Risk för halka vid dammbindning

För att hålla nere halten av farliga partiklar dammbinder vi tillsammans med Trafikverket vissa centrala vägar. I och med dammbindningen finns risk för halka.

 

Dammbindning=Risk för halka

Foto: Sundsvalls kommun

Vi dammbinder för att hålla nere partikelhalten

I Sundsvall har vi i perioder problem med höga halter av partiklar. Det brukar vara tidigt på våren eller tidig höst. Båda dessa perioder är tider då många bilar har dubbdäck men gatorna är torra.

För att minska utsläppen av partiklar dammbinder vi och Trafikverket vissa gator under perioden då det är störst risk för vägdamm och förhöjda partikelhalter. Vi sprider kalciumklorid, så kallat ”sommarsalt,” på de största gatorna i centrala Sundsvall för att vägbanan ska bli fuktig och därmed damma mindre. Eftersom fukt tillsätts på vägbanan kan det därför bli halt efter dammbindningsfordonet passerat, så se till att anpassa hastigheten.

Spridningen görs med ett flytande dammbindningsmedel. Ett par timmar efter spridningen kan den blöta vägbanan upplevas som hal eftersom friktionen minskar. Trafikanter uppmanas att ta det extra försiktigt vid dessa tillfällen.

Vad innebär partiklarna PM2,5 och PM10?

Både PM2,5 och PM10 är mycket små partiklar som inte syns för blotta ögat men som har negativ effekt på folkhälsan. PM2,5 kommer bland annat från vedeldning och vid förbränning av kol. I södra delarna av Sverige där man har högre halter av PM2,5 kommer dessa partiklar ofta med vinden från södra Europa. Här i Sundsvall är det istället dubbdäcksanvändningen som bidrar främst till utsläppen av de något större partiklarna, så kallade PM10. Dessa PM10-partiklar är förknippade med en rad hälsoproblem som lungsjukdomar och försämrad lungutveckling bland barn. De har också negativa hälsoeffekter på kort sikt när det gäller hjärt- och lungsjukdomar, och kan leda till ökade besvär för astmatiker. Sundsvalls kommun mäter också PM2,5 och halterna ligger långt under miljökvalitetsnormerna. Däremot har halterna av PM10 i perioder legat över miljökvalitetsnormen. Därför finns ett lagkrav på kommunen att följa upp utsläppen och arbeta med åtgärder för att minska partikelutsläppen i centrala Sundsvall.

Luften påverkar folkhälsan

Luften påverkar välmående och när de gränsvärdena (miljökvalitetsnormerna) överskrids får det konsekvenser för folkhälsan. Partiklar beräknas bidra till flera tusen för tidiga dödsfall per år i Sverige. Känsliga grupper är främst personer med sjukdomar i luftvägar, personer med hjärta eller kärlsjukdomar samt äldre och barn. Till och med barn i mammans mage kan påverkas negativt. Flera studier har funnit samband med halten av partiklar och hjärt-och kärlsjukdom. I några studier har man kunnat visa att hjärtats rytm påverkas av halten luftföroreningar.

Vad kan du göra?

Att byta från dubbdäck när det inte längre är vinterväglag är viktigt då dubbdäck på torr asfalt sliter upp partiklar som bidrar till en sämre luftkvalité i Sundsvall. Du kan också bidra till bättre luftkvalitet genom att ändra dina resvanor. Ju fler som lämnar bilen hemma och istället går, cyklar och åker kollektivt desto mindre luftföroreningar från trafiken. Att se till att hålla halterna av partiklar nere är viktigt, då partikelutsläpp är förknippat med förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och allergier.

Vill du läsa mer?

Läs mer om vårt arbete med bättre och friskare luft i Sundsvall

Var sidan till hjälp?