Nu kan du tycka till om kommunens nya avfallsplan

Ett nytt förslag till avfallsplan med föreskrifter kommer att ställas ut i Sundsvalls kommun mellan den 26 april–30 september.

Under utställningsperioden har du möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om avfallsplanen under hösten 2019 så att den kan börja gälla från och med 2020.

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen enligt miljöbalken 15 kap 42 § ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor.

Kommunens avfallsplan är ett viktigt verktyg för att långsiktigt utveckla och förbättra avfallshanteringen och minska avfallsmängderna.

Avfallsplan för Sundsvalls kommun 2020-2030

Syftet med Sundsvalls kommuns avfallsplan är att minska avfallsmängderna och styra avfallshanteringen långsiktigt i riktning mot ett hållbart samhälle.
Målsättningar och åtgärder i denna avfallsplan har delats in utifrån fyra målområden, inom varje målområde finns mer preciserade mål och aktiviteter för att uppnå målen:

  1. Avfallsmängderna i Sundsvall ska minska genom förebyggande åtgärder och ökad återanvändning.
  2. De avfallsfraktioner som uppkommer i Sundsvall ska vara så välsorterade som möjligt för att möjliggöra en hög materialåtervinningsgrad.
  3. I Sundsvall strävar vi efter att det avfall som uppkommer här ska tas omhand så lokalt och så kretsloppsanpassat som möjligt, dels för att själva kunna ta tillvara på avfallets resurser, men också för att ta ansvar för vårt eget avfall och minska miljöpåverkan från transporter.
  4. Sundsvall ska vara en ren kommun som inte bidrar till marin nedskräpning eller spridning av plast och mikroplast.

Samråds- och utställningsperioden

Samråds- och utställningsperioden pågår från den 26 april 2019 till den 30 september 2019.
Förslaget kommer att finnas tillgängligt på webben, i Kommunhusets reception och på Kulturmagasinet vid bibliotekets kommunala informationshörna.
Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkter som lämnas utgör en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut vid begäran.

Synpunkter skickas till:

Sundsvalls kommun, kommunstyrelsen, 85185 Sundsvall alternativt med e-post till: kommunstyrelsen@Sundsvall.se

OBS! Ange diarienummer KS-2019-00364 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter ska vara hos Sundsvalls kommun senast den 30 september 2019.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.