Länet samarbetar för en god och nära vård

En god och nära vård, som utgår från invånarnas behov och förutsättningar, ska utvecklas fram till 2030.

Länets hälso- och sjukvård och omsorg ska fokusera på att vara förebyggande, hälsofrämjande och involvera invånaren med hjälp av nya sätt att samarbeta och ny teknik. Omställningen som kallas god och nära vård är ett uppdrag från Regeringen och alla Sveriges kommuner och regioner deltar i arbetet.

Den 1 juli startar Programmet God och nära vård i Västernorrland där länets sju kommuner och Region Västernorrland tillsammans, som jämbördiga parter, ska utveckla en god och nära vård för länets länsinvånare.

– Vi har fantastiska möjligheter att tillsammans, över geografiska- och huvudmannagränser, skapa en nära vård som är sammanhängande, tillgänglig och behovsstyrd utifrån varje individ. Flera samverkansprojekt är redan igång, de är goda exempel på nya arbetssätt som vi ska bygga vidare på säger Linda Strid, programledare, Programmet God och nära vård i Västernorrland.

Programmet ska underlätta utvecklingen

Programmet God och nära vård i Västernorrland ska samordna och stödja verksamheterna i de utvecklingsprojekt som de startat eller vill starta. För att inkluderas i programmet ska arbetet vara ett samarbete mellan region och kommun/kommuner inom områden som:

  • personcentrerat förhållningssätt
  • hälsofrämjande insatser
  • egenvård
  •  utvecklad digital och fysisk tillgänglighet.

Många initiativ redan igång

Redan idag pågår många projekt, i såväl länets kommuner som i regionen, som bidrar till att utveckla en god och nära vård. Idéer och initiativ med inriktning på att förbättra för invånarnas hälsa och skapa en trygg och kontinuerlig vård och omsorg utgör grunden för omställningen. Hans Wiklund, samordnare Nära Vård berättar vad som händer i arbetet inom Sundsvalls kommun:

– Inom Sundsvalls kommun har vi startat upp några utvecklingsprojekt inom God och nära vård. Initialt handlar det till exempel om fördjupad samverkan med regionen, användande av digital teknik för att öka tryggheten och tillgängligheten, eller att kunna erbjuda mera vård i hemmet. Fler verksamheter kommer till med tiden. Och det är så roligt att mötas av nyfikenhet och engagemang ute bland personalen som det berör, säger Hans Wiklund.

Bakgrund

Svensk hälso- och sjukvård genomgår ett paradigmskifte, en fokusförflyttning från akut till en förebyggande, hälsofrämjande och personcentrerad vård med den primära vården som nav. Omställningen initierades av regeringen år 2013 med flera statliga utredningar som grund. Arbetet stöds nationellt av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Länets politiker har beslutat om en målbild, Målbild för God och nära vård 2030, där den strategiska riktningen för Västernorrland beskrivs. En avsiktsförklaring undertecknades den 14 maj 2021 om att alla åtta organisationer ska genomföra omställningsarbetet gemensamt som jämbördiga parter. Programmet är strukturen för att tillsammans ställa om och nå den gemensamma målbilden.

Mer information

Avsiktsförklaring god, jämlik hälsa och en nära vård, undertecknad

Målbild God och nära vård Västernorrland

Omställning till nära vård, Sveriges kommuner och regioner 

God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, Regeringskansliet

Informationssida God och Nära Vård, Sundsvalls kommun

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.