Avgifter, taxor, för stadsbyggnads- och lantmäterikontoret

Från och med första (1) januari 2021 gäller nya avgifter, taxor och de justeras/uppdateras varje år.

Tidersättning för personal

Tidsersättning används när denna taxa/avgiftsbeskrivning hänvisar till tidsersättning, när sakersättningsrätt saknas eller om förrättning eller åtgärd inte kan avgiftsberäknas utifrån tabellerna med ett rimligt resultat. Stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämnden kan besluta om skälig avgift grundad på tidsersättning. Avgiften beräknas utifrån den arbetstid som krävs för att utföra åtgärden.

Tidsersättning utgår med avgift i kronor per timme. Minsta debiterbara tid är 0,5 timme. Avgiften varierar beroende på löneintervall. Mervärdesskatt tillkommer i de fall uppdragen inte rör myndighetsutövning. Avgifterna anges i kronor.

Tabell 1. Löneintervall (månadslön), kronor Avgift per timme
– 21999 800
22000-27999 940
28000-33900 1 070
34000-39999 1 200
40000-45999 1 340
46000- 1 600
Tillägg för mätutrustning 130

Vill du veta mer om klimatsmart boende, fördelar med att bygga lufttäta hus och lufttäthetstest kan du läsa mer under sidan Hållbart byggande – luft och klimat.

Läs mer om energieffektivt byggande

Företag i Sundsvall som utför provtryckning

Bygglov

 • Alla avgifter anges i kronor
 • Vid areaberäkning utgår nämnden från mätreglerna enligt svensk standard (SS21054:2009). Arean anges i kvadratmeter och förkortas som kvm (bruttoarea (BTA) och öppenarea (OPA)). Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger
 • Det som framförallt påverkar avgifternas storlek är ärendenas komplexitet och kommunens storlek mätt i antalet invånare
 • Avgiften för ett byggnadsprojekt är uppdelad i två delar, en del som täcker lov eller förhandsbesked, en annan del som täcker genomförandeskedet, det vill säga allt från startbesked till slutligt slutbesked. I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om lov, vilket innebär att avgift för startbesked till slutbesked tas ut i förskott. I ett anmälningsärende tas avgift ut först efter beslut om startbesked
 • Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för permanenta lov. Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd, om inget annat anges
 • Om bygget inte genomförs innan bygglovet förfallit och startbesked inte har lämnats återbetalas den förskotterade avgiften för genomförandet om sökanden begär det. En sådan begäran ska göras tidigast då lovet förfaller och senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. Ingen ränta betalas ut. Ingen del av avgift återbetalas om startbesked getts.

Åtgärder som kräver bygglov

I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om lov, vilket innebär att avgift för genomförande tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor.

Tabell 2 a. Åtgärd, lov och genomförande Avgift lov Avgift genomförande Totalt
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuellt kompletterande byggnader i samma ansökan (till exempel garage, carport, växthus samt murar och plank) och markarbeten i direkt anslutning till åtgärderna 13 780 16 130 29 910
Bygga ett nytt enkelt fritidshus på max 50 kvadratmeter 3 980 3 470 7 450
Öppen tillbyggnad (till exempel skärmtak, förstukvist), oavsett storlek 1 630 1 230 2 860
Mindre tillbyggnad max 25 kvadratmeter bruttoarea inklusive eventuella fasadändringar 2 550 2 350 4 900
Större tillbyggnad över 25 kvadratmeter bruttoarea inklusive eventuella fasadändringar 3 980 3 470 7 450
Glasat uterum, oavsett storlek 2 140 1 740 3 880
Bygga ny eller bygga till en komplementbyggnad (till exempel garage, carport eller växthus) på max 50 kvadratmeter bruttoarea, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte 2 140 1 740 3 880
Bygga ny eller bygga till en komplementbyggnad (till exempel garage, carport eller växthus) på 51–100 kvadratmeter bruttoarea, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte 3 980 3 470 7 450
Bygga ny eller bygga till en komplementbyggnad (till exempel garage, carport eller växthus) på över 100 kvadratmeter bruttoarea, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte 5 820 5 210 11 030
Mindre yttre ändring (till exempel omfärgning, låga altaner, glasning av befintlig altan, nytt fönster eller ny dörr) 1 020 820 1 840
Större yttre ändring (till exempel ny balkong, ny takkupa, tilläggsisolering och byte av tak- och fasadmaterial, solpaneler) Flera mindre yttre ändringar 2 550 2 350 4 900
Upplag (till exempel container) 1 630 410 2 040
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten i direkt anslutning till dessa) 1 020 820 1 840
Markförändringar (till exempel schaktning eller uppfyllning) 2 140 820 2 960
Trädfällning (per träd) 1 020 820 1 840
Rivning av hel eller del av byggnad 1 020 820 1 840
Väsentligt ändrad användning av hel eller del av byggnad (inklusive inre ändringar och fasadändringar) 2 550 2 350 4 900
Inreda en ny bostad, inklusive inre ändringar och fasadändringar 1 020 2 550 3 570

