Sundsvalls kommun står inför stora utmaningar

Från och med år 2022 ska kostnaderna i Sundsvalls kommuns förvaltningar vara 300 miljoner kronor lägre.

Vidare har kommunens bolag tagit fram förslag på effektiviseringar om 100 miljoner kronor.

Nu har möjliga förslag på hur det kan gå till tagits fram på uppdrag av politiken och kommer att ligga till grund för det politiska arbetet att ta fram en ny mål och resursplan för 2021-2022 med plan för 2023-2024.

Kostnadssänkningarna påverkar hela organisationen. Sundsvalls kommun har de senaste två åren haft negativa resultat och bedömningen är att det kommer att fortsätta under de kommande åren om vi inte agerar nu. Därför behöver vi skapa ett långsiktigt ekonomiskt handlingsutrymme. Det är helt avgörande för att fortsätta utveckla en god samhällsservice och vara en attraktiv plats att bo och verka i. Det är också viktigt för att vi ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare.
Sundsvalls kommun måste ha en ekonomi i balans. Det är ett grundläggande krav i god ekonomisk hushållning. Sundsvalls kommun behöver också lägga om inriktning för att klara av framtidens utmaningar med en allt äldre befolkning och en lägre andel personer i arbetsför ålder.
För att klara utmaningarna behöver vi vidta ett flertal åtgärder; kompetensväxling för vissa grupper och enskilda medarbetare, digitalisering som både är kvalitetshöjande och effektiviserande, skapa nya innovativa arbetssätt, i vissa fall kan vi behöva förändra ambitionsnivån på den service som vi ger till kommuninvånarna. Samtidigt som vi behöver minska kostnaderna behöver vi också göra insatser på andra ställen för att skapa de effekter som krävs;
. Det kan vara investeringar i lokaler, infrastruktur, digitalisering och kompetensutveckling.

En förändringsresa pågår

Sundsvalls kommun är inne i en stor omställning som påverkar hela kommunkoncernen. Omställningen är, oavsett om den leder till minskade kostnader eller inte, helt avgörande för att möta de framtida utmaningarna. Redan 1
första januari 2020 startade omställningen då de två nya nämnderna, Vård och omsorgsnämnden (VON) samt Individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN), bildades. Nu fortsätter vi att genomlysa övriga delar av verksamheten.
Det kommer att krävas både svåra beslut och långsiktigt arbete från såväl politik som tjänstemannaorganisationen, i både bolag och förvaltningar. Det är politiken som tar ut riktningen och beslutar. Tjänstemannaorganisationen, genom kommunens förvaltningar och bolag, genomför sedan de politiska besluten.
Hur Sundsvalls kommun, förvaltningar och bolag kommer att fortsätta sitt arbete med att skapa välfärd kommer vi att få svar på den 22 juni då beslut om en ny mål och resursplan för 2021-22 med plan för 2023-2024 tas i kommunfullmäktige.

Åsa Bellander, kommundirektör

Sundsvallsbron

Foto: Bildbanken

Var sidan till hjälp?