Sundsvall får 71 miljoner för att bättra gång, cykel och kollektivtrafik

Sundsvall har beviljats 71 miljoner i stöd för att skapa förutsättningar för hållbar stadsmiljö och främja cykling och kollektivtrafik, genom stadsmiljöavtal.

Stadsmiljöavtal är ett statligt stöd från regeringen för att uppmuntra hållbar samhällsplanering. Kommuner kan söka bidrag på 50 procent av investeringar som underlättar ett hållbart resande. Som motprestation krävs att kommunen arbetar för en hållbar samhällsplanering på flera plan.

Sundsvalls kommun har som mål att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik och innan år 2030 ska två tredjedelar av alla resor i Sundsvall ske hållbart, alltså till fots, med cykel eller kollektivtrafik.

– Det ekonomiska stödet innebär att vi kan fortsätta utveckla Sundsvall till att bli en ännu bättre plats att leva och bo på, säger Niklas Bergström, sektionschef för planeringssektionen på Sundsvalls kommun.

Vad innebär stadsmiljöavtal med Trafikverket

I Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen. Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en ökad andel persontransporter ska göras med kollektivtrafik eller cykeltrafik.

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik.

– Sundsvalls kommun har beviljats 71 miljoner kronor i bidrag från Trafikverket för att satsa på hållbara stadsmiljöer genom stadsmiljöavtalet. Tack vare bidraget får vi möjlighet till ökade åtgärder för att främja hållbara personresor i Sundsvalls kommun. Det bygger på att vi själva gör vissa motprestationer för att få pengarna, säger Niklas Bergström.

Stödet fördelas på följande åtgärder:

  • Väg 562 omvandlas till stadsgata – Kommunen ska finansiera de åtgärder som behövs utanför vägområdet för väg 562. Exempelvis anslutningen till Köpmangatan med nya busshållplatser, anpassning nya Hamngatan, ny infart Kyrkogatan, anpassning av parkområdet med nya trappor och gångvägar. En del som är innanför vägområdet som kommunen finansierar är den nya gång- och cykelporten under vägen i höjd med Trädgårdsgatan. Det ekonomiska stödet avser 30 Mkr

  • Hållplats Stenstan – Nya busshållplatser kommer att byggas i kvarteret söder om Navet (parken Oasen) samt på Sjögatan. De nya busshållplatserna får en mer central och trygg miljö. Genom ett ökat folkliv, tydligare trafikrum för trafikantgrupper, bättre belysning och bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning förstärks tryggheten i området. Det ekonomiska stödet avser 30 Mkr

  • Cykelbanor längs Esplanaden – Vi har ambitionen att omvandla Esplanaden till ett folklivsstråk med nya cykelstråk i två riktningar längs Esplanaden. Det ekonomiska stödet avser 11 Mkr

 

– Det är oerhört glädjande att vi beviljats ett så pass omfattande stöd för dessa åtgärder eftersom det innebär att Sundsvalls kommuns investeringskostnader för projekten endast blir 50 % säger Niklas Bergström.

Motprestationer

Ett villkor för att stödet är att Sundsvalls kommun dels betalar 50 % av investeringskostnaderna för projekten och dels genomför ett antal motprestationer i form av bl.a:

  • göra förändringar i kollektivtrafiksystemet

  • ta fram nya detaljplaner för bostadsbebyggelse

  • ta fram åtgärder för mobility management. (Mobility management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och minska bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteende. Mobility management handlar om att göra det enkelt och attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt och syftet med beteendepåverkan är att ge människor kunskap om alternativa färdmedel och möjlighet att pröva nya färdsätt.)

 

Mer information:
Mer information om ”Ansökan om bidrag för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal”

Presskontakt:
Niklas Bergström, sektionschef för planeringssektionen på Sundsvalls kommun
Telefon: 060-191818
Mail: niklas.bergstrom@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.