Åtgärder som kräver anmälan

Tabell 2 b. Åtgärd, anmälan Avgift lov Avgift anmälan Totalt
Tillbyggnad av huvudbyggnad (Attefall) 4 190 4 190
Tillbyggnad av huvudbyggnad, öppen eller oisolerad (Attefall) 3 170 3 170
Bygga ny komplementbyggnad på småhustomt (Attefall) 2 550 2 550
Bygga nytt komplementbostadshus på småhustomt 8 170 8 170
Ändring av komplementbyggnad till komplementbostadshus, inklusive inre ändringar (Attefall) 2 550 2 550
Inreda en ny bostad i enbostadshus, inklusive inre ändringar 2 550 2 550
Uppföra en eller två takkupor på huvudbyggnad. Bygga till en Attefallsbyggnad (Attefall) 3 370 3 370
Mindre inre ändring i byggnad (till exempel nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, håltagning eller ändrande av bärande konstruktion) 1 840 1 840
Större inre ändring i byggnad (till exempel grundförstärkning eller flera mindre ändringar) 5 210 5 210
Ny installation eller ändring av eldstad 1 530 1 530

Stora volymskapande takkupor och altaner som är höga debiteras som tillbyggnader. Avgiften för genomförandedelen av mycket enkla byggnader/byggnadsverk såsom hallbyggnader, tält, skärmtak, väderskydd, miljöhus, carportar, byggnader, och liknande oinredda konstruktioner debiteras med 50 procent av beloppen i tabell 3a.

Ny- och tillbyggnad

I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om om lov, vilket innebär att avgift för genomförande tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor.

Tabell 3 a. Ny och tillbyggnad, area i kvadratmeter Avgift lov Avgift genomförande Totalt
1-25 2 760 3 170 5 930
26-50 5 510 6 330 11 840
51-100 8 170 9 600 17 770
101-200 10 920 12 760 23 680
201-400 13 680 15 930 29 610
401-700 19 190 22 360 41 550
701-1000 27 360 31 860 59 220
1001-1500 35 530 41 450 76 980
1501-2000 49 210 57 480 106 690
2001-4000 63 000 73 410 136 410
4001-6000 87 500 102 000 189 500
6001-8000 116 190 135 590 251 780
8001-11000 136 810 159 580 296 390
11001-15000 171 020 199 500 370 520
Därutöver för varje påbörjat 5000 intervall 19 190 22 360 41 550

Yttre ändring

I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om lov, vilket innebär att avgift för genomförande tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor.

Tabell 3 b. Åtgärd, yttre ändring Avgift lov Avgift genomförandeskede Totalt
Liten yttre ändring (till exempel inglasning av en till två balkonger, nytt fönster eller dörr, byte av balkongfront, omfärgning av byggnad) 2 760 1 230 3 990
Stor yttre ändring (till exempel takkupor, byte av fasadmaterial och/eller tilläggsisolering, solpaneler, nya eller större balkonger, inglasning av fler än tre balkonger) per byggnad 5 510 6 330 11 840

Inre och övriga ändringar

I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om lov, vilket innebär att avgift för genomförande eller anmälan tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor.

Tabell 3 c. Åtgärd, inre och övriga ändringar Antal kvadratmeter Avgift lov Avgift genomförande eller anmälan Totalt
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. Upp till 100 kvadratmeter 3 980 4 490 8 470
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. 101-500 10 310 11 950 22 260
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. 501-2000 22 970 26 850 49 820
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. 2000-5000 31 860 36 450 68 310
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. 5001-10000 46 050 52 480 98 530
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. Därefter för varje 2000-tal 3 980 4 490 8 470
Mindre inre ändring i lägenhet/lokal (till exempel en av följande; nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, vatten/avlopp och ventilation till exempel vid flytt av kök, enstaka håltagning i bärande konstruktion, installation av trapphiss) per lägenhet/lokal 1 530 1 530
Större inre ändring i lägenhet/lokal (till exempel flera mindre ändringar) 2 960 2 960
Större inre ändring av byggnad (till exempel en av följande; stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i brandskydd, ny eller ändring av hiss) per byggnad 5 210 5 210
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). upp till 100 kvadratmeter 4 490 4 490
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). 101-500 11 950 11 950
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). 502-2000 26 850 26 850
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). 2001-5000 36 450 36 450
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). 5001-10000 52 480 52 480
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). Därefter för varje 2000-tal 4 490 4 490
Underhåll av byggnader med skyddsbestämmelser per byggnad 5 210 5 210
Grundförstärkning (till exempel renovering av gårdsbjälklag) per fastighet 5 210 5 210

Övrigt

I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om lov, vilket innebär att avgift för genomförande eller anmälan tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor.

