Nya arbetssätt inom vård och omsorg ökar kvaliteten och sänker kostnaderna

Vård och omsorgsförvaltningen strävar mot en budget i balans och ställer om för framtiden.

En sjuksköterska som sitter vid en dator pratar med en äldre dam

Nyckeln är ett systematiskt förbättringsarbete där individens behov är i fokus. Foto: Mostphotos

– Bra kvalitet och ordning och reda sänker kostnaderna och då har vi möjlighet att utveckla verksamheten. En viktig del i förbättringsarbetet är en god arbetsmiljö där vi tar till vara synpunkter från medarbetare och chefer och satsar på kompetensutveckling, säger Marie Lissäng, förvaltningsdirektör Vård och omsorg.

Med fortsatt fokus på omsorgstagarnas behov och högre kvalitet är målet att bli av med ett underskott som funnits under flera år. År 2020 visade bokslutet minus med många miljoner kronor. Sedan kraftsamlingen hösten 2020 ser man resultat och prognosen efter första kvartalet 2021 pekar på att underskottet minskat rejält.

– Det är ett lagarbete, vi har alla bidragit och fortsätter ställa om till det bättre, menar Marie Lissäng.

Ett förbättringsarbete som ger resultat

Bland annat har biståndshandläggningen inom äldreomsorgen förbättrats. Utmaningen var att hinna med alla ansökningar om bistånd, verksamheten drogs med stora underskott, patienterna blev kvar på sjukhuset. Besvärligt och frustrerande för omsorgstagarna och kostsamt för kommunen. Och enligt lag ska patienten få åka hem när de är medicinskt färdigbehandlade.

– Vi har förstärkt bemanningen med fyra biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Och jobbat aktivt med att få hem färdigbehandlade patienter. Här har vi gjort en stor insats och prognosen för hela året ser mycket bra ut, säger Marie Lissäng.

Tätare kontakt med omsorgstagarna

Ett annat exempel är tidsbegränsade beslut inom hemtjänsten som infördes i december. Det innebär att biståndshandläggarna har tätare kontakt och uppföljning med omsorgstagarna vilket ger större matchning mot omsorgstagarnas aktuella behov.

– Att tidsbegränsa besluten innebär att vi följer upp och anpassar insatserna efter omsorgstagarnas aktuella behov – vilket är jättebra och uppskattas. Det har även lett till 80 000 minskade hemtjänsttimmar i år vilket även betyder kostnadsminskningar. Här finns mer att göra, säger Marie Lissäng.

Systematiskt förbättringsarbete

Omställningen innebär nya arbetssätt som gynnar både medborgarna och medarbetarna. Det handlar om detektivarbete – att analysera orsakerna bakom underskottet för att göra rätt saker på rätt sätt och inte springa på fel bollar. Det handlar om systematiskt förbättringsarbete.

– Vi utgår alltid från medborgarens behov, det är i centrum, anpassar och trimmar verksamheten och bemanning efter det. Vi tittar på alla olika delar i hela kedjan i vårt viktiga uppdrag – från myndighetsutövning till verkställighet och lyssnar på våra medarbetare och chefer som är otroligt viktiga i förbättringsarbetet, säger Marie Lissäng.

Fler förbättringsområden är på gång

Det här är bara två exempel på förbättringsområden. Flera har genomförts och fler är på gång. Internt handlar det bland annat om satsningar på kompetensutveckling för medarbetare och chefer. Och att ha en gemensam bas och förståelse för det viktiga uppdraget. Inom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) vill man stärka kompetensen för att kunna möta de utmaningar som man kan uppleva i sitt jobb. Förbättringsarbetet till medborgarna handlar bland annat om att man vill jobba mer med uppsökande verksamhet hos äldre för utökade möjligheter att bo kvar hemma. Här eftersträvas lösningar som ökar den sociala samvaron vilket stärker individens livskvalitet. Inom LSS vill man utöka möjligheter att erbjuda daglig sysselsättning i den omfattning som den enskilde vill samt hitta alternativa lösningar till eget boende med stöd för personer som inte vill eller har behov av gruppbostad.

Sundsvalls kommun kraftsamlar för framtiden. Enligt politiska beslut är målet fram till 2024 att minska Sundsvalls kommuns kostnader med totalt 470 miljoner kronor, varav en stor del handlar om effektivisering och minskad administration, att jobba på ett smartare sätt. Alla nämnder och förvaltningar bidrar i arbetet.

Om Vård och omsorgsförvaltningen

Förvaltningens uppdrag är att ge vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning. Insatser som ges är bland annat: hemtjänst, dagverksamhet, särskilda boenden för äldre, hälso- och sjukvård, grupp- och serviceboenden för personer med funktionsnedsättning, personlig assistans, daglig verksamhet, ledsagning, avlösarservice, kontaktperson och myndighetsutövning.

Förvaltningen har ett nära samarbete med Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen som också arbetar med sociala insatser till medborgare i behov av stöd och utför daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning som står nära arbetsmarknaden. Vård och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen ett gemensamt verksamhetsstöd med stödfunktioner inom kansli, ekonomi och analys samt kvalitet och utveckling som ger stöd till bägge förvaltningarna. Vård- och omsorgsförvaltningen har cirka 2770 medarbetare.

Här kan du läsa mer om Sundsvall kraftsamlar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.