Avgifter, taxor, för stadsbyggnads- och lantmäterikontoret

Från och med första (1) april 2020 gäller nya avgifter, taxor och de justeras/uppdateras varje år.

Tidersättning för personal

Tidsersättning används när denna taxa/avgiftsbeskrivning hänvisar till tidsersättning, när sakersättningsrätt saknas eller om förrättning eller åtgärd inte kan avgiftsberäknas utifrån tabellerna med ett rimligt resultat. Stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämnden kan besluta om skälig avgift grundad på tidsersättning. Avgiften beräknas utifrån den arbetstid som krävs för att utföra åtgärden.

Kvadratmeter förkortas i texten som kvm.

Tidsersättning utgår med avgift i kronor per timme. Minsta debiterbara tid är 0,5 timme. Avgiften varierar beroende på löneintervall. Mervärdesskatt tillkommer i de fall uppdragen inte rör myndighetsutövning. Avgifterna anges i kronor.

Tabell 1. Löneintervall (månadslön), kronor Avgift per timme
– 21999 800
22000-27999 940
28000-33900 1 070
34000-39999 1 200
40000-45999 1 340
46000- 1 600
Tillägg för mätutrustning 130

Bygglov

 • Alla avgifter anges i kronor.
 • Vid areaberäkning utgår nämnden från mätreglerna enligt svensk standard (SS21054:2009). Arean anges i kvadratmeter och förkortas som kvm (bruttoarea (BTA) och öppenarea (OPA)). Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger.
 • Det som framförallt påverkar avgifternas storlek är ärendenas komplexitet och kommunens storlek mätt i antalet invånare.
 • Avgiften för ett byggnadsprojekt är uppdelad i två delar, en del som täcker lov eller förhandsbesked, en annan del som täcker genomförandeskedet, det vill säga allt från startbesked till slutligt slutbesked. I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om lov, vilket innebär att avgift för startbesked till slutbesked tas ut i förskott. I ett anmälningsärende tas avgift ut först efter beslut om startbesked.
 • Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för permanenta lov. Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd, om inget annat anges.
 • Om bygget inte genomförs innan bygglovet förfallit och startbesked inte har lämnats återbetalas den förskotterade avgiften för genomförandet om sökanden begär det. En sådan begäran ska göras tidigast då lovet förfaller och senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. Ingen ränta betalas ut. Ingen del av avgift återbetalas om startbesked getts.

Åtgärder som kräver bygglov

I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om lov, vilket innebär att avgift för genomförande tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor.

Tabell 2 a. Åtgärd, lov och genomförande Avgift lov Avgift genomförande Totalt
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuellt kompletterande byggnader i samma ansökan (till exempel garage, carport, växthus samt murar och plank) och markarbeten i direkt anslutning till åtgärderna 13 500 15 800 29 300
Bygga ett nytt enkelt fritidshus på max 50 kvm 3 900 3 400 7 300
Öppen tillbyggnad (till exempel skärmtak, förstukvist), oavsett storlek 1 600 1 200 2 800
Mindre tillbyggnad max 25 kvm bruttoarea inklusive eventuella fasadändringar 2 500 2 300 4 800
Större tillbyggnad över 25 kvm bruttoarea inklusive eventuella fasadändringar 3 900 3 400 7 300
Glasat uterum, oavsett storlek 2 100 1 700 3 800
Bygga ny eller bygga till en komplementbyggnad (till exempel garage, carport eller växthus) på max 50 kvm bruttoarea, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte 2 100 1 700 3 800
Bygga ny eller bygga till en komplementbyggnad (till exempel garage, carport eller växthus) på 51–100 kvm bruttoarea, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte 3 900 3 400 7 300
Bygga ny eller bygga till en komplementbyggnad (till exempel garage, carport eller växthus) på över 100 kvm bruttoarea, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte 5 700 5 100 10 800
Mindre yttre ändring (till exempel omfärgning, låga altaner, glasning av befintlig altan, nytt fönster eller ny dörr) 1 000 800 1 800
Större yttre ändring (till exempel ny balkong, ny takkupa, tilläggsisolering och byte av tak- och fasadmaterial, solpaneler) Flera mindre yttre ändringar 2 500 2 300 4 800
Upplag (till exempel container) 1 600 400 2 000
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten i direkt anslutning till dessa) 1 000 800 1 800
Markförändringar (till exempel schaktning eller uppfyllning) 2 100 800 2 900
Trädfällning (per träd) 1 000 800 1 800
Rivning av hel eller del av byggnad 1 000 800 1 800
Väsentligt ändrad användning av hel eller del av byggnad (inklusive inre ändringar och fasadändringar) 2 500 2 300 4 800
Inreda en ny bostad, inklusive inre ändringar och fasadändringar 1 000 2 500 3 500