Tabell 3 d. Åtgärd, övriga Avgift lov Avgift genomförande eller anmälan Totalt
Enklare rivningar (mindre förrådsbyggnader, uthus, carports, cykelförråd med mera) 1 630 1 740 3 370
Större rivningar (till exempel större rivningar såsom flerbostadshus, skolor, kontorsbyggnader och byggnader med miljöfarligt avfall) 3 270 8 270 11 540
Rivningsanmälan (icke lovpliktiga rivningar såsom byggnader utanför detaljplanelagt område och inre rivningar) 3 570 3 570
Parkeringsplats för 1-10 motorfordon 2 140 820 2 960
Parkeringsplats för fler än 10 motorfordon 3 980 1 230 5 210
Enklare plank och murar i direkt anslutning till uteplats 1 020 820 1 840
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten i direkt anslutning till dessa) 3 270 1 230 4 500
Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder <30 meter 4 590 2 960 7 550
Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder >30 meter 7 550 4 900 12 450
Marklov (till exempel schaktning eller fyllning), liten omfattning 2 140 820 2 960
Marklov (till exempel schaktning eller fyllning), större omfattning (till exempel hela fastigheten fylls ut) 2 140 4 900 7 040
Trädfällning (kostnad per antal) 1 020 820 1 840
Upplag (till exempel återvinningsstation eller containrar) per åtgärd 3 570 820 4 390
Stort upplag (till exempel materialgårdar) 4 290 4 290 8 580
Cistern (per styck) 4 290 4 290 8 580
Tunnlar och bergrum 1 530 17 660 19 190
Transformatorstationer, pumpstationer och liknande konstruktioner 3 270 2 960 6 230
Vindkraftverk, radio- och telemaster, torn (inklusive teknikbodar) per styck 8 270 6 230 14 500
Småbåtsbrygga >10 båtar, såväl ponton som fast anlagd), nyanläggande såväl som tillbyggnad 5 210 1 740 6 950
Stora anläggningar på max 2 500 kvadratmeter (till exempel nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor) (avgift för eventuella byggnader tillkommer) 2 760 3 270 6 030
Stora anläggningar på över 2 500 kvadratmeter (till exempel nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor) (avgift för eventuella byggnader tillkommer) 5 510 6 530 12 040
Kolonistuga 2 140 1 740 3 880

I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om om lov, vilket innebär att avgift för genomförande tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor.

Tabell 4. Åtgärd för skylt, vepa och ljusanordning Avgift för lov Avgift genomförande Totalt
Mellanstor skylt (1-5 kvadratmeter), markskylt och markvitrin 2 760 820 3 580
Stor skylt (6-20 kvadratmeter) 5 510 1 230 6 740
Extra stor skylt (mer än 20 kvadratmeter) eller pylon 7 550 1 740 9 290
Skylt, per styck utöver den första (den största skylten räknas som den första) 1 230 1 230
Ljusanordning (till exempel fasadbelysning eller belysning av idrottsplatser) per fastighet 5 510 820 6 330

Avgifterna anges i kronor.

Tabell 5. Övriga avgifter Avgift
Förhandsbesked (positivt och negativt) 9 800
Strandskyddsdispens, ianspråkstagen tomt 4 490
Strandskyddsdispens, nylokalisering 8 980
Villkorsbesked 2 550
Ingripandebesked 2 550
Anståndsbeslut
Avslag på lov, förhandsbesked eller vägrat startbesked Som bifall för motsvarande åtgärd (dock max 20000)
Avvisat ärende 1 230
Återtaget ärende 610
Underrättelse till granne 1 580
Underrättelse till granne 2 – 117
Kungörelse Faktisk annonskostnad
Kungörelse i post- och inrikes tidningar Faktisk annonskostnad

Avgift tas ut med stör av plan- och byggförordningen (2011:338).

Tabell 6. Åtgärd Avgift
Medgivande eller förbud att använda hiss tidsersättning

Nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och gränsutvisning

En nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter. En nybyggnadskarta krävs om stadsbyggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden kan ange riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Avgifterna anges i kronor.

