upplåtas tillfälligt, exempelvis för torghandel eller för att ställa upp en container, eller annat som behövs kortvarigt. Tillstånd för att tillfälligt använda allmän plats söks hos polisen enligt ordningslagens regler.

Läs mer på Använda offentlig plats, torghandel, uteserveringar med mera.

Kvartsmark är mark inom ett detaljplanelagt område som inte är allmän plats eller vattenområde. Detaljplanen visar vilken användning som är tillåten inom kvartersmark såsom bostäder, detaljhandel eller industri. Att nyttja kvartersmark kan vara möjligt så länge det inte strider mot detaljplanen.

I vår karta kan du se vilken mark som är allmän platsmark, kvartersmark eller om marken ligger utanför detaljplan.

Bestämmelser och riksintressen kan vara ett hinder

Det kan vara bestämt eller planerat att marken ska användas för specifika ändamål. Det kan handla om exempelvis friluftsliv, naturvård, vindkraft, framtida byggande av vägar, järnväg eller annan infrastruktur. Du kan läsa om olika riksintressen och om planerad markanvändning i den kommunala översiktsplanen.

Mark kan vara skyddad

Vissa områden skyddas av olika anledningar, det kan exempelvis finnas naturreservat, djur- och växtskyddsområden eller byggnadsminnen som måste bevaras. Markens användning kan också begränsas av strandskydd eller fornlämningar.

Förorenad mark

Mark kan vara förorenad. Mark som är sanerad kan ändå vara olämplig beroende på vad man ska använda den till. Vi har även en del gamla soptippar som idag är övertäckta men inte alltid lämpliga för viss användning.

Marken är inte lämplig eller begränsas av rättigheter

Markens beskaffenheter kan göra att den inte är lämplig. Vissa områden kan se torra och fina ut men vid större nederbörd kan marken vara olämplig att använda på grund av exempelvis dålig ytavrinning. I vissa fall kan det finnas erosionsproblem, till exempel nära vatten. Det kan också vara så att någon annan redan har rättighet till marken.

När du arrenderar mark avtalar vi om hur lång tid som är lämplig. Vi gör alltid en bedömning i varje fall om hur lång arrendetiden ska vara.

Det är vanligt att ett arrendeavtal förlängs per automatik och löper vidare med samma villkor, om det inte sägs upp. Läs ditt arrendeavtal eller stäm av med oss för att få veta vad som gäller i ditt fall. Du kan även läsa mer om olika uppsägningstider under frågan Jag vill säga upp mitt arrende – vilken uppsägningstid gäller?

Du som arrenderar mark betalar oftast en årlig avgift. Avgiftens storlek beror bland annat på villkoren i avtalet, markområdets storlek och läge, varför du vill arrendera marken och vad du vill göra med den.

Tillfälliga upplåtelser på allmän/offentlig platsmark har egna regler för avgifter och tillstånd.

Information om allmän/offentlig plats och hur du ansöker.

Både kommunen och du som arrenderar mark kan säga upp arrendeavtalet. Arrendetiden och uppsägningstiden regleras i ditt arrendeavtal. Det är viktigt att avtalet sägs upp skriftligt och inom rätt tid, läs ditt arrendeavtal för vad som gäller i ditt fall.

Du kan även läsa mer om olika uppsägningstider under frågan Jag vill säga upp mitt arrende – vilken uppsägningstid gäller?.

Skicka din uppsägning via e-post till mark- och exploateringsavdelningen

eller via post till:

Sundsvalls kommun
Mark och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

I ditt arrendeavtal finns ofta en ömsesidig uppsägningstid, det betyder att både du som arrendator och kommunen kan säga upp avtalet.

Om du vill säga upp ditt avtal är det viktigt att du skickar in din skriftliga uppsägning till mark- och exploateringsavdelningen inom avtalad tid. Du kan läsa i ditt arrendeavtal när en uppsägning ska ske för att den ska vara giltig. Uppsägningstiden varierar beroende på vad som står i avtalet, den kan vara exempelvis tre månader eller sex månader.

I vissa fall kan ett arrende avslutas per automatik, då står det i avtalet att det inte behöver sägas upp.

Om arrendet sägs upp betyder det att du måste flytta från arrendeområdet när arrendetiden är slut. Bryter en arrendator mot vad som avtalats, eller exempelvis låter bli att betala arrendeavgiften, kan avtalet sägas upp innan arrendeperioden löper ut.

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för ditt avtal.

Det finns fyra huvudformer av arrenden:

Jordbruksarrende

Då man avtalar om att marken ska användas för jordbruksändamål, t.ex. åkermark, eller betesmark. Ett jordbruksarrende är antingen ett gårdsarrende, då ingår en bostad i arrendet, eller ett sidoarrende om det inte ingår en bostad.

Bostadsarrende

Syftet är att arrendatorn ska bo på platsen, antingen i ett befintligt hus eller i ett hus som arrendatorn själv bygger. Det kan gälla både fritidshus och permanentbostad. Marken får dock inte användas för jordbruksändamål, då gäller istället gårdsarrende (se jordbruksarrende).

Anläggningsarrende

Markupplåtelse för byggnader för annan förvärvsverksamhet än jordbruk. T.ex. en eller flera byggnader för fabrik, lagerhus, vindkraftverk. Anläggningsarrende används för verksamheter. Som arrendator har du rätt att bygga eller bevara en eller flera byggnader för din företagsverksamhet. Anläggningsarrende används för till exempel kiosker, vindkraftverk, bensinstationer, restauranger och transformatorstationer.

Lägenhetsarrende

En arrendeform för arrenden som inte är jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende. Exempel på lägenhetsarrenden är uppställnings- eller parkeringsplats, båtplats, båthus, fotbollsplaner eller för en klubbstuga till en förening eller annat som inte passar in i övriga arrendeformer.

Huvudregeln är att arrendatorn måste ha kommunens (jordägarens) godkännande för att få upplåta arrendet i andra hand.

Det betyder att om du exempelvis vill hyra ut del av arrendeområdet till någon annan, får du inte göra det utan vårt godkännande.

Läs ditt arrendeavtal eller kontakta oss för att vara säker på vad som gäller i ditt fall.

Trädfällning inom ditt arrendeområde kan vara tillåtet men det måste ske i samråd med kommunen. Personen som tar ned träd ska alltid ha försäkring och motorsågskörkort lägst klass B. Om du vill ta ned träd inom ditt arrendeområde ska du skicka en förfrågan till oss. Beskriv vad du vill göra och bifoga alltid bild på området och träden. Skicka din förfrågan till  mark- och exploateringsavdelningen.

Att olovligen ta ner träd på kommunens mark kan klassas som skadegörelse.

 

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.