Detaljplan – Norra kajen 1A

Utsikt från Norra kajen

Industriområdet vid Norra Kajen omvandlas nu till en attraktiv stadsdel.

Här beskriver vi det pågående arbetet med detaljplanen 1 A som omfattar området väster om gällande detaljplan 1 B.

Vad?

Norra kajen är ett stort område. En fördjupad översiktsplan togs fram 2007 som beskriver utvecklingen av området på ett övergripande plan. Utifrån denna plan har en detaljplan,1B, tagits fram och nu tas ytterligare detaljplaner fram för olika delar av området.

Detaljplan 1A för Norra kajen

I området planeras för bostäder, handel, grönytor med mera.

Hur långt har detaljplanen kommit i planprocessen?

Arbetet med detaljplan 1A pågår.

Detaljplan 1B och fördjupad översiktsplan

Det nuvarande arbetet på Norra kajen, både vad det gäller pågående byggprojekt och de nya detaljplaner som tas fram, utgår från en fördjupad översiktsplan, som även fungerar som planprogram, och detaljplan 1B som redan tagits fram för området.

Fördjupad översiktsplan och detaljplan 1B

Varför?

Sundsvall växer och vi blir fler sundsvallsbor, det ställer krav på fler bostäder. Vid Norra kajen finns en fantastisk möjlighet att koppla staden mot vattnet och samtidigt förstärka stadskärnan på det sätt som politiker, sundsvallsbor, boende och verksamma gett uttryck för i Stadsvision Sundsvall. Genom att vi utvecklar Norra kajen som stadsdel kan vi både uppfylla målen i Stadsvision Sundsvall och skapa nya bostäder. Norra kajen är därför en av de stadsdelar som nu växer fram i vårt nya Sundsvall

Vem?

  • Stadsbyggnadskontoret tar fram detaljplanen 1A

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.