Åtgärder som kräver anmälan

Tabell 2 b. Åtgärd, anmälan Avgift lov Avgift anmälan Totalt
Tillbyggnad av huvudbyggnad (Attefall) 4 100 4 100
Tillbyggnad av huvudbyggnad, öppen eller oisolerad (Attefall) 3 100 3 100
Bygga ny komplementbyggnad på småhustomt (Attefall) 2 500 2 500
Bygga nytt komplementbostadshus på småhustomt 8 000 8 000
Ändring av komplementbyggnad till komplementbostadshus, inklusive inre ändringar (Attefall) 2 500 2 500
Inreda en ny bostad i enbostadshus, inklusive inre ändringar 2 500 2 500
Uppföra en eller två takkupor på huvudbyggnad. Bygga till en Attefallsbyggnad (Attefall) 3 300 3 300
Mindre inre ändring i byggnad (till exempel nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, håltagning eller ändrande av bärande konstruktion) 1 800 1 800
Större inre ändring i byggnad (till exempel grundförstärkning eller flera mindre ändringar) 5 100 5 100
Ny installation eller ändring av eldstad 1 500 1 500

Stora volymskapande takkupor och altaner som är höga debiteras som tillbyggnader. Avgiften för genomförandedelen av mycket enkla byggnader/byggnadsverk såsom hallbyggnader, tält, skärmtak, väderskydd, miljöhus, carportar, byggnader, och liknande oinredda konstruktioner debiteras med 50 procent av beloppen i tabell 3a.

Ny- och tillbyggnad

I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om om lov, vilket innebär att avgift för genomförande tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor.

Tabell 3 a. Ny och tillbyggnad, area i kvadratmeter Avgift lov Avgift genomförande Totalt
1-25 2 700 3 100 5 800
26-50 5 400 6 200 11 600
51-100 8 000 9 400 17 400
101-200 10 700 12 500 23 200
201-400 13 400 15 600 29 000
401-700 18 800 21 900 40 700
701-1000 26 800 31 200 58 000
1001-1500 34 800 40 600 75 400
1501-2000 48 200 56 300 104 500
2001-4000 61 700 71 900 133 600
4001-6000 85 700 99 900 185 600
6001-8000 113 800 132 800 246 600
8001-11000 134 000 156 300 290 300
11001-15000 167 500 195 400 362 900
Därutöver för varje påbörjat 5000 intervall 18 800 21 900 40 700

Yttre ändring

I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om lov, vilket innebär att avgift för genomförande tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor.

Tabell 3 b. Åtgärd, yttre ändring Avgift lov Avgift genomförandeskede Totalt
Liten yttre ändring (till exempel inglasning av en till två balkonger, nytt fönster eller dörr, byte av balkongfront, omfärgning av byggnad) 2 700 1 200 3 900
Stor yttre ändring (till exempel takkupor, byte av fasadmaterial och/eller tilläggsisolering, solpaneler, nya eller större balkonger, inglasning av fler än tre balkonger) per byggnad 5 400 6 200 11 600

Inre och övriga ändringar

I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om lov, vilket innebär att avgift för genomförande eller anmälan tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor. Kvadratmeter förkortas som kvm.

Tabell 3 c. Åtgärd, inre och övriga ändringar Antal kvadratmeter Avgift lov Avgift genomförande eller anmälan Totalt
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. Upp till 100 kvm 3 900 4 400 8 300
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. 101-500 kvm 10 100 11 700 21 800
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. 501-2000 kvm 22 500 26 300 48 800
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. 2000-5000 kvm 31 200 35 700 66 900
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. 5001-10000 45 100 51 400 96 500
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. Därefter för varje 2000-tal 3 900 4 400 8 300
Mindre inre ändring i lägenhet/lokal (till exempel en av följande; nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, vatten/avlopp och ventilation till exempel vid flytt av kök, enstaka håltagning i bärande konstruktion, installation av trapphiss) per lägenhet/lokal 1 500 1 500
Större inre ändring i lägenhet/lokal (till exempel flera mindre ändringar) 2 900 2 900
Större inre ändring av byggnad (till exempel en av följande; stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i brandskydd, ny eller ändring av hiss) per byggnad 5 100 5 100
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). upp till 100 kvm 4 400 4 400
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). 101-500 kvm 11 700 11 700
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). 502-2000 kvm 26 300 26 300
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). 2001-5000 kvm 35 700 35 700
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). 5001-10000 kvm 51 400 51 400
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). Därefter för varje 2000-tal 4 400 4 400
Underhåll av byggnader med skyddsbestämmelser per byggnad 5 100 5 100
Grundförstärkning (till exempel renovering av gårdsbjälklag) per fastighet 5 100 5 100

Övrigt

I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om lov, vilket innebär att avgift för genomförande eller anmälan tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor.