Tabell 7. Nybyggnadskarta Avgift
Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta 8 680
Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med 1999 kvadratmeter 8 680
2000-4999 kvadratmeter 14 400
5000-9999 kvadratmeter 20 220
10000-15000 kvadratmeter 26 040
Tomtyta större än 15000 kvadratmeter tidsersättning
Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar utanför primärkartområdet tidsersättning
Granskning av nybyggnadskarta 580
Komplettering av nybyggnadskarta 2 320
Förhandskopia alternativt preliminär nybyggnadskarta tidsersättning
Övriga åtgärder tidsersättning

Utstakning kan utföras av kommunens personal eller annan med verifierad mätteknisk kunskap som byggherren föreslår. För utstakning debiteras tidsersättning. Mervärdesskatt om 25 procent tillkommer.

Lägeskontroll kan krävas för ny- eller tillbyggnad större än eller lika med 50 kvadratmeter. För lägeskontroll debiteras tidsersättning. Mervärdesskatt om 25 procent tillkommer.

Vid en gränsutvisning görs tillfälliga markeringar som visar fastighetsgränsens sträckning. Gränsvisning är ingen förrättningsåtgärd och är inte rättsligt bindande. För gränsutvisning debiteras tidsersättning. Mervärdesskatt om 25 procent tillkommer.

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Allmänt

 • Stadsbyggnadsnämndens kostnader för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser ska ersättas av den som har nytta av planen. Kostnaden kan variera beroende på arbetets art, komplexitet och omfattning. Kostnaden ersätts normalt genom avgift enligt avtal med en beställare. För gällande planer som inte betalats genom avtal ska planavgiften betalas av den som söker bygglov för åtgärden enligt planen. Planavgiften tas inte ut för nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 kvadratmeter
 • Planavgiften tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. Vid större byggrätter och i större planärenden kan kostnaden delas upp i två eller tre delbetalningar. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov
 • Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt
 • I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat reduceras planavgiften
 • Tidsersättning debiteras i ärenden, som inte går att definiera enligt ovan, till exempel där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för bruttoarea (BTA) eller öppenarea (OPA)
 • Stadsbyggnadsnämnden har rätt att besluta om att öka eller sänka avgifterna om det finns särskilda skäl.

Planprogram

Om kommunen bedömer att det behövs ett planprogram för att underlätta planarbetet, ska stadsbyggnadsnämndens självkostnad för detta läggas till planavgiften. Om ett sådant program har upprättats i förväg ska kostnaden läggas till planavgiften endast om programmet fortfarande är aktuellt och innebär att planarbetet underlättas. Om programmet avser ett större område än planen omfattar och det behövs för fler detaljplaner inom programområdet ska kostnaden för program anpassas efter den nytta fastighetsägarna har för respektive planområde och vad som är skäligt.

Positiva besked debiteras med 100 procent enligt ärendekriterier nedan. Negativa besked debiteras med 60 procent. Avgiften för planbeskedet avräknas till hälften vid tecknande av planavtal.

Tabell 8 a. Enkel åtgärd Avgift
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
 1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 kvadratmeter bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 kvadratmeter eller ändrad markanvändning till något av ovanstående,
 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad användning av samma karaktär,
 3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.
10 210

 

Tabell 8 b. Medelstor åtgärd Avgift
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 15 320

 

Tabell 8 c. Stor åtgärd Avgift
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
 1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 kvadratmeter bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 kvadratmeter markarea eller ändrad markanvändning till något ovanstående,
 2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
10 procent av planavgiften för objektet eller högst 30 630

För nya planer ingår i avgiften kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning. Avgift för planbesked ingår inte. Avgiften anges i kronor och area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea).

Nya planer

Tabell 9 a. Nya planer Avgift
Byggnader och anläggningar inklusive bygglovpliktiga komplementbyggnader som exploatör vill få prövat i planläggningen.
0-49 31 910
50-129 47 850
130-199 63 810
200-299 79 760
300-499 111 670
500-799 159 520
800-1199 207 380
1200-1999 287 140
2000-2999 366 890
3000-3999 446 660
4000-4999 510 470
5000-5999 574 270
6000-7999 677 960
8000-9999 797 610
Från 10000 kvadratmeter 7 960 kronor per 1000 kvadratmeter

Gällande planer

Planavgiften tas ut för planer där fastighetsindelningsbestämmelser införs eller upphävs i syfte att tillåta en förändrad fastighetsindelning i ett område. I de fall planavgiften inte reglerats genom planavtal tas avgift ut i samband med bygglovpliktiga åtgärder. Planavgiften tas endast ut i samband med bygglovpliktiga åtgärder. Planavgiften tas inte ut om bygglov har lämnats i strid med plan (9 kap. 13 § PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL). Planavgift kan dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med en liten avvikelse från planen (tolkningsutrymmet). Avgiften anges i kronor och area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea).

