Risk för halka vid dammbindning

För att hålla nere halten av farliga partiklar dammbinder Sundsvalls kommun tillsammans med Trafikverket vissa centrala vägar. I och med dammbindningen finns risk för hala vägbanor.

 

Dammbindning=Risk för halka

Foto: Sundsvalls kommun

Vi dammbinder för att hålla nere partikelhalten

I Sundsvall är de perioder vi har problem med höga halter av partiklar antingen tidig vår som nu i april/maj eller tidig höst, cirka oktober. Båda dessa perioder är tider då många bilar har dubbdäck men gatorna är torra.

För att minska utsläppen av partiklar dammbinder kommunen och Trafikverket vissa gator under perioden då det är störst risk för vägdamm och förhöjda partikelhalter. Vi sprider kalciumklorid, så kallat ”sommarsalt,” på de största gatorna i centrala Sundsvall för att vägbanan ska bli fuktig och därmed damma mindre. Då fukt tillsätts på vägbanan så kan den därför bli hal efter att dammbindningsfordonet passerat, så se till att anpassa hastigheten.

Dammbindning sker nattetid och spridningen görs med ett flytande dammbindningsmedel. Ett par timmar efter spridningen kan den blöta vägbanan upplevas som hal eftersom friktionen minskar. Trafikanter uppmanas att ta det extra försiktigt vid dessa tillfällen.

Vad innebär partiklarna PM2,5 och PM10?

Både PM2,5 och PM10 är mycket små partiklar som inte syns för blotta ögat men som har negativ effekt på folkhälsan. PM2,5 kommer bland annat från vedeldning och vid förbränning av kol. I södra delarna av Sverige där man har högre halter av PM2,5 kommer dessa partiklar ofta med vinden från södra Europa. Det problemet har vi inte i Sundsvall. Här är det istället dubbdäcksanvändningen som bidrar främst till utsläppen av de något större partiklarna, så kallade PM10. Dessa PM10-partiklar är förknippade med en rad hälsoproblem som lungsjukdomar och försämrad lungutveckling bland barn. De har också negativa hälsoeffekter på kort sikt när det gäller hjärt- och lungsjukdomar, och kan leda till ökade besvär för astmatiker. Sundsvalls kommun mäter också PM2,5 och halterna ligger långt under miljökvalitetsnormerna. Däremot har halterna av PM10 i perioder legat över miljökvalitetsnormen. Därför finns ett lagkrav på kommunen att följa upp utsläppen och arbeta med åtgärder för att minska partikelutsläppen i centrala Sundsvall.

Luften påverkar folkhälsan

Luften påverkar välmående och när de gränsvärdena (miljökvalitetsnormerna) överskrids får det konsekvenser för folkhälsan. Partiklar beräknas bidra till flera tusen för tidiga dödsfall per år i Sverige. Känsliga grupper är främst personer med sjukdomar i luftvägar, hjärta eller kärl samt äldre och barn. Till och med barn i mammans mage kan påverkas negativt. Flera studier har funnit samband med halten av partiklar och hjärt-kärlsjukdom. I några studier har man kunnat visa att hjärtats rytm påverkas av halten luftföroreningar.

Vad kan du göra?

Att byta från dubbdäck när det inte längre är vinterväglag är viktigt då dubbdäck på torr asfalt sliter upp partiklar som bidrar till en sämre luftkvalité i Sundsvall. Partiklarna är mindre än en hundradels millimeter och syns inte för blotta ögat, men de påverkar barn och vuxnas hälsa negativt. Att se till att hålla halterna av partiklar nere är viktigt, då partikelutsläpp är förknippat med förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och allergier.

Vill du läsa mer?

Läs mer om vårt arbete med bättre och friskare luft i Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.