Kommunjuristen: Då ska du vissla

En tydlig struktur för hur ledningen tar hand om tips från anställda om allvarliga oegentligheter. Det är innebörden i kommunens visselblåsarfunktion.

Jimmy Andersson

Visselblåsarfunktionen är en kanal för att få information om eventuella oegentligheter. Dessutom säkrar den en effektiv och korrekt hantering av informationen så att oegentligheter kan hanteras snabbt, säger kommunjuristen Jimmy Andersson. Foto: Therése Ny

I september 2018 antog kommunstyrelsen i Sundsvall en riktlinje om visselblåsning, som klargör hur anmälningar ska hanteras.
Syftet med visselblåsarfunktionen är att fånga upp information om misstänkta oegentligheter där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin anställning.

Men när ska man vissla? Kommunjuristen Jimmy Andersson har koll.

Kommunjuristen Jimmy Andersson betonar att visselblåsarfunktionen är ett komplement till befintliga kanaler. Den ersätter exempelvis inte reglemente för intern kontroll, rapportering om brister i den interna kontrollen och riktlinjer för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.

– Tanken med visselblåsning är att fånga upp mutor, grövre jäv och andra oegentligheter.

En anställd eller förtroendevald som vill vissla lämnar informationen till koncernstabens jurister, till kommundirektör eller till koncernstabens kanslichef. Antingen muntligt (personligt eller via telefon) eller via e-post eller internpost.

Det går bra att lämna uppgifter utan att uppge sitt namn, vilket kan vara en förutsättning för att överhuvudtaget våga anmäla.

Samtidigt poängterar Jimmy Andersson att kommunen inte kan garantera anonymitet till 100 procent. Även om ditt namn inte finns angivet kan det gå att räkna ut vem du är genom att läsa anmälan/utredningen, som normalt är allmän handling.

– Det kan vi aldrig helt utesluta så som lagen är utformad i dag.

FAKTA: Så hanteras en vissling

1. Ansvarig jurist gör en initial bedömning av den lämnade informationen. Kommundirektören beslutar om informationen ska hanteras enligt riktlinjen för visselblåsare.
2. Är så fallet lämnar kommundirektören informationen till ansvarig enhet (nämnd, bolag, styrelse, förvaltning) tillsammans med förslag på åtgärder. Förslag på åtgärd diskuteras med ansvarig jurist.
3. Ansvarig enhet gör en utredning och beslutar om eventuella åtgärder. Åtgärder och eventuella konsekvenser återrapporteras till ansvarig jurist.

FAKTA: Så visslar du anonymt

 Skicka skriftlig anmälan via internposten där du inte anger ditt namn eller några kontaktuppgifter.
 Ring med skyddat nummer och uppge inte ditt namn.
 Skicka ett mejl från en mejladress som inte går att koppla till dig.

 

Text: Olof Axelsson

Fotnot: Den här artikeln publicerades först i Skopet #3, 2019. Rutinen för visselblåsning kan ha kommit att förändrats sedan denna artikel publicerades.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.