Tabell 9 b. Gällande planer Nybyggnad avgift Tillbyggnad avgift
Byggnader och anläggningar inklusive bygglovspliktiga komplementbyggnader. Gällande nybyggnad och tillbyggnad.
0-49 31 910 13 670
50-129 47 850 20 510
130-199 63 810 27 340
200-299 79 760 34 180
300-499 111 670 47 850
500-799 159 520 68 370
800-1199 207 380 88 880
1200-1999 287 140 123 060
2000-2999 366 900 157 240
3000-3999 446 660 191 430
4000-4999 510 470 218 770
5000-5999 574 270 246 120
6000-7999 677 960 290 560
8000-9999 797 610 341 830
Från 10000 kvadratmeter +7 960 kr per 1000 kvadratmeter +3 420 kr per 1000 kvadratmeter

Övriga planavgifter

Tabell 9 c. Övriga planavgifter Avgift
Områdesbestämmelser tidsersättning
Planprogram tidsersättning
Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser (äldre fastighetsplan, tomtindelningsbestämmelser).
Förenklat planförfarande (5 kap. 38 c § PBL). Inga andra bestämmelser ändras.
En eller ett fåtal fastigheter.
tidsersättning

Nyttjanderätt, försäljning och övriga uppdrag

Uppdrag kan beröra olika områden inom lantmäterikontorets verksamhet. Omfattningen kan vara större eller mindre men kräver normalt någon form av utredningsinsats. Avgifterna baseras i huvudsak på privaträttslig grund (den del av juridiken som berör förhållanden mellan privatpersoner och organisationer, företag med flera). Sundsvalls kommuns geografiska information är upphovsrättsskyddad. Vid användning av kommunens kartor som underlag för annan information, kartframställning, projektering, exploatering med mera ska du betala en avgift för att du använder dessa kartor. Avgiften du ska betala, den så kallade nyttjanderättsavgiften, gäller för ett aktuellt projekt per gång. Det innebär till exempel att du endast kan använda en av kommunens kartor vid ett exploateringsprojekt och att du behöver betala en ny avgift om du har ytterligare ett projekt även om det geografiska området är detsamma, om det inte finns en annan överenskommelse med kommunen.

Du får inte heller överlåta materialet till någon annan användare utan att ha gjort en överenskommelse med kommunen. När en primärkarta används kontinuerligt upprättas i vanliga fall ett avtal med användaren (ett geodataavtal) eller om det gäller användande av andra kartverk (ett licensavtal). Ett avtal kan även tecknas vid större beställningar av digital bas. Anbudsförfarande används om det inte finns information i tabellerna.

Avgift tas ut dels för rätten att använda materialet, dels för arbetet med att ta fram materialet. Mervärdesskatt tillkommer: 6 procent vad gäller tryckta och kopierade produkter och 25 procent för databasuttag.

Rätten att använda, så kallad nyttjanderätt, av digital primärkarta/baskarta

Minsta avgift är 1300 kronor. Arean mäts i hektar. Avgiften anges i kronor.

Tabell 10 a. Areal 0-10 ha 11-100 ha 101-500 ha
Tätbebyggelse 1 330 306 153
Grundkarta/aktualiserad primärkarta
Vid inmätning tillkommer timersättning för personal enligt tabell 1 som anges i början på webbplatsen, se ovan
1 330 306 153
3D stadsmodell digital
Byggnader med takkonstruktion 368
Byggnadskuber 265
Terrängmodeller, ytor 317
Höjdgitter 265

Rätten att använda, så kallad nyttjanderätt, av andel information i primärkartan/baskartan

Tabell 10 b. Innehåll Informationsandel (i procent)
Fastigheter 30
Byggnader och övriga topografiska objekt 30
Höjder och stomnät 20
Vägar, vägdetaljer, järnvägar 20
All information 100

Snedbild/fotografi

Avgiften anges i kronor.

Tabell 10 c. Snedbild/fotografi, per styck Avgift
Kommersiellt bruk (digital bild) 1020
Privat bruk (digital bild) 255

Kopior och utskrifter av kartor

Var och en har rätt att få ta del av av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda hos en kommun. Kostnaden för att få kopior och/eller utskrifter av allmänna handlingar finns beskriven i “Sundsvalls kommuns taxa för kopior av allmänna handlingar”, antagen av kommunfullmäktige 2016-02-29 § 27. Avgifter/taxor som beskrivs nedan för lantmäterikontoret ryms inte inom avgifter/taxor för den av kommunfullmäktige antagna taxan för allmänna handlingar.

Avgifter/taxor gäller oavsett vilken metod som används (analogt eller digitalt) och gäller även för kopiering av material som som levereras digitalt. Med kopia likställs digital fil i pdf-format eller rasterformat, till exempel jpg och TIFF. Förvärv av kopior enligt avgiften/taxan nedan innebär inte att det är fritt att använda kartinformation som är skyddad enligt lag (160:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Avgift anges i kronor. När materialet skickas per post tillkommer en expeditionsavgift om 80 kronor. Mervärdesskatt om 6 procent tillkommer.