Tabell 3 d. Åtgärd, övriga Avgift lov Avgift genomförande eller anmälan Totalt
Enklare rivningar (mindre förrådsbyggnader, uthus, carports, cykelförråd med mera) 1 600 1 700 3 300
Större rivningar (till exempel större rivningar såsom flerbostadshus, skolor, kontorsbyggnader och byggnader med miljöfarligt avfall) 3 200 8 100 11 300
Rivningsanmälan (icke lovpliktiga rivningar såsom byggnader utanför detaljplanelagt område och inre rivningar) 3 500 3 500
Parkeringsplats för 1-10 motorfordon 2 100 800 2 900
Parkeringsplats för fler än 10 motorfordon 3 900 1 200 5 100
Enklare plank och murar i direkt anslutning till uteplats 1 000 800 1 800
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten i direkt anslutning till dessa) 3 200 1 200 3 300
Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder <30 meter 4 500 2 900 7 400
Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder >30 meter 7 400 4 800 12 200
Marklov (till exempel schaktning eller fyllning), liten omfattning 2 100 800 2 900
Marklov (till exempel schaktning eller fyllning), större omfattning (till exempel hela fastigheten fylls ut) 2 100 4 800 6 900
Trädfällning (kostnad per antal) 1 000 800 1 800
Upplag (till exempel återvinningsstation eller containrar) per åtgärd 3 500 800 4 300
Stort upplag (till exempel materialgårdar) 4 200 4 200 8 400
Cistern (per styck) 4 200 4 200 8 400
Tunnlar och bergrum 1 500 17 300 18 800
Transformatorstationer, pumpstationer och liknande konstruktioner 3 200 2 900 6 100
Vindkraftverk, radio- och telemaster, torn (inklusive teknikbodar) per styck 8 100 6 100 14 200
Småbåtsbrygga >10 båtar, såväl ponton som fast anlagd), nyanläggande såväl som tillbyggnad 5 100 1 700 6 800
Stora anläggningar på max 2 500 m2 (till exempel nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor) (avgift för eventuella byggnader tillkommer) 2 700 3 200 5 900
Stora anläggningar på över 2 500 m2 (till exempel nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor) (avgift för eventuella byggnader tillkommer) 5 400 6 400 11 800
Kolonistuga 2 100 1 700 3 800

I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om om lov, vilket innebär att avgift för genomförande tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor. Kvadratmeter förkortas som kvm.

Tabell 4. Åtgärd för skylt, vepa och ljusanordning Avgift för lov Avgift genomförande Totalt
Mellanstor skylt (1-5 kvm), markskylt och markvitrin 2 700 800 3 500
Stor skylt (6-20 kvm) 5 400 1 200 6 600
Extra stor skylt (mer än 20 kvm) eller pylon 7 400 1 700 9 100
Skylt, per styck utöver den första (den största skylten räknas som den första) 1 200 1 200
Ljusanordning (till exempel fasadbelysning eller belysning av idrottsplatser) per fastighet 5 400 800 6 200

Avgifterna anges i kronor.

Tabell 5. Övriga avgifter Avgift
Förhandsbesked (positivt och negativt) 9 600
Strandskyddsdispens, ianspråkstagen tomt 4 400
Strandskyddsdispens, nylokalisering 8 800
Villkorsbesked 2 500
Ingripandebesked 2 500
Anståndsbeslut
Avslag på lov, förhandsbesked eller vägrat startbesked Som bifall för motsvarande åtgärd (dock max 20000)
Avvisat ärende 1 200
Återtaget ärende 600
Underrättelse till granne 1 570
Underrättelse till granne 2 – 115
Kungörelse Faktisk annonskostnad
Kungörelse i post- och inrikes tidningar Faktisk annonskostnad

Avgift tas ut med stör av plan- och byggförordningen (2011:338).

Tabell 6. Åtgärd Avgift
Medgivande eller förbud att använda hiss tidsersättning

Nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och gränsutvisning

En nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter. En nybyggnadskarta krävs om stadsbyggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden kan ange riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Avgifterna anges i kronor.

