Nyt saa Sundsvalli suomalaisen osaston hoivakotiin/Nu får Sundsvall en finsk enhet på äldreboende:

Hoito- ja hoivalautakunta päätti viimeisimmässä kokouksessaan, että hallinto aukaisee suomenkielisen osaston Kristinelundin hoivakodissa.

FInsk flagga och äldre kvinna

Foto: Mostphotos

– Suomenkielinen osasto on jo pitkään ollut kaivattu ja siksi on todella hyvä asia, että se voidaan nyt toteuttaa. Kokoamalla kieliosaamisen ja suomalaisen kulttuurin samaan paikkaan lisäämme suomenkielisten vanhusten turvallisuuden tunnetta Sundsvallissa, sanoo Niklas Säwén, Hoito- ja hoivalautakunnan puheenjohtaja.

Päätös tarkoittaa, että kaksikielistä henkilökuntaa (ruotsi ja suomi) tullaan palkkaamaan osastolle. Asukkaat, jotka asuvat osastolla tänään saavat asua siellä niin pitkään kuin haluavat. Suomenkieliset asukkaat muuttavat osastolle asteittain. Suomenkielisen osaston on tarkoitus olla valmis käyttöönottoon tammikuussa 2021.

– On hyvä asia, että aukaisemme suomenkielisen osaston. Moni vanhus käyttää äidinkieltään opitun kielen sijaan, ja on tärkeää ettei kieli rajoita henkilöä ilmaisemasta itseään. On myös hyvä, että voimme viettää juhlapyhiä niin, että asukkaat voivat ne kokea omalla äidinkielellään ja kulttuurillaan. Mielenkiintoista seurata kuinka asukkaat ja omaiset tulevat kokemaan uuden osaston ja käyttää sen tietämystä, sanoo hallinnonjohtaja Marie Lissäng.

Suomenkielisen henkilökunnan rekrytointi aloitetaan marraskuussa. Ensimmäisen kerroksen henkilökunta saa toivoa uutta työpaikkaa. Asumiskoordinaattori tulee keräämään toiveita muutosta suomenkieliselle osastolle, yhdessä suomenkielisten palvelunkäyttäjien ja heidän omaistensa kanssa. Osastolla tulee työskentelemään kaksikielinen henkilökunta (ruotsi ja suomi). Osastolle tullaan hankkimaan myös suomenkielinen tv, radio, lehtiä, pelejä, kalustusta ja niin edelleen. Myös suomalaisia juhlapyhiä tullaan juhlimaan samalla lailla kuin ruotsalaisia. Ruokalistaa täydennetään suomalaisilla ruokalajeilla.

Fakta: Suomenkielen halllintoalue
Sundsvallin kunta on ollut Suomenkielen hallintoalue helmikuusta 2014 lähtien. Se tarkoittaa että kunnalla on erityinen velvollisuus vähemmistölain mukaan tiedottaa suomenkielen vähemmistöön kuuluvia heidän oikeuksistaan, tarjota palveluja heidän omalla kielellä ja suojata sekä edistää heidän kieltä ja kulttuuria. Kunnan velvoite on varmistaa, että on saatavilla henkilökuntaa jotka puhuvat suomea, jiddisch, meänkieltä, romani chib tai saamea jos tarvetta esiintyy vanhustenhuollon puolella.

SVENSKA: Vård och omsorgsnämnden fattade på sitt senaste möte ett beslut om att förvaltningen ska starta en finskspråkig enhet på Kristinelunds äldreboende.

– En avdelning med finsk profil är något som varit efterlängtat länge och därför känns det väldigt roligt att det nu kan genomföras. Genom att säkra tillgång till språkkompetens och finsk kultur samlat så ökar vi tryggheten för finsktalande äldre i Sundsvall, säger Niklas Säwén, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Beslutet innebär att tvåspråkig personal (svenska och finska) kommer att rekryteras till avdelningen. Alla som bor på enheten idag får bo kvar så länge man önskar. Finskspråkiga brukare flyttar in succesivt. Enheten beräknas vara igång i början av 2021.

– Det är bra att vi startar upp en avdelning som är finskspråkig. Många äldre använder sitt modersmål istället för sitt andra språk och då är det viktigt att språket inte ska begränsa den enskildes förmåga att kommunicera. Det är även bra att vi tar tillvara finska högtider så att boende får uppleva dessa. Det ska bli intressant att följa hur boende och anhöriga upplever den nya avdelningen och använda den kunskapen, säger Marie Lissäng förvaltningsdirektör.

Rekrytering av finskspråkig personal inleds i november. Personal på våning 1 kommer att få önska ny arbetsplats. Boendesamordnare kommer tillsammans med finsktalande brukare samt dess närstående samla in önskemål om flytt till den nya finskspråkiga enheten.

På avdelningen kommer det att finnas tvåspråkig personal (svenska och finska). Det kommer att införas tv på finska, finsk radio, tidningar, spel, inredning med mera även på finska. Även finska högtider kommer att firas likväl som svenska. Menyn kommer att kompletteras med typiska finska maträtter.

Fakta: Finskt förvaltningsområde

Sundsvalls kommun har varit finskt förvaltningsområde sedan februari 2014. Det betyder att kommunen har en speciell skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål och skydda och främja deras språk och kultur. Kommunen ska se till att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.