Tabell 10 d. Produkt A4 A3 A2 A1 A0
Avgift per sida 41 61 204 296 347

Ett geodetiskt stomnät är ett nät av punkter som är lägesbestämda genom beräkning och mätningar av vinklar, höjdskillnader och avstånd mellan punkterna. Stompunkterna används vid mätning i samband med all kartläggning i staden.

Avgiften anges i kronor. Mervärdesskatt om 25 procent tillkommer.

Tabell 11. Produkt Punkter Avgift
Koordinatförteckning – stompunkter, arbetskostnad tillkommer Första punkten 245
Koordinatförteckning – stompunkter, arbetskostnad tillkommer Tillägg per punkt utöver den första 133

Avgiften anges i kronor. Mervärdesskatt om 25 procent tillkommer.

Tabell 12. Övriga uppdrag Avgift
Fastighetsförteckning tidersättning
Övriga fastighetsrättsliga uppdrag, utredningar med mera tidersättning
Värdeintyg för lagfart tidersättning
Servitutavtal och nyttjanderättsavtal tidersättning
Lagfartsansökan tidersättning
Kombination av värdeintyg för lagfart och lagfartsansökan tidersättning
Kart- och GIS-uppdrag tidersättning
Mät- och beräkningstjänster tidersättning

Upplåtelse av offentlig plats

På grund av rådande Coronasituation, våren 2020, har Sundsvalls kommun beslutat att slopa avgifterna för upplåtelse av mark för uteserveringar under 2020.

Inom detaljplanelagt område med kommunalt huvudmannaskap sker upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen (1993:1617), genom tillstånd av polismyndighet. Polismyndigheten inhämtar yttrande från kommunen, som har vetorätt. Enligt den kommunala avgiftslagen (195:259) (KAL) har kommunen rätt att ta ut avgift för upplåtelsen. Utöver det har kommunen rätt att ta ut avgift för torgplats, så kallat salutorg. Utanför detaljplanelagt område tecknas separata avtal. När kommunen upplåter offentlig plats eller ett område som kommunen jämställt med en sådan plats är den avgift som anges den normala avgiften. Avvikelse kan ske om särskilda skäl gäller. Vissa upplåtelser är avgiftsbefriade, se tabell 13 f.

Stadsbyggnadsnämnden har rätt att upplåta offentlig plats eller ett område som kommunen jämställt med en sådan plats för att lägga ned vatten-, avlopps-, värme-, el-, tele- och TV-ledningar och ta ut avgift enligt separata avtal med respektive ledningshavare.

Ansökan om tillstånd för att få använda offentlig plats (exklusive torghandelsplats) söks hos polismyndigheten. I det aktuella tillståndet framgår det vilka villkor som följer med upplåtelsen av platsen, exempelvis hur eventuella skador ska repareras, hur avspärrningar av ett område ska ordnas och hur det får skyltas kopplat till området. Fastighetsområdet är undantaget skatteplikt enligt 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200) (ML). Undantaget omfattar inte de upplåtelser som anges i 3 §. Det innebär att till exempel utrymmen för reklam och annonsering på fastigheter omfattas av mervärdesskatt.

Karta över zoner

I tabellerna hänvisas till zoner (områden) som du kan se i kartan nedan. Zon 1 är markerad i rosa, zon 4 i orange och övriga områden i kommunen betecknas som ytterområden.

Tabell 13 a. Försäljning Avgift
Mindre kiosk med enstaka sortiment* 30 890 kronor per plats och år, 2 570 per månad
Fristående korvstånd och dylikt 21 380 kronor per plats och år, 1 780 per månad
Stora torget, torghandelsplatser enligt lokala ordningsföreskrifter 11 640 kronor per år, 1 520 per månad, 364 kronor per dag
Torghandelsplatser på kommunens mark i ytterområdena Kvissleby, Njurunda, Matfors, Stöde, Kovland 760 kronor per månad, 189 kronor per dag

* Större kiosk med brett sortiment regleras genom separat avtal.

Tabell 13 b. Annat merkantilt (kommersiellt) ändamål
För reklamupplåtelse tillkommer mervärdeskatt om 25 procent*

Avgift
Permanenta reklamanordningar (affischpelare, reklamtavlor, reklamvitrin, skyltskåp och övrig reklam) Zon 1 och 4: 1 680 kronor per kvadratmeter affischyta per år
Ytterområde: 970 kronor per kvadratmeter per år
Digital reklamskylt Regleras i separat avtal
Trottoarpratare Zon 1 och 4: 890 kronor per år
Ytterområde: 440 kronor per år

*Upplåtelse av utrymme för reklam och annonsering på fastigheter omfattas av skatteplikt i enlighet med 3 kap. 3 § 1 st. 7 p. ML (Mervärdesskattelag).