Tabell 7. Nybyggnadskarta Avgift
Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta 8 500
Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med 1999 kvm. 8 500
2000-4999 kvm 14 100
5000-9999 kvm 19 800
10000-15000 kvm 25 500
Tomtyta större än 15000 kvm tidsersättning
Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar utanför primärkartområdet tidsersättning
Granskning av nybyggnadskarta 570
Komplettering av nybyggnadskarta 2 270
Förhandskopia alternativt preliminär nybyggnadskarta tidsersättning
Övriga åtgärder tidsersättning

Utstakning kan utföras av kommunens personal eller annan med verifierad mätteknisk kunskap som byggherren föreslår. För utstakning debiteras tidsersättning. Mervärdesskatt om 25 procent tillkommer.

Lägeskontroll kan krävas för ny- eller tillbyggnad större än eller lika med 50 kvm. För lägeskontroll debiteras tidsersättning. Mervärdesskatt om 25 procent tillkommer.

Vid en gränsutvisning görs tillfälliga markeringar som visar fastighetsgränsens sträckning. Gränsvisning är ingen förrättningsåtgärd och är inte rättsligt bindande. För gränsutvisning debiteras tidsersättning. Mervärdesskatt om 25 procent tillkommer.

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Allmänt

 • Stadsbyggnadsnämndens kostnader för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser ska ersättas av den som har nytta av planen. Kostnaden kan variera beroende på arbetets art, komplexitet och omfattning. Kostnaden ersätts normalt genom avgift enligt avtal med en beställare. För gällande planer som inte betalats genom avtal ska planavgiften betalas av den som söker bygglov för åtgärden enligt planen. Planavgiften tas inte ut för nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 kvadratmeter.
 • Planavgiften tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. Vid större byggrätter och i större planärenden kan kostnaden delas upp i två eller tre delbetalningar. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov.
 • Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt.
 • I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat reduceras planavgiften.
 • Tidsersättning debiteras i ärenden, som inte går att definiera enligt ovan, till exempel där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för bruttoarea (BTA) eller öppenarea (OPA).
 • Stadsbyggnadsnämnden har rätt att besluta om att öka eller sänka avgifterna om det finns särskilda skäl.

Planprogram

Om kommunen bedömer att det behövs ett planprogram för att underlätta planarbetet, ska stadsbyggnadsnämndens självkostnad för detta läggas till planavgiften. Om ett sådant program har upprättats i förväg ska kostnaden läggas till planavgiften endast om programmet fortfarande är aktuellt och innebär att planarbetet underlättas. Om programmet avser ett större område än planen omfattar och det behövs för fler detaljplaner inom programområdet ska kostnaden för program anpassas efter den nytta fastighetsägarna har för respektive planområde och vad som är skäligt.

Positiva besked debiteras med 100 procent enligt ärendekriterier nedan. Negativa besked debiteras med 60 procent. Avgiften för planbeskedet avräknas till hälften vid tecknande av planavtal. Kvadratmeter förkortas som kvm.

Tabell 8 a. Enkel åtgärd Avgift
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
 1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 kvm bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 kvm eller ändrad markanvändning till något av ovanstående,
 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad användning av samma karaktär,
 3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.
10 000

 

Tabell 8 b. Medelstor åtgärd Avgift
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 15 000

 

Tabell 8 c. Stor åtgärd Avgift
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
 1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 kvm bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 kvm markarea eller ändrad markanvändning till något ovanstående,
 2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
10 procent av planavgiften för objektet eller högst 30 000

För nya planer ingår i avgiften kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning. Avgift för planbesked ingår inte. Avgiften anges i kronor och area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea). Kvadratmeter förkortas som kvm.

Nya planer

Tabell 9 a. Nya planer Avgift
Byggnader och anläggningar inklusive bygglovpliktiga komplementbyggnader som exploatör vill få prövat i planläggningen.
0-49 31 250
50-129 46 870
130-199 62 500
200-299 78 120
300-499 109 370
500-799 156 240
800-1199 203 110
1200-1999 281 230
2000-2999 359 350
3000-3999 437 470
4000-4999 499 970
5000-5999 562 460
6000-7999 664 020
8000-9999 781 200
Från 10000 kvm 7 800 kronor per 1000 kvm

Gällande planer

Planavgiften tas ut för planer där fastighetsindelningsbestämmelser införs eller upphävs i syfte att tillåta en förändrad fastighetsindelning i ett område. I de fall planavgiften inte reglerats genom planavtal tas avgift ut i samband med bygglovpliktiga åtgärder. Planavgiften tas endast ut i samband med bygglovpliktiga åtgärder. Planavgiften tas inte ut om bygglov har lämnats i strid med plan (9 kap. 13 § PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL). Planavgift kan dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med en liten avvikelse från planen (tolkningsutrymmet). Avgiften anges i kronor och area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea).

