Detaljplan – del av Norrmalm 2:1, Folkets Park

Område vid Folkets park

Den 23 september 2015 beslutade stadsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med en ny detaljplan för området intill Folkets Park.

Hur långt har planprocessen kommit?

Arbetet med detaljplanen har påbörjats. När planförslaget är färdigt skickas det på samråd till berörda.

Den formella planprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Samråd ska ske med de som berörs av förslaget och instanser av olika slag ska ges tillfälle att bedöma förslaget.

Detaljplanens syfte

Att möjliggöra nya bostäder i området.

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.