Stadsbyggnadskontoret

På stadsbyggnadskontoret ansvarar vi bland annat för den fysiska planeringen av Sundsvalls kommun.

Organisationsskiss februari 2021

 • Bostadsanpassning
 • Breddning av GIS-användning
 • Bygglov
 • Detaljplanering
 • Digital registerkarta
 • Kartframställning
 • Mark- och exploateringsfrågor
 • Marksanering
 • Förvaltning av parker och grönområden
 • Trafiksäkerhet och trafikplanering
 • Utbyggnad av fler gång- och cykelvägar
 • Väghållning.

 

Gatuavdelningen

Gatuavdelningen är kommunens ansvarige väghållare.

Vi tar hand om drift, underhåll och investeringar på gator, vägar och broar som tillhör kommunen. Vi ansvarar för trafikplanering, trafiksäkerhet och parkeringsfrågor. I ansvaret ingår även trafiksignaler och gatubelysning. För frågor om verksamheten skicka e-post till gatuavdelningen. Avdelningschef Maria Chruzander, telefon 060-19 15 80.

Mark- och exploateringsavdelningen

Vi köper, säljer och förvaltar kommunens mark och skogar.

Om du vill köpa mark för industri eller bostäder eller veta något om kommunens tomtkö så ska du vända dig till oss. Avdelningen ansvarar också för industrispår, enskild väghållning och kommunala fritidshamnar. Avdelningschef är Martin Södergårds, telefon 060-19 18 79.

Planavdelningen

Vi på planavdelningen arbetar med detaljplanering, projekt och utredningar.

Hos oss får du information om vilka bestämmelser och regler som gäller för markområdet inom Sundsvalls kommun, det vill säga både inom och utanför detaljplanelagt område.

Planavdelningen arbetar med kommunens fysiska översiktsplanering samt grönområden. I samarbete med kommunstyrelsekontoret arbetar vi med lokala och regionala utvecklingsfrågor. Avdelningschef är Susanne Klockar, telefon 060-19 13 64.

Bygglovavdelningen

Vi på bygglovavdelningen ger dig råd och information om vad som gäller när du ska ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan.

Utöver bygglovsfrågor arbetar vi med tillsyn av hissar samt bidrag för bostadsanpassning. För frågor om verksamheten skicka e-post till bygglovavdelningen. Avdelningschef är Alexandra Lagerlund, telefon 060-19 18 62.

Parkavdelningen

Parkavdelningen ansvarar för skötsel, planering och utveckling av Sundsvalls kommuns park- och naturmark samt lekplatser i dessa områden. Det omfattar allt från aktiviteter för människor i alla åldrar, flora och faunavård, anlägga och sköta planteringar och dekorationer. Vi driver och medverkar i projekt för utveckling av gröna och rekreativa miljöer i kommunen. Avdelningschef och stadsträdgårdsmästare: Cecilia Andersson, telefon 060-19 12 72, 070-345 32 51.

Kontakt

Magnus Ydmark Stadsbyggnadsdirektör

060-19 13 01

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Caroline Mossberg Förvaltningssekreterare

060-19 13 21

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.