Tabell 9 b. Gällande planer Nybyggnad avgift Tillbyggnad avgift
Byggnader och anlägningar inklusive bygglovspliktiga komplementbyggnader. Gällande nybyggnad och tillbyggnad.
0-49 31 250 13 390
50-129 46 870 20 090
130-199 62 500 26 780
200-299 78 120 33 480
300-499 109 370 46 870
500-799 156 240 66 960
800-1199 203 110 87 050
1200-1999 281 230 120 530
2000-2999 359 350 154 010
3000-3999 437 470 187 490
4000-4999 499 970 214 270
5000-5999 562 460 241 060
6000-7999 664 020 284 580
8000-9999 781 200 334 800
Från 10000 kvadratmeter +7 800 kr per 1000 kvm +3 350 kr per 1000 kvm

Övriga planavgifter

Tabell 9 c. Övriga planavgifter Avgift
Områdesbestämmelser tidsersättning
Planprogram tidsersättning
Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser (äldre fastighetsplan, tomtindelningsbestämmelser).
Förenklat planförfarande (5 kap. 38 c § PBL). Inga andra bestämmelser ändras.
En eller ett fåtal fastigheter.
tidsersättning

Nyttjanderätt, försäljning och övriga uppdrag

Uppdrag kan beröra olika områden inom lantmäterikontorets verksamhet. Omfattningen kan vara större eller mindre men kräver normalt någon form av utredningsinsats. Avgifterna baseras i huvudsak på privaträttslig grund (den del av juridiken som berör förhållanden mellan privatpersoner och organisationer, företag med flera). Sundsvalls kommuns geografiska information är upphovsrättsskyddad. Vid användning av kommunens kartor som underlag för annan information, kartframställning, projektering, exploatering med mera ska du betala en avgift för att du använder dessa kartor. Avgiften du ska betala, den så kallade nyttjanderättsavgiften, gäller för ett aktuellt projekt per gång. Det innebär till exempel att du endast kan använda en av kommunens kartor vid ett exploateringsprojekt och att du behöver betala en ny avgift om du har ytterligare ett projekt även om det geografiska området är detsamma, om det inte finns en annan överenskommelse med kommunen. Du får inte heller överlåta materialet till någon annan användare utan att ha gjort en överenskommelse med kommunen. När en primärkarta används kontinuerligt upprättas i vanliga fall ett avtal med användaren (ett geodataavtal) eller om det gäller användande av andra kartverk (ett licensavtal). Ett avtal kan även tecknas vid större beställningar av digital bas. Anbudsförfarande används om det inte finns information i tabellerna.

Avgift tas ut dels för rätten att använda materialet, dels för arbetet med att ta fram materialet. Mervärdesskatt tillkommer: 6 procent vad gäller tryckta och kopierade produkter och 25 procent för databasuttag.

Rätten att använda, så kallad nyttjanderätt, av digital primärkarta/baskarta

Minsta avgift är 1300 kronor. Arean mäts i hektar. Avgiften anges i kronor.

Tabell 10 a. Areal 0-10 ha 11-100 ha 101-500 ha
Tätbebyggelse 1 300 300 150
Grundkarta/aktualiserad primärkarta
Vid inmätning tillkommer timersättning för personal enligt tabell 1 som anges i början på webbplatsen, se ovan
1 300 300 150
3D stadsmodell digital
Byggnader med takkonstruktion 360
Byggnadskuber 260
Terrängmodeller, ytor 310
Höjdgitter 260

Rätten att använda, så kallad nyttjanderätt, av andel information i primärkartan/baskartan

Tabell 10 b. Innehåll Informationsandel (i procent)
Fastigheter 30
Byggnader och övriga topografiska objekt 30
Höjder och stomnät 20
Vägar, vägdetaljer, järnvägar 20
All information 100

Snedbild/fotografi

Avgiften anges i kronor.

Tabell 10 c. Snedbild/fotografi, per styck Avgift
Kommersiellt bruk (digital bild) 1000
Privat bruk (digital bild) 250

Kopior och utskrifter av kartor

Var och en har rätt att få ta del av av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda hos en kommun. Kostnaden för att få kopior och/eller utskrifter av allmänna handlingar finns beskriven i “Sundsvalls kommuns taxa för kopior av allmänna handlingar”, antagen av kommunfullmäktige 2016-02-29 § 27. Avgifter/taxor som beskrivs nedan för lantmäterikontoret ryms inte inom avgifter/taxor för den av kommunfullmäktige antagna taxan för allmänna handlingar. Avgifter/taxor gäller oavsett vilken metod som används (analogt eller digitalt) och gäller även för kopiering av material som som levereras digitalt. Med kopia likställs digital fil i pdf-format eller rasterformat, till exempel jpg och TIFF. Förvärv av kopior enligt avgiften/taxan nedan innebär inte att det är fritt att använda kartinformation som är skyddad enligt lag (160:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Avgift anges i kronor. När materialet skickas per post tillkommer en expeditionsavgift om 80 kronor. Mervärdesskatt om 6 procent tillkommer.

