Nu övar Sverige totalförsvaret

Sundsvalls kommun deltar i den största nationella totalförsvarsövningen som arrangerats på mer än 30 år. Övningen pågår från november 2019 och under hela 2020.

Exempelbild från MSB film om Totalförsvarsövning 2020

Foto: MSB och Försvarsmakten

Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret från november och under hela 2020. Syftet är att stärka Sveriges motståndskraft. Det försämrade omvärldsläget med bland annat ökad militär närvaro i vårt närområde, attacker mot nät och webbplatser samt påverkansoperationer har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har därför tagit initiativ till Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020); en övning där alla kommuner, länsstyrelser och regioner deltar. Ett stort antal myndigheter liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet övar också.

Kommunerna har en viktig uppgift i totalförsvaret

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga och möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap. Kommunernas roll i totalförsvaret ingår i den civila delen. Prioriterade uppgifter är säkerhetsskydd, etablering av krigsorganisation, krigsplacering av personal samt kompetenshöjning av kommunledningar.

Kommunerna ska:
• värna civilbefolkningen,
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
• bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Öva planer och rutiner på lokal nivå

Totalförsvarsövningens inriktning är att öva försvar mot ett militärt angrepp mot Sverige, skydda civilbefolkningen och att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.
I den första delen av övningen prövar de deltagande parterna sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. Arbetet går ut på att identifiera roller, se över vilket ansvar man har, vilka regler som gäller och hur man samverkar med andra aktörer.

– Kommunen är en viktig garant för att samhällsfunktioner fungerar både i vardagen och i krissituationer. För oss i Sundsvalls kommun är planering och övningar viktiga för att kunna bli bättre rustade och lära oss mer om hur vi kan samarbeta inom kommunen och med olika organisationer och myndigheter i krissituationer av olika slag. Totalförsvarsövningen är därför av stor betydelse för oss, säger kommundirektör Åsa Bellander.

Film om Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ2020)

Mer om Totalförsvarsövning 2020

Om Totalförsvarsövning 2020, MSB hemsida

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.