Tabell 13 c. Evenemang och sammankomster

Vid evenemang och sammankomster utanför zon 1 och 4 reduceras avgiften/taxan med 50 procent.

Avgift, kommersiellt syfte Avgift, icke kommersiellt syfte
Uppställning av större utställningsvagn (gäller enbart vid evenemang) 3 600 kronor per dag 2 180 kronor per dag
Uppställning av mindre utställningsvagn (gäller enbart vid evenemang) 2 180 kronor per dag 810 kronor per dag
Uppställning av buss (gäller enbart vid evenemang) 2 900 kronor per dag 1 490 kronor per dag
Användande av yta/mark 0-50 kvadratmeter 1 420 kronor per dag 810 kronor per dag
Användande av yta/mark 51-100 kvadratmeter 2 230 kronor per dag 810 kronor per dag
Användande av yta/mark 101-200 kvadratmeter 2 940 kronor per dag 1 520 kronor per dag
Användande av yta/mark samt marknader större än 200 kvadratmeter 3 600 kronor per dag 2 180 kronor per dag
Konserter och event med inträde
Uppbyggnad och nedtagning
6 kronor per kvadratmeter och dag
3 kronor per kvadratmeter och dag

 

Tabell 13 d. Övriga ändamål Zon 1 Zon 4 Ytterområde Avgift övrigt
Upplag, bodar, provisoriska byggnader, byggnadsställningar, lyftkranar med mera (minimiavgift 1000 kronor). Område upp till 100 kvadratmeter.

På mark avsedd för parkering tillkommer alltid avgift som motsvarar inkomstbortfallet för uthyrning av parkeringsplats.

82 kronor per kvadratmeter och månad 71 kronor per kvadratmeter och månad 41 kronor per kvadratmeter och månad På område över 100 kvadratmeter tillkommer 18 kronor per kvadratmeter och månad
Takskottning. Avstängning för snöupplag
Akut åtgärd max 24 timmar. Efter 24 timmar krävs polistillstånd (minimiavgift 1000 kr)

På mark avsedd för parkering tillkommer alltid avgift som motsvarar inkomstbortfallet för uthyrning av parkeringsplats.

82 kronor per kvadratmeter och månad 71 kronor per kvadratmeter och månad 41 kronor per kvadratmeter och månad Om lokal trafikföreskrift krävs tillkommer en avgift för detta om 710 kronor
Uteservering med utskänkningstillstånd 77 kronor per kvadratmeter och månad 66 kronor per kvadratmeter och månad 36 kronor per kvadratmeter och månad
Uteservering utan utskänkningstillstånd 56 kronor per kvadratmeter och månad 46 kronor per kvadratmeter och månad 31 kronor per kvadratmeter och månad
Byggnad, exempelvis verandor med tillfälligt bygglov 123 kronor per kvadratmeter och månad
Övriga anordningar med tillfälligt bygglov 82 kronor per kvadratmeter och månad
Container/byggsäckar

På mark avsedd för parkering tillkommer alltid avgift som motsvarar inkomstbortfallet för uthyrning av parkeringsplats.

510 kronor per styck per vecka

 

Tabell 13 e. Skador på träd Avgift
För skador på träd ska kommunen ersättas. Med skador avses skador på rötter, stam och krona. Ersättningsbeloppet på skadat träd beräknas utifrån senaste versionen av Alnarpsmodellen – ekonomisk värdering av träd

 

Tabell 13 f. Avgiftsbefriade upplåtelser Avgift
Aktiviteter med politiskt innehåll. Apellmöten
Information om föreningsverksamhet och uppställning av bord eller liknande i mindre omfattning
Föreningsaktivitet/uppvisning/prova på (utan inträde/avgift)
Demonstrationståg, marscher, korteger, löpartävlingar och liknande
Lotterier anordnade av ideella föreningar
Skolungdomars försäljning av bröd och liknande
Stora torget, torghandelsplatser (egenproducerade varor, hantverk, bröd, bär, grönsaker, kransar med mera)
Loppis och bakluckeloppis

Tabell 14. Elpriser beroende på ärende Avgift
Kiosk 1 000 kronor per månad
Korvvagn 790 kronor per månad
Torgplats 31 kronor per dag
Restaurangtält 1 530 kronor per dag
Affischvitrin 770 kronor per månad
Buss 184 kronor per dag
Utställningsvagn (mindre) 184 kronor per dag
Utställningsvagn (större) 230 kronor per dag
Konserter, elavläsning sker före och efter arrangemang Faktisk kostnad

Tillstånd/dispenser som avser trafik och transporter

Ärenden om tillstånd eller dispenser, undantag, från meddelade föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer behandlas av stadsbyggnadsnämnden enligt 1 § lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor (LTN). Rätt att ta ut avgift av sökande i sådana ärenden grundas på 4-5 §§ LTN. Vid förtursärenden tas en förhöjd avgift ut. Kommunen har möjlighet att ta ut avgiften i förskott.