Tabell 10 d. Produkt A4 A3 A2 A1 A0
Avgift per sida 40 60 200 290 340

Ett geodetiskt stomnät är ett nät av punkter som är lägesbestämda genom beräkning och mätningar av vinklar, höjdskillnader och avstånd mellan punkterna. Stompunkterna används vid mätning i samband med all kartläggning i staden.

Avgiften anges i kronor. Mervärdesskatt om 25 procent tillkommer.

Tabell 11. Produkt Punkter Avgift
Koordinatförteckning – stompunkter, arbetskostnad tillkommer Första punkten 240
Koordinatförteckning – stompunkter, arbetskostnad tillkommer Tillägg per punkt utöver den första 130

Avgiften anges i kronor. Mervärdesskatt om 25 procent tillkommer.

Tabell 12. Övriga uppdrag Avgift
Fastighetsförteckning tidersättning
Övriga fastighetsrättsliga uppdrag, utredningar med mera tidersättning
Värdeintyg för lagfart tidersättning
Servitutavtal och nyttjanderättsavtal tidersättning
Lagfartsansökan tidersättning
Kombination av värdeintyg för lagfart och lagfartsansökan tidersättning
Kart- och GIS-uppdrag tidersättning
Mät- och beräkningstjänster tidersättning

Upplåtelse av offentlig plats

På grund av rådande Coronasituation, våren 2020, har Sundsvalls kommun beslutat att slopa avgifterna för upplåtelse av mark för uteserveringar under 2020.

Inom detaljplanelagt område med kommunalt huvudmannaskap sker upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen (1993:1617), genom tillstånd av polismyndighet. Polismyndigheten inhämtar yttrande från kommunen, som har vetorätt. Enligt den kommunala avgiftslagen (195:259) (KAL) har kommunen rätt att ta ut avgift för upplåtelsen. Utöver det har kommunen rätt att ta ut avgift för torgplats, så kallat salutorg. Utanför detaljplanelagt område tecknas separata avtal. När kommunen upplåter offentlig plats eller ett område som kommunen jämställt med en sådan plats är den avgift som anges den normala avgiften. Avvikelse kan ske om särskilda skäl gäller. Vissa upplåtelser är avgiftsbefriade, se tabell 13 f.

Stadsbyggnadsnämnden har rätt att upplåta offentlig plats eller ett område som kommunen jämställt med en sådan plats för att lägga ned vatten-, avlopps-, värme-, el-, tele- och TV-ledningar och ta ut avgift enligt separata avtal med respektive ledningshavare.

Ansökan om tillstånd för att få använda offentlig plats (exklusive torghandelsplats) söks hos polismyndigheten. I det aktuella tillståndet framgår det vilka villkor som följer med upplåtelsen av platsen, exempelvis hur eventuella skador ska repareras, hur avspärrningar av ett område ska ordnas och hur det får skyltas kopplat till området. Fastighetsområdet är undantaget skatteplikt enligt 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200) (ML). Undantaget omfattar inte de upplåtelser som anges i 3 §. Det innebär att till exempel utrymmen för reklam och annonsering på fastigheter omfattas av mervärdesskatt.

Karta över zoner

I tabellerna hänvisas till zoner (områden) som du kan se i kartan nedan. Zon 1 är markerad i rosa, zon 4 i orange och övriga områden i kommunen betecknas som ytterområden.

Kvadratmeter förkortas som kvm och kronor som kr.

Tabell 13 a. Försäljning Avgift
Mindre kiosk med enstaka sortiment* 30 250 kronor per plats och år, 2 520 per månad
Fristående korvstånd och dylikt 20 940 kronor per plats och år, 1 745 per månad
Stora torget, torghandelsplatser enligt lokala ordningsföreskrifter 11 400 kronor per år, 1 490 per månad, 357 kr per dag
Torghandelsplatser på kommunens mark i ytterområdena Kvissleby, Njurunda, Matfors, Stöde, Kovland 740 kronor per månad, 185 kronor per dag

* Större kiosk med brett sortiment regleras genom separat avtal.

