Hur lite kan grävarbeten störa?

Med bättre samordning, tydligare regler och effektivare processer ska störningarna kring grävarbeten minska.

 

Nu tar Sundsvalls kommun och de kommunala bolagen Mitt Sverige Vatten & Avfall samt Sundsvall Energi med dotterbolag gemensamt fram förbättringsåtgärder för framtidens grävarbeten.

I en stad som växer och är under ständig förändring och utveckling sker störningar under perioder. Det kan vara buller från byggarbeten, avstängda vägar, begränsad framkomlighet och andra störande moment som tillkommer vid byggarbeten. Det är många olika aktörer som kan behöva gräva i vår stad och dessa behöver samsas i vårt stadsrum.

I kommunens utvecklingsarbete har förbättringsmöjligheter inom samordning av grävningsarbeten identifierats. Det har även styrkts av bland annat dialog som kommunens representanter har haft med Svenskt Näringsliv. I det arbete som nu har initierats för att förbättra rutiner kommer dialog med representanter från fastighetsägare och näringsidkare att vara en del.

–                     Det är glädjande att se hur kommunen fångar upp signalerna från företagen och aktivt försöker förändra och förbättra. Det här är en av nycklarna i att skapa ett bra företagsklimat, att utifrån dialog och lyhördhet sedan agera och inte minst, att kommunicera vad som sker. Bådar gott för företagsklimatets utveckling i Sundsvall, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv i Västernorrland.

För att kommunen och staden ska ges de bästa förutsättningar att leva och verka i behöver det byggas för framtiden men under byggtiden behöver vi anstränga oss till det yttersta för att minimera störningar.

–                     Vi behöver tillsammans se över hur samordningen av grävningar fungerar idag.  Vi behöver samverka på ett bättre sätt för att möta de behov och önskemål som näringsliv, trafikanter och närboende gett uttryck för, säger Maria Chruzander, avdelningschef på gatuavdelningen, Sundsvalls kommun.

Sundsvall fortsätter att växa och fler byggprojektet kommer att genomföras vilket i sin tur kommer fortsätta medföra olika störningsmoment för såväl verksamheter, boende, trafikanter och besökare. Genom bättre samordning, tydligare information och mer dialog hoppas vi att alla som berörs får bättre förutsättningar att anpassa sig eller sina verksamheter efter situationen på ett bättre sätt.

–                     Inom Sundsvalls kommun arbetar vi aktivt med att förenkla och förbättra våra processer och detta är ett led i det arbetet. Vi har också förhoppningar att vi framåt kan dra nytta av det digitala verktyg för företagare som Näringslivsbolaget arbetat fram. Där ska man kunna följa sina ärenden och ta del av viktig information, säger Anders Hedenius,(S) ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.