Gräver sig tillbaka till 1600-talet

Sundsvalls historia gör sig påmind under våra fötter. Klockar Jenny Nääs, miljöhandläggare på Stadsbyggnadskontoret, letade sig tillbaka till 1600-talet.

Miljöhandläggaren Klockar Jenny Nääs visar var de nya lägenheterna ska byggas.

Miljöhandläggaren Klockar Jenny Nääs visar var de nya lägenheterna ska byggas. Foto: Therése Ny

De framgångsrika industrierna i Sundsvall har inte bara lämnat efter sig välstånd och vackra stenhus.
I naturen finns spåren av en lång industrihistoria, utsläpp som kommer till ytan när spaden sätts i marken för nya byggprojekt.
Det vet Klockar Jenny Nääs som är miljöhandläggare på Stadsbyggnadskontorets Mark- och exploateringsavdelning.
Hon har precis avslutat en undersökning av fastigheten Förrådet nära Campus på Västermalm, där ett företag vill bygga nya studentbostäder.
Företaget har tecknat ett genomförandeavtal om att köpa fastigheten från kommunen, som tidigare använts av Gatukontoret.
Kommunens policy vid försäljning av fastigheter är att undersöka och vid behov sanera mark innan den säljs.
– Då får man en ”ren” övergång som känns trygg för båda parter. Intäkterna från försäljningen täcker kostnader för undersökningar och saneringsarbeten, säger Klockar Jenny Nääs.
Beslutet om en ny detaljplan som anger att marken, som tidigare var industrimark, ska användas för bostäder blev startskottet för hennes arbete.
Utifrån en historisk beskrivning och markundersökningar har hon gjort en riskbedömning med avseende på hälsa och miljön i området.
– Jag har tagit fram riktvärden och kommit fram till att området är förorenat och måste saneras, säger Klockar Jenny Nääs.
Hon beskriver arbetet som en resa bakåt i tiden där gamla kartor spelar en viktig roll.
– Den äldsta kartan är från 1642 och visar att Selångersån ansluter till en liten tjärn – ett översvämningsområde, säger Klockar Jenny Nääs och pekar på en karta i datorn.

Fylldes med förorenade massor

Så här såg området ut på 1640-talet.

Så här såg området ut på 1640-talet. Foto: Lantmäteriet

På 1700–1900-talen fylldes området delvis ut med förorenade massor för att göra marken stabil, precis som på många andra håll i Sundsvall.
När den historiska beskrivningen var klar togs en mängd markprover, vissa så djupt ner som sex meter. Provtagningen genomfördes systematiskt i ett rutnät och på några ställen togs prover varje halvmeter.
– Man kan se det som ett gäng legobitar där varje bit får en viss siffra som jämförs mot de tillåtna värdena. Bitar med för höga föroreningshalter sorteras bort och saneras.

Fraktas bort

Proverna visade mycket riktigt att halterna av hälsovådliga polyaromatiska kolväten var för höga för att bostäder skulle kunna byggas.
– De halter vi uppmätt innebär en risk för att ånga tränger in i husen.
Nu är mätningarna klara och entreprenörer som ska utföra saneringen är på väg att handlas upp.
Totalt handlar det om ungefär 5 600 ton som ska schaktas bort och tas om hand.
– Går allt enligt planerna kan vi överlämna en sanerad fastighet till företaget som ska bygga lägenheterna redan i höst, säger Klockar Jenny Nääs.

Namnkuriosa: “Klockar” före “Jenny” är ett gårdsnamn och kommer från familjens släktgård i Dalarna. Gårdsnamnet sätts före tilltalsnamnet, en tradition som har sitt ursprung från just Dalarna.

 

Text: Olof Axelsson

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 060-19 14 17
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se, 060-19 22 03
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.