Tabell 13 b. Annat merkantilt (kommersiellt) ändamål
För reklamupplåtelse tillkommer mervärdeskatt om 25 procent*

Avgift
Permanenta reklamanordningar (affischpelare, reklamtavlor, reklamvitrin, skyltskåp och övrig reklam) Zon 1 och 4: 1 650 kronor per kvm affischyta per år
Ytterområde: 950 kronor per kvm per år
Digital reklamskylt Regleras i separat avtal
Trottoarpratare Zon 1 och 4: 870 kronor per år
Ytterområde: 435 kronor per år

*Upplåtelse av utrymme för reklam och annonsering på fastigheter omfattas av skatteplikt i enlighet med 3 kap. 3 § 1 st. 7 p. ML (Mervärdesskattelag).

Tabell 13 c. Evenemang och sammankomster

Vid evenemang och sammankomster utanför zon 1 och 4 reduceras avgiften/taxan med 50 procent.

Avgift, kommersiellt syfte Avgift, icke kommersiellt syfte
Uppställning av större utställningsvagn (gäller enbart vid evenemang) 3 530 kronor per dag 2 135 kronor per dag
Uppställning av mindre utställningsvagn (gäller enbart vid evenemang) 2 135 kronor per dag 790 kronor per dag
Uppställning av buss (gäller enbart vid evenemang) 2 840 kronor per dag 1 460 kronor per dag
Användande av yta/mark 0-50 kvm 1 395 kronor per dag 790 kronor per dag
Användande av yta/mark 51-100 kvm 2 185 kronor per dag 790 kronor per dag
Användande av yta/mark 101-200 kvm 2 880 kronor per dag 1 490 kronor per dag
Användande av yta/mark samt marknader större än 200 kvm 3 530 kronor per dag 2 135 kronor per dag
Konserter och event med inträde
Uppbyggnad och nedtagning
6 kr per kvm och dag
3 kr per kvm och dag

 

Tabell 13 d. Övriga ändamål Zon 1 Zon 4 Ytterområde Avgift övrigt
Upplag, bodar, provisoriska byggnader, byggnadsställningar, lyftkranar med mera (minimiavgift 1000 kr). Område upp till 100 kvm.

På mark avsedd för parkering tillkommer alltid avgift som motsvarar inkomstbortfallet för uthyrning av parkeringsplats.

80 kronor per kvm och månad 70 kronor per kvm och månad 40 kronor per kvm och månad På område över 100 kvm tillkommer 18 kronor per kvm och månad
Takskottning. Avstängning för snöupplag
Akut åtgärd max 24 timmarEfter 24 timmar krävs polistillstånd (minimiavgift 1000 kr)

På mark avsedd för parkering tillkommer alltid avgift som motsvarar inkomstbortfallet för uthyrning av parkeringsplats.

80 kronor per kvm och månad 70 kronor per kvm och månad 40 kronor per kvm och månad Om lokal trafikföreskrift krävs tillkommer en avgift för detta om 700 kronor
Uteservering med utskänkningstillstånd 75 kronor per kvm och månad 65 kronor per kvm och månad 35 kronor per kvm och månad
Uteservering utan utskänkningstillstånd 55 kronor per kvm och månad 45 kronor per kvm och månad 30 kronor per kvm och månad
Byggnad, exempelvis verandor med tillfälligt bygglov 120 kronor per kvm och månad
Övriga anordningar med tillfälligt bygglov 80 kronor per kvm och månad
Container/byggsäckar

På mark avsedd för parkering tillkommer alltid avgift som motsvarar inkomstbortfallet för uthyrning av parkeringsplats.

500 kronor per styck per vecka

 

Tabell 13 e. Skador på träd Avgift
För skador på träd ska kommunen ersättas. Med skador avses skador på rötter, stam och krona. Ersättningsbeloppet på skadat träd beräknas utifrån senaste versionen av Alnarpsmodellen – ekonomisk värdering av träd

 

Tabell 13 f. Avgiftsbefriade upplåtelser Avgift
Aktiviteter med politiskt innehåll. Apellmöten
Information om föreningsverksamhet och uppställning av bord eller liknande i mindre omfattning
Föreningsaktivitet/uppvisning/prova på (utan inträde/avgift)
Demonstrationståg, marscher, korteger, löpartävlingar och liknande
Lotterier anordnade av ideella föreningar
Skolungdomars försäljning av bröd och liknande
Stora torget, torghandelsplatser (egenproducerade varor, hantverk, bröd, bär, grönsaker, kransar med mera)
Loppis och bakluckeloppis

Tabell 14. Elpriser beroende på ärende Avgift
Kiosk 975 kronor per månad
Korvvagn 775 kronor per månad
Torgplats 30 kronor per dag
Restaurangtält 1 500 kronor per dag
Affischvitrin 750 kronor per månad
Buss 180 kronor per dag
Utställningsvagn (mindre) 180 kronor per dag
Utställningsvagn (större) 225 kronor per dag
Konserter, elavläsning sker före och efter arrangemang Faktisk kostnad

Tillstånd/dispenser som avser trafik och transporter

Ärenden om tillstånd eller dispenser, undantag, från meddelade föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer behandlas av stadsbyggnadsnämnden enligt 1 § lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor (LTN). Rätt att ta ut avgift av sökande i sådana ärenden grundas på 4-5 §§ LTN. Vid förtursärenden tas en förhöjd avgift ut. Kommunen har möjlighet att ta ut avgiften i förskott.