En hanteringsavgift tas ut för ansökningar om tillstånd eller dispenser, undantag, från meddelade föreskrifter om trafik och transporter enligt följande:

 • att få framföra tunga, breda och långa transporter inom kommunen,
 • att få framföra fordon samt parkera inom kommunen i strid mot gällande lokala trafikföreskrifter.

Tillstånd för rörelsehindrade att utnyttja särskilda uppställningsplatser för fordon är avgiftsfritt.

Avgifterna anges i kronor.

Tabell 15. Vilket typ av ärende Normalt Förtur < 2 dagar
Ansökningsavgift tillstånd för utplacering av farthinder

Reflexer till två blomlådor

Endast reflexer som erbjuds av kommunen får användas. Detta gäller för att samtliga blomlådor ska ha reflexer av lika storlek och reflexrgrad.

710

1 020

 

Tung transport 1 380 2 760
Bred transport max 450 centimeter 710 1 430
Bred transport över 450 centimeter 1 380 2 760
Lång transport max 35 meter 710 1 430
Lång transport över 35 meter 1 380 2 760
Övriga kombinationer 1 380 2 760
Trafik- och parkeringstillstånd. Dispenser, undantag, från lokala trafikföreskrifter.

Avgift tas inte ut för trafik- och parkeringstillstånd vi upplåtelseärenden för evenemang

710

 

Trafik- och parkeringstillstånd privatperson i samband med flytt. Max ett tillstånd per privatperson och år
Handikapparkeringstillstånd

Avgifter som avser parkering

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för parkering för att ordna trafiken enligt 2 § lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, med mera. Med stöd av trafikförordningen (1998:1276) och lokala trafikföreskrifter kan kommunen besluta om villkor för parkering. Felparkeringsavgifter tas ut med stöd av lag (1976:2016) och förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter.

Reglering om ersättning för flytt av fordon finns i lag (1982:129) och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. I avgiften ingår transport, förvaring och tillsyn, skrotning eller undanskaffande, värdering och kungörelse om flyttning av fordonet.

Maxtaxa för parkeringsavgift

Maxtaxan anger den högsta timtaxa som stadsbyggnadsnämnden kan besluta om.

Tabell 16 a. Parkeringsavgift Avgift
Maxtaxa för parkeringsavgift 41 kronor per timme

Felparkeringsavgifter

Lagrum nedan syftar till trafikförordningen. Avgifterna anges i kronor och gäller per tillfälle.

Tabell 16 b. Felparkering Avgift
Stannat eller parkerat för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §) 1 200
Stannat eller parkerat på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 1 000
Stannat eller parkerat på eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart (3 kap. 53 §) 1 000
Stannat eller parkerat inom område med förbud att stanna eller parkera 1 000
Stannat eller parkerat på plats med förbud att stanna eller parkera 1 000
Övriga överträdelsepunkter 800
Parkerat längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag (3 kap. 49 a §) 500
Parkerat utan att giltig p-biljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49. a §) 500
Parkerat utan att tiden på p-skiva eller motsvarande har ställts in (3 kap. 49. a §) 500
Parkerat på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 500
Parkerat längre än tillåten tid 500

Flyttning av fordon

Tabell 16 c. Flyttning Avgift
Flyttning av fordon Faktisk kostnad

Vite (böter), som avser grävtillstånd och trafikanordningsplan

För arbete utan godkänt grävtillstånd och/eller trafikanordningsplan (TA-plan) tas vite (böter) ut. Det beror på att grävning och schaktning kan påverka trafikflöden, trafiksäkerhet, framkomlighet och att gator skadas. Vite (böter) kopplat till grävtillstånd och trafikanordningsplan tas också ut om anmärkning inte följs, när återställning inte sker inom föreskriven tid eller när återställningen inte är korrekt.

Vite, böter, grävtillstånd och/eller trafikförordningsplan Avgift
Vite för arbete utan godkänt grävtillstånd och/eller trafikförordningsplan 20 420 kronor per påpekande
Vite vid ej åtgärdad anmärkning inom föreskriven tid 5 110 kronor per påpekande
Vite vid ej återställd eller felaktig återställning inom föreskriven tid 10 210 kronor per påpekande

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.