Köpmangatan

Köpmangatan i Sundsvall har mycket höga halter av luftföroreningar. Kommunfullmäktige har antagit ett program med åtgärder för att förbättra luften.

Restauranger, butiker och bussresenärer

Det är mycket trafik på Köpmangatan men det är också många människor som passerar till fots varje dag när de besöker butiker och restauranger. Köpmangatan har också en omfattande busstrafik och bussarnas framkomlighet begränsas av den stora mängden biltrafik, cirka 15 000 fordon per dygn.

Bra med besökare men inte med genomfartstrafik

En betydande del av biltrafiken har inte start eller mål längs Köpmangatan, utan är genomfartstrafik som skulle kunna välja Bergsgatan eller Norrmalmsgatan i stället. Enligt trafikräkningar är andelen genomfartstrafik på Köpmangatan cirka 27 procent, eller 4000 fordon per dygn.

Sänkt hastighet

I åtgärdsprogramet föreslås bland annat att genomfartstrafiken på Köpmangatan begränsas. Detta kan till exempel ske genom förändringar av trafiksignalerna vid Skolhusallén och Landsvägsallén för att minska gröntiden för Köpmangatan, upphöjning av några korsningar och en begränsning av hastigheten till 30 km/h. Om effekten inte blir tillräckligt stor kan det bli aktuellt att komplettera med förbud mot genomfartstrafik under de perioder då risken för höga halter av luftföroreningar är särskilt stor.

Friskare luft för alla

Trafiken på Köpmangatan bedöms kunna minska med 15 procent, om föreslagna åtgärder genomförs. Halterna av partiklar bedöms minska med 7 procent på Köpmangatan eller med 1,5 procent för centrum som helhet. Halterna av kvävedioxid bedöms minska med 5 procent på Köpmangatan och med 1 procent för centrum som helhet.

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.