En hanteringsavgift tas ut för ansökningar om tillstånd eller dispenser, undantag, från meddelade föreskrifter om trafik och transporter enligt följande:

 • att få framföra tunga, breda och långa transporter inom kommunen,
 • att få framföra fordon samt parkera inom kommunen i strid mot gällande lokala trafikföreskrifter.

Tillstånd för rörelsehindrade att utnyttja särskilda uppställningsplatser för fordon är avgiftsfritt.

Avgifterna anges i kronor.

Tabell 15. Vilket typ av ärende Normalt Förtur < 2 dagar
Ansökningsavgift tillstånd för utplacering av farthinder

Reflexer till två blomlådor

Endast reflexer som erbjuds av kommunen får användas. Detta gäller för att samtliga blomlådor ska ha reflexer av lika storlek och reflexrgrad.

700

1 000

 

Tung transport 1 350 2 700
Bred transport max 450 centimeter 700 1 400
Bred transport över 450 centimeter 1 350 2 700
Lång transport max 35 meter 700 1 400
Lång transport över 35 meter 1 350 2 700
Övriga kombinationer 1 350 2 700
Trafik- och parkeringstillstånd. Dispenser, undantag, från lokala trafikföreskrifter.

Avgift tas inte ut för trafik- och parkeringstillstånd vi upplåtelseärenden för evenemang

700

 

Trafik- och parkeringstillstånd privatperson i samband med flytt. Max ett tillstånd per privatperson och år
Handikapparkeringstillstånd

Avgifter som avser parkering

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för parkering för att ordna trafiken enligt 2 § lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, med mera. Med stöd av trafikförordningen (1998:1276) och lokala trafikföreskrifter kan kommunen besluta om villkor för parkering. Felparkeringsavgifter tas ut med stöd av lag (1976:2016) och förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter.

Reglering om ersättning för flytt av fordon finns i lag (1982:129) och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. I avgiften ingår transport, förvaring och tillsyn, skrotning eller undanskaffande, värdering och kungörelse om flyttning av fordonet.

Maxtaxa för parkeringsavgift

Maxtaxan anger den högsta timtaxa som stadsbyggnadsnämnden kan besluta om.

Tabell 16 a. Parkeringsavgift Avgift
Maxtaxa för parkeringsavgift 40 kr per timme

Felparkeringsavgifter

Lagrum nedan syftar till trafikförordningen. Avgifterna anges i kronor och gäller per tillfälle.

Tabell 16 b. Felparkering Avgift
Stannat eller parkerat för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §) 1 200
Stannat eller parkerat på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 1 000
Stannat eller parkerat på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart (3 kap. 53 §) 1 000
Stannat eller parkerat inom område med förbud att stanna eller parkera 1 000
Stannat eller parkerat på plats med förbud att stanna eller parkera 1 000
Övriga överträdelsepunkter 800
Parkerat längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag (3 kap. 49 a §) 500
Parkerat utan att giltig p-biljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49. a §) 500
Parkerat utan att tiden på p-skiva eller motsvarande har ställts in (3 kap. 49. a §) 500
Parkerat på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 500
Parkerat längre än tillåten tid 500

Flyttning av fordon

Tabell 16 c. Flyttning Avgift
Flyttning av fordon Faktisk kostnad

Vite (böter), som avser grävtillstånd och trafikanordningsplan

För arbete utan godkänt grävtillstånd och/eller trafikanordningsplan (TA-plan) tas vite (böter) ut. Det beror på att grävning och schaktning kan påverka trafikflöden, trafiksäkerhet, framkomlighet och att gator skadas. Vite (böter) kopplat till grävtillstånd och trafikanordningsplan tas också ut om anmärkning inte följs, när återställning inte sker inom föreskriven tid eller när återställningen inte är korrekt.

Vite, böter, grävtillstånd och/eller trafikförordningsplan Avgift
Vite för arbete utan godkänt grävtillstånd och/eller trafikförordningsplan 20 000 kronor per påpekande
Vite vid ej åtgärdad anmärkning inom föreskriven tid 5 000 kronor per påpekande
Vite vid ej återställd eller felaktig återställning inom föreskriven tid 10 000 kronor per påpekande

 

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.